Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design assumptions for the heating installation recovering heat from the ventilation air being removed in a single-family building

Adrian Gołębiewski

Abstract

The purpose of the work was to present design assumptions for heating installations that recover energy from the ventilated air being removed. The theoretical part presents the importance of thermal comfort and lists the parameters that influence it. Then the importance of ventilation was presented and various ventilation systems used in construction were compared. The consequences that may arise from the lack of properly operating ventilation in the building have been characterized. The theoretical part also includes the methodology for determining the ventilation flow and the importance of heat recovery in construction. The recuperator is presented as a basic device for recovering heat from the ventilation air removed. A ground heat exchanger has been described as a supplementary device for the mechanical ventilation system and its types have been mentioned. At the end of the theoretical part, a program for calculating thermal load of buildings was characterized and a building for which the energy recovery system in the ventilation system was analyzed was presented. In the calculation part of the work, calculations were made to determine the optimal ventilation flow for the building. For a given ventilation stream and on the basis of a building project, the building was introduced to the Audit of the OZC program. The obtained data has been presented. The soil temperature was determined at various depths for Płock. Then calculations of the ground heat exchanger were made to determine its length and power. In order to estimate the achievable energy gains, analysis of the work of the ground heat exchanger in combination with the recuperator in the representative months for particular seasons was carried out. The calculation part of the length of the layer design set for a building equipped with a recuperator and a ground heat exchanger.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Gołębiewski (FCEMP) Adrian Gołębiewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Założenia projektowe do instalacji grzewczej odzyskującej ciepło z usuwanego powietrza wentylacyjnego w wybranym budynku jednorodzinnym
Supervisor
Dorota Bzowska (FCEMP/ICEn) Dorota Bzowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Bzowska (FCEMP/ICEn) Dorota Bzowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
rekuperacja, gruntowy wymiennik ciepła, wentylacja, odzysk ciepła, komfort cieplny
Keywords in English
recuperation, ground heat exchanger, ventilation, heat recovery, thermal comfort
Abstract in Polish
Celem pracy było przedstawienie założeń projektowych do instalacji grzewczej dla budynku, który odzyskuję energię z usuwanego powietrza wentylacyjnego. W części teoretycznej przedstawiono znaczenie komfortu cieplnego oraz wymieniono parametry które na niego wpływają. Następnie przedstawiono znaczenie wentylacji oraz porównano różne systemy wentylacyjne wykorzystywane w budownictwie. Kolejno scharakteryzowano konsekwencje jakie mogą wyniknąć z braku poprawnie działającej wentylacji w budynku. Część teoretyczna zawiera również metodykę wyznaczania strumienia wentylacyjnego oraz znaczenie odzysku ciepła w budownictwie. Przedstawiono rekuperator jako urządzenie podstawowe do odzyskiwania ciepła z usuwanego powietrza wentylacyjnego. Opisano gruntowy wymiennik ciepła jako urządzenie wspomagające system wentylacji mechanicznej oraz wymieniono jego rodzaje. Na końcu części teoretycznej przedstawiono budynek, dla którego rozpatrywano system odzysku energii w systemie wentylacyjnym oraz scharakteryzowano program do liczenia obciążenia cieplnego. Część obliczeniowa pracy zwiera wyznaczoną wartość optymalnego strumienia powietrza wentylacyjnego dla budynku. Do obliczenia strat ciepła z rozpatrywanego obiektu użyto programu Audytor OZC. Dane do programu wykorzystano z dostępnej dokumentacji technicznej budynku oraz wyznaczoną wartość strumienia powietrza wentylacyjnego. Wyznaczono temperatury gruntu na różnych głębokościach dla Płocka. Następnie wykonano obliczenia gruntowego wymiennika ciepła, w celu wyznaczenia jego długości oraz mocy. W celu oszacowania możliwych do uzyskania zysków energetycznych, przeprowadzono ocenę pracy wymiennika gruntowego wraz z rekuperatorem. Ocen tych dokonano w reprezentatywnych miesiącach dla poszczególnych pór roku. Następnie wykonano obliczenia dla grzałki elektrycznej, jako alternatywy zamiast gruntowego wymiennika ciepła. Część obliczeniową kończy zestawienie projektowych strat ciepła dla budynku wyposażonego w rekuperator oraz gruntowy wymiennik ciepła.
File
  • File: 1
    274202_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33802

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4800eec301f24f7080375f9d4b245347/
URN
urn:pw-repo:WUT4800eec301f24f7080375f9d4b245347

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page