Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of global companies from the sector FMCG, example of Kraft Foods (Mondelez Inc.) and Nestle in 2011-2015

Agnieszka Lasocka

Abstract

The issue of the thesis is to make a comparative financial analysis of two global companies of FMCG – fast moving consumer goods. The comparison has been made for two companies: Kraft Foods (changed into Mondelez Inc.) and Nestle. The period of a comparative analysis is from 2011 to 2015. The main task of the analysis has been checking of effectiveness and working of concerns, a denotation of their financial state and a potential and ability to make a financial surplus. The thesis is composed of an introduction, the first, second and third chapter and a summarize. The first chapter described a specify of a market – main definitions and an introduction to a global market. It has included also an outline of history of globalization of companies and factors which had an impacts on it. The second chapter have described an issue of financial analysis, gave sources of analysis and described them. Then there have been included types of financial analysis and methods used in it. This is clearly theoretical chapter and it has included chosen types of financial analysis. The last, third chapter is a development of a previous chapter about companies analyzed in a chosen period. This part of thesis has included companies data compared to each other and making a base to continue research. The source of financial data was information included in annual reports released by Kraft Foods (Mondelez Inc.) and Nestle. In need of the thesis, data of Nestle has been converted from CHF to dollars by exchange rates in the end of the year given in company reports. In the third chapter has been an analysis of tested companies – an initial cost – benefit analysis and indicator analysis. The results of them have been collated in dynamic conceptualization. The summary has included the most important conclusions about a financial analysis of both companies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Lasocka (CESS) Agnieszka Lasocka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza porównawcza firm globalnych z sektora FMCG na przykładzie Kraft Foods ( Mondelez Inc.) oraz Nestle w latach 2011-2015
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza rynek globalizacja firma przychód koszt zysk wskaźnik wynik
Keywords in English
analysis market globalization company income cost profit ratio result
Abstract in Polish
Praca miała na celu przeprowadzenie porównawczej analizy finansowej firm z sektora FMCG, czyli sektora dóbr szybko zbywalnych. Dokonana analiza obejmowała dwie firmy globalne – Kraft Foods, który w roku 2012 zmienił nazwę na Mondelez Inc., oraz Nestle. Okres, który uwzględniała analiza to lata od 2011 do 2015. Analiza miała na celu sprawdzenie efektywności działania firm, określenie stanu ich finansów oraz potencjału na rynku. Praca zawarła wstęp, oraz rozdziały: pierwszy, drugi i trzeci, i podsumowanie. W rozdziale pierwszym zawarte zostały podstawowe informacje dotyczące rynku, jego rodzajów, oraz opisana została krótka charakterystyka rynku globalnego. W dalszej części rozdziału przedstawiona została historia globalizacji oraz czynniki, które na nią oddziaływały. Wyjaśnione zostało również pojęcie koncernu transnarodowego, oraz korporacji międzynarodowej, czyli firm działających na skalę globalną, oraz został scharakteryzowany został sektor FMCG. Rozdział drugi wyjaśnił pojęcie analizy finansowej oraz podzielił ją na rodzaje, określił jej podmiot i źródła, na których bazuje. Jako źródła analizy wymienione zostały takie pozycje jak bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne. W dalszej części rozdziału zostały przedstawione wskaźniki, którymi posługuje się analiza finansowa. Ostatni rozdział pracy rozszerzył teorię zawartą w rozdziale drugim o przykłady firm Kraft Foods oraz Mondelez Inc. Dla każdej firmy zostały przestawione źródła analizy finansowej czyli bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne za okres analizowany, czyli lata od 2011 do 2015. Dane, z których zostały przedstawione wymienione pozycje pochodziły z rocznych raportów firm. Dane firmy Nestle zostały na potrzeby pracy przewalutowane z franków szwajcarskich na dolary, by swobodnie porównać wszystkie pozycje obu firm w sprawozdaniach finansowych. Przeprowadzona została analiza wstępna, oraz analiza wskaźnika rozszerzona o wskaźnik EVA. Wszystkie uzyskane wyniki zostały porównane między sobą. Zakończenie pracy zwieńcza podsumowanie, które zawiera najważniejsze wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej porównawczej analizy finansowej za okres od lat 2011 do 2015.
File
  • File: 1
    1037766.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11357

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT49b2f495b5aa4705a71a24b4b2aa7ba0/
URN
urn:pw-repo:WUT49b2f495b5aa4705a71a24b4b2aa7ba0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page