Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of global market players of the dairy industry: Arla Foods and Fonterra in the years 2005-2014

Damian Turowski

Abstract

The problem of this work makes a comparative analysis of the financial situation and the economic international dairy cooperatives: Arla Foods and Fonterra in the period 2005-2014, taking into account the volatility of the market environment, in terms of the milk market. The work begins with a theoretical consideration of the market- brief history of the market and components market. The effect of globalization, which affects the activities of all companies. Factors influencing global markets, ie. The exchange rates, the law of one price, the terms of trade - including trade barriers. The functioning of the institutions commodity exchanges - mainly milk. The rest of the work presents the aspect of the economics and financial analysis- with defined of their essence, functions and scope. Indication of the primary sources for the analysis, ie. Financial statements. Presentation of the construction of the basic components of the Financial statements like: Profit and Loss Statement and Balance Sheet. Discussion of the basic analytical indicators: profitability ratios, capital market ratios, liquidity ratios and debt ratios. The main part of the work is a comparative analysis of the dairy cooperatives Arla Foods and Fonterra, with a description of the situation on the global milk market in the years 2005-2014. Ratio analysis was conducted of the undertakings on the basis of their annual financial statements. Included is the interpretation of the results of synthetic conclusions - specifying which company better finds himself on the global market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Damian Turowski (CESS) Damian Turowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza porównawcza globalnych graczy rynkowych branży mleczarskiej: Arla Foods i Fonterra w latach 2005-2014
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
rynek globalny, rynek mleka, analiza porównawcza , spółdzielnia
Keywords in English
global market, milk market, comparative analysis, the cooperative
Abstract in Polish
Praca podejmuje problematykę analizy porównawczej sytuacji finansowej oraz ekonomicznej międzynarodowych spółdzielni mleczarskich: Arla Foods oraz Fonterra w latach 2010-2014 z uwzględnieniem zmienności otoczenia rynkowego, na którym działają badane przedsiębiorstwa. Praca rozpoczyna się od teoretycznych rozważań dotyczących rynku- krótki rys historyczny funkcjonowania rynku i jego elementów składowych. Przybliżenie efektu globalizacji, który wpływa na działalność wszystkich przedsiębiorstw. Wskazanie czynników wpływających na kształtowanie rynków globalnych tj. kursów walutowych, prawa jednej ceny, warunków wymiany handlowej- w tym również barier handlowych. Przybliżenie instytucji giełd surowcowych- głównie mleka. Dalsza część pracy przedstawia aspekt analizy finansowej oraz ekonomicznej. Określono ich istotę, funkcje oraz zakres. Wskazanie podstawowego źródła dla przeprowadzenia analizy tj. sprawozdania finansowego. Przedstawienie budowy podstawowych elementów składowych sprawozdania finansowego- rachunku zysków i strat oraz bilansu. Omówienie podstawowych wskaźników analitycznych: wskaźników rentowności, wskaźników rynku kapitałowego, wskaźników płynności finansowej oraz wskaźników zadłużenia. Głowna część pracy stanowi analiza porównawcza spółdzielni mleczarskich Arla Foods oraz Fonterra, wraz z opisem sytuacji na globalnym rynku mleka w latach 2005-2014. Przeprowadzona została analiza wskaźnikowa rozpatrywanych przedsiębiorstw na podstawie ich rocznych sprawozdań finansowych. Zawarta jest interpretacja otrzymanych wyników z syntetycznymi wnioskami- określającymi, które przedsiębiorstwo lepiej odnajduje się na rynku globalnym.
File
  • File: 1
    262120_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11373

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a918cf900a940408516b925e176886d/
URN
urn:pw-repo:WUT4a918cf900a940408516b925e176886d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page