Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The methods for defining the environmental flow volume-comparison of the methods applied in the UK, in France and in Poland

Alexandre Cheron

Abstract

This thesis presents methods from all over the world used for the determination of environmental flow volumes, but also focuses on methods used in the UK, in France and in Poland through a comparative analysis of a selection of methods. The concept of environmental flow is defined and presented as a crucial feature in the implementation of measures consistent with the European Union Water Framework Directive, in order to tend towards ‘good ecological status’ of rivers and more generally, all water bodies within the European Union. A review of the literature concerning methods currently in use in many countries all over the world was done using Tharme’s classification, including condensed explanations and presentation of the principles underlying those methods. Four main groups of methods were distinguished – hydrological methods, hydraulic rating methods, habitat simulation methods, and holistic methods – and their main representatives along with their characteristics, such as principles, assumptions, and main features were presented in a condensed way. The study of this thesis went further on, investigating the legal frameworks regarding environmental flows, as well as the methods developed and used in the three selected countries: the UK, France, and Poland. Brief descriptions of some methods were given prior to their use in case studies realised for two rivers (upland and lowland) of each country. The choice of river was made in order to have cases of similar catchment size, and limited anthropogenic impact on the river flow. Rivers Eure and Allier were chosen for France, while rivers Thames and Tweed were analysed for the UK, and rivers Narew and Bóbr were the choice for Poland. The chosen environmental flow determination methods were the 1/10th Mean Annual Flow rule from France, the Q95 index from the UK, and the Kostrzewa and Małopolska methods from Poland. It was shown that the three first methods were not taking into consideration monthly flow variability, whereas the Małopolska method did. Therefore, it turned out that environmental flows issued by this method were much more representative of the natural flow regime than environmental flows issued by other methods. Despite their usefulness, the other three methods showed their limitations in that respect.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alexandre Cheron (FEE) Alexandre Cheron,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Metody wyznaczania wartości przepływów środowiskowych – porównanie metod stosowane w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Polsce
Supervisor
Dorota Pusłowska-Tyszewska (FEE/CEP) Dorota Pusłowska-Tyszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
23-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Pusłowska-Tyszewska (FEE/CEP) Dorota Pusłowska-Tyszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marek Nawalany (FEE/CEP) Marek Nawalany,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
przepływy środowiskowe, metody, porównanie, Francja, Wielka Brytania, Polska
Keywords in English
environmental flows, methods, comparison, France, UK, Poland
Abstract in Polish
Praca prezentuje metody używane dla określenia wielkości przepływów środowiskowych na świecie, ale także skupia się na metodach używanych w Wielkiej Brytanii, we Francji oraz w Polsce poprzez analizę porównawczą wybranych metod. Koncept przepływów środowiskowych jest definiowany i prezentowany jako kluczowa metoda w implementacji środków zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej w celu zmierzania do ‘dobrego stanu ekologicznego’ rzek, a bardziej ogólnie – dobrego stanu ekologicznego wszystkich wód powierzniowych w Unii Europejskiej. Przegląd literatury dotyczącej metod obecnie używanych w krajach na całym swiecie został dokonany w oparciu o klasyfikację Tharme’a, łącznie ze streszczonymi objaśnieniami i prezentacją zasad leżacych u podstaw przedstawianych metod. Zostały wyodrębione cztery główne grupy metod – metody hydrologiczne, metody hydrauliczne, metody symulacji środkowiskowej i metody holistyczne. Przedstawiono także ich główne przykłady wraz ze skróconą charakterystyką – zasadami, założeniami i głównymi cechami. Badanie podjęte w niniejszej pracy analizuje ramy prawne dotyczące przepływow środowiskowych, jak równiez metody wypracowane i używane w trzech wskazanych krajach – Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce. Krótkie opisy samych metod poprzedzają opis i analizę ich wykorzystania na przykładach dwóch rzek (wyżynnej i nizinnej) z każdego z krajów. Wybór rzek został dokonany w taki sposób, aby otrzymac przyklady o podobnej wielkości zlewni oraz ograniczonym antropologicznym wpływie na przepływ. Dla Francji wybrano rzeki Eure i Allier, Tamizę i Tweed dla Wielkiej Brytanii oraz Narew i Bóbr dla Polski. Wybrano następujące metody określania przepływów środowiskowych: 1/10ta Średniego Przepływu Rocznego dla Francji, Index Q95 dla Wielkiej Brytanii oraz metody Kostrzewa i Małopolska dla Polski. Trzy pierwsze metody the biorą pod uwagę miesięcznej zmienności przepływu, w przeciwieństwie do metody Małopolska. Dlatego też, analiza wykazała, iż przepływy środowiskowe uzyskane przy pomocy tej metody są bardziej reprezentatywne dla naturalnych przepływów niż ma to miejsce w przypadku pozostałych metod i pomimo ich przydatności, metody są w tym zakresie ograniczone.
File
  • File: 1
    Bachelor_of_Science_Diploma_Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11834

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT499b3b88ecbd446bb4c1a729a3d25102/
URN
urn:pw-repo:WUT499b3b88ecbd446bb4c1a729a3d25102

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page