Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the financial condition of enterprises in the clothing sector

Ewelina Rek

Abstract

Diploma thesis tittle is the “Analysis and assessment of the financial condition of enterprises in the clothing sector”. The aim of the work is to present the usefulness of financial analysis carrying out in enterprises and rating of its results. The aim of the work was realized on the example of the clothing industry because of increasing demand for products of given sector and clothing industry personal interest. The presented work is an attempt to investigate the financial condition of enterprises in the clothing sector and its estimation. The subject of the work is a financial analysis. The entities are VRG and LPP companies, the analyzed period is 2016-2018. The result of the work is a response on a research question posed: whether financial analysis is an indispensable instrument in assessing the financial condition of an enterprise. A theme has been taken due to the growing importance of carrying out the financial research and their results, which are reflected in the management of business entities. The usefulness of financial analysis has been presented on the example of VRG S.A. and LPP S.A. enterprises. The applied research methods are: method of analysis and literature’s criticism, method of source documents inspection, statistical methods, enterprises bankruptcy tests, balance analysis, balance analysis, analysis of the profit and loss account, cash flow analysis, indicator analysis and bankruptcy analysis of companies. Thesis consists of an introduction, ending and three chapters. The first chapter presents the necessity of using an instrument such as financial analysis for better management of the unit. The second chapter is a description of the subjects investigated, to wit, VRG S.A. and LPP S.A. In the third chapter, companies' research was carried out using horizontal and vertical analyzes of balance sheets, profit and loss accounts and cash flow as well as index analysis and bankruptcy analysis of entities. The research was carried out on the basis of data from the financial statements from 2016-2018. The companies operate in a similar market environment; both are characterized by increasing financial results. VRG S.A. improved its profitability and decreased the level of liabilities and debt in the analyzed period, which indicates an improvement in the financial situation. LPP S.A. is characterized by a better profitability of the company, however the negative side of the company's financial situation is the increasing rate of general debt and main equity capital indebtedness, which worsens the creditworthiness of LPP S.A. The entities are not in danger of bankruptcy. Better financial situation is demonstrated by the company VRG S.A. Received results, obtained by carrying out a financial analysis, allow to assess the financial condition of LPP S.A. and VRG S.A. enterprises. The interpretation of these results gives an opportunity to determine the initial prognosis of entities in the future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewelina Rek (FoM) Ewelina Rek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora odzieżowego
Supervisor
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki rotacji, wskaźniki cyklu, wskaźniki płynności finansowej, systemy wczesnego ostrzegania, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.
Keywords in English
Keywords: financial analysis, ratio analysis, profitability ratios, indebtedness ratios, rotation ratios, cycle ratios, financial liquidity ratios, early warning systems, balance, profit and loss account, cash flow account.
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora odzieżowego. Celem pracy jest zaprezentowanie użyteczności przeprowadzania analizy finansowej w przedsiębiorstwach oraz oceny jej wyników. Cel pracy został zrealizowany na przykładzie branży odzieżowej z powodu zwiększającego się zapotrzebowania na produkty danego sektora oraz osobiste zainteresowaniem branżą odzieżową. Przedstawiona praca to próba zbadania kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora odzieżowego oraz jej ocena. Przedmiotem pracy jest analiza finansowa, podmiotem są spółki VRG oraz LPP, analizowany okres to lata 2016-2018. Cel pracy jest odpowiedzią na postawione pytanie badawcze: czy analiza finansowa jest niezbędnym narzędziem przy ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Temat został podjęty w związku ze zwiększającą się wagą przeprowadzania badań finansowych i ich wyników, które mają odzwierciedlenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Użyteczność analizy finansowej została przedstawiona na przykładzie zbadania przedsiębiorstw VRG S.A. oraz LPP S.A. Zastosowane metody badawcze to: metoda analizy i krytyki literatury, metoda badania dokumentów źródłowych, metody statystyczne, badania upadłości przedsiębiorstw, analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat, analiza przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowa oraz badanie upadłości spółek. Praca składa się ze wstępu, zakończenia i trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia konieczność wykorzystywania narzędzia jakim jest analiza finansowa, dla lepszego zarządzania jednostką. Rozdział drugi to opis podmiotów poddanych badaniu, mianowicie VRG S.A. i LPP S.A. W rozdziale trzecim przeprowadzone zostały badania spółek, za pomocą poziomych i pionowych analiz bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych oraz analizy wskaźnikowej i badania upadłości spółek. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z lat 2016-2018. Spółki działają w podobnym otoczeniu rynkowym, obie odznaczają się wzrastającym wynikiem finansowym. Jednostka VRG S.A. w analizowanym okresie polepszyła swoją rentowność, zmniejszyła poziom zobowiązań oraz zadłużenia, co wskazuje na polepszenie się sytuacji finansowej. LPP S.A. odznacza się lepszą rentownością przedsiębiorstwa, jednak negatywną stroną sytuacji finansowej spółki jest wzrastający wskaźnik ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitałów własnych, co pogarsza wiarygodność kredytową firmy LPP S.A. Spółki nie są zagrożone upadłością. Lepszą sytuację finansową wykazuje przedsiębiorstwo VRG S.A. Otrzymane wyniki, uzyskane dzięki przeprowadzeniu analizy finansowej, pozwalają ocenić kondycje finansową przedsiębiorstw LPP S.A. oraz VRG S.A. Interpretacja danych wyników daje możliwość ustalenia wstępnych rokowań spółek na przyszły okres.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Rek_Ewelina_286088.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29602

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48ab6e22efff411c88b7d2efed17c52c/
URN
urn:pw-repo:WUT48ab6e22efff411c88b7d2efed17c52c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page