Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System supporting space management in the production plant

Łukasz Misiak

Abstract

As part of the paper, a mobile application has been prepared, which with the help of augmented reality gives the possibility to place any previously implemented object in the physical space. The application aims to streamline the planning process of the production plant, by simply placing objects on the screen of the mobile device in an empty plant or hall. This paper has been divided into two main parts. The first is the descriptive part, where due to strong common relation the concepts of augmented and virtual reality are presented. It aims to familiarize the reader not only with concepts and definitions, but also to show a small section of the extremely wide range of business opportunities to use augmented reality on many levels. The term Industry 4.0 has also been approximated. This concept was seen by companies only a few years ago as just one of many trends, but now even smaller companies are starting to take advantage of the opportunities offers by it, not to mention global corporations. Together with its history and assumptions of Industry 4.0, the view on the current global and local market was presented. The second part of the work is the design part. Requirements have been defined and the basics of the system have been prepared. A broader view of the market and business opportunities for application development was also made. For this purpose, were used tools that are currently used in the creation of IT projects such as a business plan, requirements, and diagrams representing use cases. The system itself has adopted the form of an application for mobile devices and uses the technology of augmented reality, the assumptions of which are described in the first part. It allows a user to locate selected three-dimensional machine models with the help of a mobile device without the need for physical transport. At the end of the paper is presented work of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Misiak (FoM) Łukasz Misiak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
System wspomagający zarządzanie przestrzenią w zakładzie produkcyjnym
Supervisor
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Piotr Kryś (FoM/CIE) Piotr Kryś,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
AR, rozszerzona rzeczywistość, Przemysł 4.0, aplikacja, cyfryzacja
Keywords in English
AR, augmented reality, Industry 4.0, application, digitalization
Abstract in Polish
W ramach pracy została przygotowana aplikacja mobilna, która z pomocą rozszerzonej rzeczywistości umożliwia umieszczenie dowolnego wcześniej zaimplementowanego obiektu w fizycznej przestrzeni. Aplikacja ma na celu usprawnienie procesu planowania zakładu produkcyjnego, przez proste rozmieszczenie obiektów na ekranie urządzenia mobilnego znajdując się w pustym zakładzie lub hali. Niniejsza praca została podzielona na dwie główne części. Pierwsza to część opisowa, gdzie zostały przedstawione pojęcia dotyczące rozszerzonej rzeczywistości, jak i wirtualnej, gdyż geneza i sposób działania obu jest ze sobą mocno powiązany. Ma ona na celu przybliżenie czytelnikowi nie tylko pojęcia i definicje, lecz również pokazać mały wycinek z niezwykle szerokiego zakresu możliwości biznesowego wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości na wielu płaszczyznach. Został również przybliżony termin Przemysł 4.0. Pojęcie to jeszcze kilka lat temu było postrzegane przez przedsiębiorstwa jako tylko jeden z wielu trendów, lecz obecnie nawet mniejsze firmy zaczynają garściami czerpać z możliwości, jakie oferuje, nie wspominając o globalnych korporacjach. Razem z historią i założeniami Przemysłu 4.0 zostało zaprezentowane spojrzenie na obecny rynek światowy oraz lokalny. Druga część pracy to część projektowa. Zdefiniowano wymagania oraz przygotowano podstawy systemu. Dokonano również szerszego spojrzenia na rynek i biznesowe możliwości rozwoju aplikacji. W tym celu użyto narzędzi wykorzystywanych obecnie przy tworzeniu projektów informatycznych takich jak biznesplan czy zapis wymagań wraz z diagramami przedstawiającymi przypadki użycia. Sam system przyjął formę aplikacji na urządzenia mobilne oraz korzysta z technologii rozszerzonej rzeczywistości, której założenia zostały opisane w części pierwszej. Pozwala na umiejscowienie za pomocą telefonu w dowolnym miejscu wybranych trójwymiarowych modeli maszyn bez potrzeby ich fizycznego transportu. Na koniec pracy zostało przedstawione działanie aplikacji.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Misiak_Lukasz_246560.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28773

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT49db9fbf05a143dfa1b97e04c9804c92/
URN
urn:pw-repo:WUT49db9fbf05a143dfa1b97e04c9804c92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page