Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept design of the transshipment terminal

Patryk Krystian Wiliński

Abstract

The occurrence of point infrastructure in transport is an element necessary to carry out transport processes. Thanks to such infrastructure, it is possible to handle loads transported using various transport technologies. An example of this kind of infrastructure are transshipment terminals, where transshipment operations and changes of means of transport are made. The aim of the diploma thesis is to design a trans-shipment terminal enabling the handling of selected loads, which will be transported using two types of auxiliary equipment and two transport technologies. The completion of the thesis required the following scope of work. The first chapter presents basic information about the transport process, transshipment terminals and the principles of their design. The second chapter presents the factors for selecting the location of the trans-shipment terminal. In the third and fourth chapter identification of loads handled in the designed terminal as well as data necessary to design the trans-shipment terminal. In the fifth chapter, the design of the trans-shipment terminal was made in the analytical and graphical form. The sixth chapter presents a summary of the results obtained and conclusions resulting from the implementation of the diploma thesis. The result of the diploma thesis is the design of the transshipment terminal enabling the handling of accepted types and quantities of cargo. The result of the diploma thesis is getting acquainted with commonly used transport technologies and getting to know the rules of designing transshipment points for pallet load units and containers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Krystian Wiliński (FT) Patryk Krystian Wiliński,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny terminala przeładunkowego
Supervisor
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
terminal przeładunkowy, jednostka ładunkowa paletowa, kontener, projekt koncepcyjny, zasady projektowania terminali
Keywords in English
transshipment terminal, pallet load unit, container, conceptual design, principles of terminal design
Abstract in Polish
Występowanie infrastruktury punktowej w transporcie jest elementem niezbędnym do wykonywania procesów transportowych. Dzięki takiej infrastrukturze możliwa jest obsługa ładunków przewożonych z wykorzystaniem różnych technologii przewozowych. Przykładem tego rodzaju infrastruktury są terminale przeładunkowe, gdzie dokonywane są operacje przeładunkowe oraz zmiana środków transportu. Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie terminala przeładunkowego umożliwiającego obsługę wybranych ładunków, które będą transportowane z wykorzystaniem dwóch rodzajów urządzeń pomocniczych oraz dwóch technologii przewozowych. Realizacja pracy dyplomowej wymagała wykonania następującego zakresu. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe informacje na temat procesu transportowego, terminali przeładunkowych oraz zasad ich projektowania. W rozdziale drugim zaprezentowano czynniki wyboru lokalizacji terminala przeładunkowego. W rozdziale trzecim i czwartym dokonano identyfikacji ładunków obsługiwanych w projektowanym terminalu oraz danych niezbędnych do zaprojektowania terminala przeładunkowego. W rozdziale piątym wykonany został projekt terminala przeładunkowego w formie analitycznej i graficznej. W rozdziale szóstym przedstawiono podsumowanie uzyskanych wyników oraz wnioski wynikające z realizacji pracy dyplomowej. Wynikiem pracy dyplomowej jest projekt terminala przeładunkowego umożliwiającego obsługę przyjętych rodzajów i ilości ładunków. Efektem pracy dyplomowej jest zapoznanie się z powszechnie stosowanymi technologiami przewozu oraz poznanie zasad projektowania punktów przeładunkowych dla jednostek ładunkowych paletowych i kontenerów.
File
  • File: 1
    Projekt_koncepcyjny_terminala_przeładunkowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31029

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT470e9b488b6c45828cfee02cd372d8d0/
URN
urn:pw-repo:WUT470e9b488b6c45828cfee02cd372d8d0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page