Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

System wspomagający zarządzanie przestrzenią w zakładzie produkcyjnym

Łukasz Misiak

Abstract

As part of the paper, a mobile application has been prepared, which with the help of augmented reality gives the possibility to place any previously implemented object in the physical space. The application aims to streamline the planning process of the production plant, by simply placing objects on the screen of the mobile device in an empty plant or hall. This paper has been divided into two main parts. The first is the descriptive part, where due to strong common relation the concepts of augmented and virtual reality are presented. It aims to familiarize the reader not only with concepts and definitions, but also to show a small section of the extremely wide range of business opportunities to use augmented reality on many levels. The term Industry 4.0 has also been approximated. This concept was seen by companies only a few years ago as just one of many trends, but now even smaller companies are starting to take advantage of the opportunities offers by it, not to mention global corporations. Together with its history and assumptions of Industry 4.0, the view on the current global and local market was presented. The second part of the work is the design part. Requirements have been defined and the basics of the system have been prepared. A broader view of the market and business opportunities for application development was also made. For this purpose, were used tools that are currently used in the creation of IT projects such as a business plan, requirements, and diagrams representing use cases. The system itself has adopted the form of an application for mobile devices and uses the technology of augmented reality, the assumptions of which are described in the first part. It allows a user to locate selected three-dimensional machine models with the help of a mobile device without the need for physical transport. At the end of the paper is presented work of the application.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Łukasz Misiak (WZ) Łukasz Misiak Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
System wspomagający zarządzanie przestrzenią w zakładzie produkcyjnym
Promotor
Radosław Okulski (WZ/KIWZ) Radosław Okulski Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Zarządzania
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
13-11-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Radosław Okulski (WZ/KIWZ) Radosław Okulski Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Piotr Kryś (WZ/KIWZ) Piotr Kryś Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
AR, rozszerzona rzeczywistość, Przemysł 4.0, aplikacja, cyfryzacja
Słowa kluczowe w języku angielskim
AR, augmented reality, Industry 4.0, application, digitalization
Streszczenie w języku polskim
W ramach pracy została przygotowana aplikacja mobilna, która z pomocą rozszerzonej rzeczywistości umożliwia umieszczenie dowolnego wcześniej zaimplementowanego obiektu w fizycznej przestrzeni. Aplikacja ma na celu usprawnienie procesu planowania zakładu produkcyjnego, przez proste rozmieszczenie obiektów na ekranie urządzenia mobilnego znajdując się w pustym zakładzie lub hali. Niniejsza praca została podzielona na dwie główne części. Pierwsza to część opisowa, gdzie zostały przedstawione pojęcia dotyczące rozszerzonej rzeczywistości, jak i wirtualnej, gdyż geneza i sposób działania obu jest ze sobą mocno powiązany. Ma ona na celu przybliżenie czytelnikowi nie tylko pojęcia i definicje, lecz również pokazać mały wycinek z niezwykle szerokiego zakresu możliwości biznesowego wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości na wielu płaszczyznach. Został również przybliżony termin Przemysł 4.0. Pojęcie to jeszcze kilka lat temu było postrzegane przez przedsiębiorstwa jako tylko jeden z wielu trendów, lecz obecnie nawet mniejsze firmy zaczynają garściami czerpać z możliwości, jakie oferuje, nie wspominając o globalnych korporacjach. Razem z historią i założeniami Przemysłu 4.0 zostało zaprezentowane spojrzenie na obecny rynek światowy oraz lokalny. Druga część pracy to część projektowa. Zdefiniowano wymagania oraz przygotowano podstawy systemu. Dokonano również szerszego spojrzenia na rynek i biznesowe możliwości rozwoju aplikacji. W tym celu użyto narzędzi wykorzystywanych obecnie przy tworzeniu projektów informatycznych takich jak biznesplan czy zapis wymagań wraz z diagramami przedstawiającymi przypadki użycia. Sam system przyjął formę aplikacji na urządzenia mobilne oraz korzysta z technologii rozszerzonej rzeczywistości, której założenia zostały opisane w części pierwszej. Pozwala na umiejscowienie za pomocą telefonu w dowolnym miejscu wybranych trójwymiarowych modeli maszyn bez potrzeby ich fizycznego transportu. Na koniec pracy zostało przedstawione działanie aplikacji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pI_WZ_Misiak_Lukasz_246560.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 28773

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT49db9fbf05a143dfa1b97e04c9804c92/
URN
urn:pw-repo:WUT49db9fbf05a143dfa1b97e04c9804c92

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony