Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A PROJECT OF A CLAIMS HANDLING COMPUTER SYSTEM BASED ON QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES

Izabela Zofia Podhorodecka

Abstract

The research area of this study is the aspect of quality in software engineering. The most important concepts are presented in Chapter 3. Observations and investigation conducted during internships at Authorized Bodyshop (AZNN) Auto Plaza, owned by Summit Motors Poland Sp. z o.o., led to the following conclusion: the company needed a new computer system to support the main business processes, which were handling of claims and car reparation. Interviews and information collected in questionnaires allowed to distinguish the key drawbacks in the system used at the time. (Chapters 2.4 and 2.5). The aforementioned factors led to formulating the aim of this study: improving the functional quality of the current IT system by projecting a new computer system. Selected quality management techniques and methods were used to realise that goal. The methods used were selected among many encountered during a literature survey. One of the methods applied was QFD (Quality Function Deployment), focused on fulfilling the customer expectations at the highest level. This method was applied during the development of the functional and non-functional requirements (Chapters 4.2 and 4.3), allowing to maintain appropriate quality in that part of the process. The other method was in-process quality assessment. The usage of this method helped to avoid mistakes on the early stage of the project realisation. A prototype of the project was made in Joomla! Content Management System (Chapter 5.3). Creating the project with this tool helped verify its capabilities. It was noted that the use of this type of tool, despite its simplicity in utilization and installation, may create additional costs through the need to purchase several extensions. Customer satisfaction has been selected as the main project indicator of quality improvement. The results indicated that the project of the proposed system resulted in increased customer satisfaction compared to the one used at the time. The results led to a conclusion that the proposed system was of better quality than the one used in Auto Plaza at the time. The aim of this study has been met. It has also been shown that the implementation of a better quality system may lead to an increased efficiency of this company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Zofia Podhorodecka (FoM) Izabela Zofia Podhorodecka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu komputerowego wspomagającego proces likwidacji szkód, oparty na zasadach zarządzania przez jakość
Supervisor
Sylwester Pięta (FoM/BITD) Sylwester Pięta,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kamil Sitarski (FoM/BITD) Kamil Sitarski,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Sylwester Pięta (FoM/BITD) Sylwester Pięta,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
jakość, system komputerowy, Joomla!
Keywords in English
quality, computer system, Joomla!
Abstract in Polish
Obszarem naukowym niniejszej pracy jest problematyka jakości w inżynierii oprogramowania. Najistotniejsze dla tego obszaru pojęcia zostały przedstawione w rozdziale 3. Doświadczenie, obserwacje i badania przeprowadzone podczas praktyk studenckich w Autoryzowanym Zakładzie Napraw Nadwozi (AZNN) Auto Plaza, należącym do firmy Summit Motors Poland Sp. z o.o., pozwoliły stwierdzić, że przedsiębiorstwo to potrzebuje nowego systemu informatycznego, który będzie wspomagał główny proces biznesowy firmy, jakim jest likwidacja szkód komunikacyjnych i naprawa powypadkowa samochodów. Przeprowadzone wywiady i informacje, zdobyte metodą kwestionariuszową, pozwoliły na skonkretyzowanie błędów i określenie braków w systemie obecnie obsługiwanym przez pracowników firmy (rozdział 2.4 i rozdział 2.5). Czynniki te wpłynęły na określenie celu pracy, jakim była poprawa jakości funkcjonowania obecnego systemu informatycznego poprzez opracowanie nowego projektu systemu komputerowego. Realizowanie celu odbyło się przy użyciu wybranych technik i metod zarządzania jakością. Metody te wybrano spośród wielu metod poznanych podczas analizy literatury przedmiotu. Jedną z zastosowanych metod była technika QFD. Jej istotą jest spełnianie w jak najwyższym stopniu oczekiwań klienta. Metoda ta została zastosowana podczas formułowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (rozdział 4.2 i rozdział 4.3) i pozwoliła na zapewnienie tej części realizacji projektu należytej jakości. Inną zastosowaną metodą była wewnątrzprocesowa ocena jakości. Zastosowanie jej pozwoliło na uniknięcie powstawania błędów na wczesnym etapie realizacji projektu. Prototyp projektu został wykonany w Systemie Zarządzania Treścią Joomla! (rozdział 5.3). Wykonanie projektu przy użyciu tego narzędzia było jednoczesnym sprawdzeniem jego możliwości. Wywnioskowano, że użycie tego typu narzędzia, pomimo prostoty w użytkowaniu i instalacji, może wiązać się z powstaniem wysokich kosztów związanych z koniecznością zakupu wielu rozszerzeń. Za najważniejszy miernik poprawy jakości projektu przyjęto zadowolenie użytkowników. Przeprowadzone badania dowiodły, że projekt proponowanego systemu spotyka się z większym zadowoleniem klientów, niż obecnie stosowane oprogramowanie. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że proponowany system jest lepszej jakości, niż system obecnie użytkowany w firmie AZNN, oznaczając tym samym, że cel niniejszej pracy został zrealizowany. Udowodniono również, że wprowadzenie systemu lepszej jakości może być podstawą do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Podhorodecka_Izabela_251151.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12486

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT471d4fa6154942d3ba3c661908cbd75d/
URN
urn:pw-repo:WUT471d4fa6154942d3ba3c661908cbd75d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page