Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical opinion with the project of modernisation of boiler house in the building of the Primary School No.5 in Plock

Katarzyna Anna Proppo

Abstract

The subject of the engineering thesis is „Technical opinion with the project of modernisation of boiler house in the building of the Primary School No. 5 in Plock” The prezent thesis consist of Tyree components: -theoretical part, it includes Basic information on the heat Skurce and type. The Basic principle of the separation of heat sources, briefly describing their components, It focuses on the characteristics of boiler power by oil and gas, outlining the legal requirements placed on list of boiler house, classification of boilers and characteristics of water heaters. briefly describes the types of fuel used in the bolier. -opinion part on the existing sources of heat, in chich were analyzed the present boiler fried with fuel oil and evaluated its condition. Describes the components of existing boiler, analyzed technical documentation provided by the Direction of facility. It contained the results of local vision and recomendations of the thesis author. -part of the project, developed on the basis of a technical opinion appearing in this study.Includes the calculation of the heat demand for the building, the demand for heat for hot water preparation, celection of equipment generating heat and lock them fittings. The result of calculations showed that the amount of heat demand for the building after thermo modernisation decrease by 48%. Chosen boiler is Viessmann Vitoplex 200 type- SX2A with a power output 200 kW and DHW cylinder is Viessmannn Vitocell 100V type CVW with a capacity of 750 dm3. It also compares the costs of used fuel in case of using proposed solution to the cost of the existing boiler.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Anna Proppo (FCEMP) Katarzyna Anna Proppo,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Opinia techniczna wraz z projektem modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt modernizacji, opinia techniczna, kotłownia, olej opałowy, gaz ziemny
Keywords in English
modernisation porject, technical opinion, boiler house, oil fuel , gas
Abstract in Polish
Tematem dyplomowej pracy inżynierskiej jest „Opinia techniczna wraz z projektem modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.” Przedmiotowa praca dyplomowa obejmuje trzy części składowe: -część teoretyczna, zawiera podstawowe informacje dotyczące źródeł ciepła i ich rodzajów. Przedstawiono podstawowe zasady podziału źródeł ciepła, opisując ich elementy składowe. Skupiono się na charakterystyce kotłowni zasilanej olejem opałowym oraz gazem, przedstawiając wymagania prawne stawiane wymienionym kotłowniom, klasyfikację kotłów, oraz charakterystykę podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Krótko opisano rodzaje paliw stosowanych w kotłowniach. -część opiniodawcza na temat istniejącego źródła ciepła, w której poddano analizie istniejącą kotłownię zasilaną olejem opałowym i oceniono jej stan techniczny. Opisano elementy składowe obecnej kotłowni, poddano analizie dokumentację techniczną udostępnioną przez Dyrekcję placówki. Zamieszczono wyniki wizji lokalnej oraz zalecenia autora pracy dyplomowej. - część projektowa, opracowana na podstawie opinii technicznej zamieszczonej w niniejszym opracowaniu. Zawiera obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku, zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, dobór urządzeń wytwarzających energię cieplną oraz zabezpieczającą je armaturę. Otrzymane wyniki obliczeń wykazały, że ilość zapotrzebowania na ciepło dla budynku po wykonaniu jego termomodernizacji zmniejszy się o 48%. Dobrano kocioł firmy Viessman Vitoplex 200 typ-SX2A o mocy 200kW oraz podgrzewacz ciepłej wody użytkowej firmy Viessmann Vitocell 100V typ CVW o pojemności 750 dm3.Porównano również koszty opłat za ilość zużytego paliwa w przypadku zastosowania zaproponowanych rozwiązań z kosztami istniejącej kotłowni.
File
  • File: 1
    239427_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11593

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT458842b70cf643b78846c98b22e20863/
URN
urn:pw-repo:WUT458842b70cf643b78846c98b22e20863

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page