Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of the system for collecting information about road traffic conditions in the Ochota district in Warsaw

Rafał Tomasz Paciorek

Abstract

The thesis presents a proposal to implement a system for collecting information about traffic conditions including Warsaw's Ochota district. The thesis consists of an introduction, four chapters and a conclusion. The introduction presents issues about expanding access to information and thesis’s purpose. The second chapter includes an analysis of dangerous situations in road traffic in Warsaw and then in the Ochota district. This part of thesis is based on data obtained from Traffic Department of Warsaw Police Headquarters and Warsaw Local Roads Authority. The third chapter describes systems which are collecting information about road traffic conditions and compactly characterized every components of these systems. The fourth chapter describes examples of Intelligent Transportation Systems solutions, including systems collecting information about road traffic conditions implemented in Tri-City, Bydgoszcz and Turin. The fifth chapter contains the most important part of thesis which is the concept of implementation a system for collecting information about road traffic conditions in Ochota district in Warsaw. There is discussed area of concept, identified the main needs, described the general system structure, assumptions and data workflow. Moreover there is a proposal of suggested devices arrangement and also the cost of implementing and maintaining the system. In conclusion, there is a summary of the considerations included in the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Tomasz Paciorek (FT) Rafał Tomasz Paciorek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego w Warszawie w dzielnicy Ochota
Supervisor
Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Informacje o warunkach ruchu drogowego, system pozyskiwania informacji, telematyka transportu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, Warszawa, dzielnica Ochota, Inteligentne Systemy Transportowe
Keywords in English
Information about road traffic conditions, collecting information system, transport telematics, road safety, Warsaw, Ochota district, Intelligent Transportation Systems
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej zaprezentowano propozycję wdrożenia systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego obejmującego warszawską dzielnicę Ochotę. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. We wstępie wprowadzono problematykę z zakresu rozszerzającego się dostępu do informacji oraz przedstawiono cel pracy. W rozdziale drugim przeanalizowano niebezpieczne sytuacje w ruchu drogowym w Warszawie, a następnie w dzielnicy Ochota. Tę część pracy oparto na danych uzyskanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W rozdziale trzecim omówiono systemy pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego i krótko scharakteryzowano każdy elementy składowy owych systemów. W rozdziale czwartym scharakteryzowano przykładowe rozwiązania Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym systemów pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego wdrożonych w Trójmieście, Bydgoszczy oraz Turynie. W rozdziale piątym zawarto najważniejszą, projektową część pracy. W tym fragmencie pracy omówiono zakres i charakterystykę obszaru wdrożenia systemu, wskazano główne potrzeby jego budowy, przedstawiono ogólną strukturę systemu, założenia i przepływ danych oraz zasugerowano projekt rozmieszczenia urządzeń, a także koszt wdrożenia i utrzymania systemu. W zakończeniu pracy zawarto podsumowanie będące wynikiem rozważań przedstawionych w pracy.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu - Rafał Paciorek - 250242 - Praca dyplomowa inżynierska - Projekt systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego w Warszawie w dzielnicy Ochota - Zbigniew Kasprzyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14520

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4614941578194497b958a8f42bf86b9b/
URN
urn:pw-repo:WUT4614941578194497b958a8f42bf86b9b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page