Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of improving the functioning of the Finishing Department at ArcelorMittal Warszawa

Mateusz Rokicki

Abstract

The purpose of this work is to improve the functioning of the Finishing Department at ArcelorMittal. The plant under analysis is the ArcelorMittal steel mill in Warsaw. The work begins with a detailed analysis of the steel industry in the world and Poland. The next chapter describes the company's characteristics, its mission, vision and goals. The chapter also contains a description of the steel mill's activity and its history. The next part of the work contains an analysis of the company's environment. The chapter lists competitors, suppliers and other entities that influence the activities of the steel mill. Chapter 4 is the SWOT analysis of ArcelorMittal Warszawa, conclusions and selection of the company's strategy. The next part is a description of the current state of the steel bar production process and description of the products. The characteristics of the Finishing Department are detailed. Chapter 5 is the formulation of a project task. It presents problems related to enterprises nowadays, detailing the Finishing Department of the ArcelorMittal Warsaw steel mill. Possible improvements at the department are also proposed. In the next chapter, the literature on the state of metallurgic production in the world and on the processes used in the Finishing Department and their improvements are analyzed. Chapter 7 deals with investment projects related to the purchase of an induction furnace and production line, and a proposal for methods to improve work in the enterprise. The next chapter is a comparison of expenditures and effects resulting from projects. The financial and organizational aspect is discussed here. The final chapters of the thesis are a summary, a bibliography and lists of figures and tables.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Rokicki (FPE) Mateusz Rokicki,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt usprawnienia funkcjonowania Wydziału Wykańczalni w przedsiębiorstwie ArcelorMittal
Supervisor
Małgorzata Krwawicz (FPE/IOPS) Małgorzata Krwawicz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ilona Jacyna-Gołda (FPE/IOPS) Ilona Jacyna-Gołda,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Małgorzata Krwawicz (FPE/IOPS) Małgorzata Krwawicz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Hutnictwo, linia produkcyjna, piec indukcyjny, Kaizen, 5S, optymalizacja produkcji
Keywords in English
Metallurgy, production line, induction furnace, Kaizen, 5S, optimization of production
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest projekt usprawnienia funkcjonowania Wydziału Wykańczalni w przedsiębiorstwie ArcelorMittal. Analizowany zakład to huta ArcelorMittal w Warszawie. Praca rozpoczyna się od szczegółowej analizy branży hutniczej na świecie i w Polsce. W następnym rozdziale opisywana jest charakterystyka przedsiębiorstwa, jego misja, wizja i cele. W rozdziale zawarty jest również opis działalności huty i jej historia. Kolejna część pracy zawiera analizę otoczenia przedsiębiorstwa. W rozdziale wymienieni są konkurenci, dostawcy oraz inne podmioty wpływające na działalność huty. Rozdział 4 to analiza SWOT ArcelorMittal Warszawa, wnioski i wybór strategii przedsiębiorstwa. Następną częścią jest opis stanu obecnego procesu produkcji prętów stalowych i opis wyrobów. Wyszczególniona jest charakterystyka Wydziału Wykańczalni. Rozdział 5 to sformułowanie zadania projektowego. Zostały w nim przedstawione problemy związane z przedsiębiorstwami w dzisiejszych czasach z wyszczególnieniem Wydziału Wykańczalni huty ArcelorMittal Warszawa. Zaproponowane zostały również możliwe usprawnienia na wydziale. W kolejnym rozdziale analizowana jest literatura na temat stanu produkcji hutniczej na świecie oraz na temat procesów wykorzystywanych w Wydziale Wykańczalni i ich usprawnień. Rozdział 7 dotyczy projektów inwestycyjnych związanych z zakupem pieca indukcyjnego i linii produkcyjnej oraz propozycję metod usprawniających pracę w przedsiębiorstwie. Kolejny rozdział to porównanie nakładów i efektów wynikających z projektów. Poruszony jest tu aspekt finansowy oraz organizacyjny. Końcowe rozdziały pracy to podsumowanie, bibliografia i spisy rysunków i tabel.
File
  • File: 1
    Mateusz_Rokicki_Praca_Dyplomowa_Inżynierska_nr_alb._276063.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35057

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT462dbddfef5a4c939ef61876668f58e2/
URN
urn:pw-repo:WUT462dbddfef5a4c939ef61876668f58e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page