Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of European Union funds in the municipality of Słubice in the programming periods 2007-2013 and 2014-2020

Damian Lenarcik

Abstract

The theme of the thesis is "The use of EU funds in the municipality of Slubice in the programming periods 2007-2013 and 2014-2020." The main aim of this work is to present the projects implemented in the municipality, as well as their importance for the development of the Municipality Slubice, thanks to the funding obtained from the European funds. All the work is divided into three chapters, which are designed to confirm the thesis that "the funds obtained from the European Union contribute to the faster development of the municipality Słubice." The work has been prepared based on items such as "Compendium of knowledge about the European Union" Eve Małuszyński, "European Union Funds in the programming periods 2007-2013 'Agnieszka Jankowska and the annual reports and reports on the implementation of projects in the municipality of Slubice. The first chapter presents the rules and sources of funding for regional policy in Poland in the two programming periods, namely 2007-2013 and 2014-2020. We presented the principles and objectives of cohesion policy and the types of structural funds and the rules of their acquisition. In the last paragraph of the first chapter also discusses the selection of Operational Programmes that exist in Poland. In the second chapter, entitled "Characteristics of the community Słubice," it was presented and described word commune. Approximated its history, geographical location and the situation of the population, as well as information on the labor market in the municipality. This chapter includes tables showing selected statistical data from the Central Statistical Office, such as area municipalities, education, demographic data, data on the labor market and national economy entities in the REGON register. In the last, the third chapter presented the programs and activities that the municipality Slubice obtained funds from the Union. On the basis of reports commune Słubice presented and discussed selected projects in the community, as well as the amount of funds raised by the community for the realization of these objectives. In the last operating point analysis was carried out, the aim of which was to present the strengths and weaknesses of the community, opportunities and threats. Moreover, they presented socio-economic changes that have occurred in projects and activities implemented using funds from the European Union, as well as prospects for further development of the Municipality Slubice using grants under the "Financial Perspectives 2014-2020.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Damian Lenarcik (CESS) Damian Lenarcik,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w gminie Słubice w okresach programowania 2007-2013 i 2014-2020
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, gmina Słubice, Unia Europejska, Fundusze Unijne , dofinansowania, Program Operacyjny,
Keywords in English
European Regional Development Fund, European Social Fund, the Cohesion Fund, the municipality of Slubice, the European Union, EU Funds, financing, Operational Programme.
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest „Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w gminie Słubice w okresach programowania 2007–2013 i 2014-2020”. Podstawowym celem pracy jest zaprezentowanie projektów zrealizowanych na terenie gminy, a także ich znaczenia dla rozwoju Gminy Słubice, dzięki środkom finansowym uzyskanym z funduszy europejskich. Cała praca podzielona jest na trzy rozdziały, które mają za zadanie potwierdzenie tezy że: „środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej przyczyniają się do szybszego rozwoju gminy Słubice”. Praca została przygotowana w oparciu o takie pozycje jak: „Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej” Ewy Małuszyńskiej, „Fundusze Unii Europejskiej w okresach programowania 2007-2013” Agnieszki Jankowskiej oraz o sprawozdania roczne i sprawozdania z przebiegu realizacji projektów w gminie Słubice. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały zasady i źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce w dwóch okresach programowania, a mianowicie w latach 2007-2013 oraz 2014-2020. Zaprezentowane zostały zasady i cele polityki spójności, a także rodzaje funduszy strukturalnych oraz zasad ich pozyskiwania. W ostatnim punkcie pierwszego rozdziału omówiono również wybrane Programy Operacyjne jakie funkcjonują w Polsce. W rozdziale drugim zatytułowanym „Charakterystyka gminy Słubice”, została przedstawiona i opisana owa gmina. Przybliżono jej historię, położenie geograficzne i sytuację ludności, a także informacje na temat rynku pracy w tej gminie. W rozdziale tym zamieszczono tabele przedstawiające wybrane dane statystyczne, pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, takie jak: powierzchnia gminy, edukacja, dane demograficzne, dane o rynku pracy oraz podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON. W ostatnim, trzecim rozdziale zaprezentowane zostały programy i działania na które gmina Słubice pozyskała środki finansowe z Unii. Na postawie sprawozdań gminy Słubice przedstawiono i omówiono wybrane projekty realizowane na terenie gminy, a także wielkość środków pozyskanych przez gminę na realizację tych celów. W ostatnim punkcie pracy przeprowadzono analizę, której celem było przedstawienie słabych i mocnych stron gminy oraz szans i zagrożeń. Ponadto zaprezentowano zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zaszły dzięki projektom i działaniom realizowanym z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, a także perspektywy dalszego rozwoju Gminy Słubice z wykorzystaniem dofinansowań w ramach „perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.
File
  • File: 1
    263455_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11245

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT46321d71f9f544dfa60576103c327739/
URN
urn:pw-repo:WUT46321d71f9f544dfa60576103c327739

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page