Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The tasks of local government administration in the field of environmental protection

Sylwia Stefańska

Abstract

This paper presents the importance and responsibilities of local government in the area of ​​environmental protection. The sections used in this work on tasks of an executive nature, obligating a regulatory, organizational and supervisory control and allows you to illustrate what kind of actions take the local authorities with a view to protecting the environment. The tasks of a supervisory control and play a very important role in protecting the environment, since it is this group of tasks is the practical quality of this protection. Therefore devoted a separate section of this work. Controling also means environmental monitoring, which is also the subject of seperate chapter. With control you can detect the situation in which safety rules are not observed, which results in taking action characteristic of administrative responsibility, which is also described in this paper. It also identifies the legal measures that the local authorities use to realize protection tasks. For this purpose, they usually make administrative decision, the resolution usually take the form of the permit which is the source of universally binding law or the source of law. The fundamental source of information of the environment is the Environmental Protection Law, which has repeatedly been invoked in work. It shows also the specific tasks they perform various self-regulatory bodies in connection with the protection of air, soil and water.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Stefańska (FASS) Sylwia Stefańska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska
Supervisor
Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawo ochrony środowiska, organy samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ochrona środowiska
Keywords in English
environmental law, the local authorities, local government units, environmental protection
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia znaczenie i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Podział zastosowany w pracy na zadania o charakterze wykonawczym, zobowiązująco-reglamentacyjnym, organizatorskim oraz kontrolno-nadzorczym pozwala na zobrazowanie, jaki rodzaj czynności podejmują organy samorządowe mając na uwadze ochronę środowiska. Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym odgrywają bardzo istotną rolę w ochronie środowiska, bowiem to właśnie ta grupa zadań stanowi o praktycznej jakości tej ochrony. Z tego względu zadaniom tym poświęcono odrębny rozdział. W ramach kontroli funkcjonuje również monitoring środowiska, który również jest przedmiotem omówień owego rozdziału. Dzięki kontroli można wykryć sytuację w których nieprzestrzegane są przepisy ochronne, co skutkuję podjęciem działań charakterystycznych dla odpowiedzialności administracyjnej, którą również opisano w niniejszej pracy. Wskazano również środki prawne jakie organy samorządowe wykorzystują, aby zrealizować zadania ochronne. W tym celu najczęściej wydają oni decyzję administracyjne, przyjmujące z reguły formę pozwolenia oraz podejmują uchwały będące źródłem prawa powszechnie obowiązującego bądź źródłem prawa wewnętrznego. Fundamentalnym źródłem informacji o tematyce środowiskowej jest ustawa Prawo ochrony środowiska, do której wielokrotnie odwoływano się w pracy. Ukazano również konkretne zadania jakie wykonują poszczególne organy samorządowe w związku z ochroną powietrza, powierzchni ziemi oraz wód.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka- Zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12522

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT45d85decb0a04bdeaf309af4608e8434/
URN
urn:pw-repo:WUT45d85decb0a04bdeaf309af4608e8434

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page