Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Extraction of 2-phenylethanol

Julita Agnieszka Pachla

Abstract

The objective of this work was to measure of phase equilibrium in binary and ternary systems for extraction of 2-phenylethanol from aqueous phase in situ in the process of bioconversion. Experiments concerned mixtures containing ionic liquids as extrahents. There were three ionic liquids used in experiments: 1-hexyl-1-methylmorpholinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [HMMOR][NTf2]; 1-hexyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate, [HMIM][TCB] and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate, [BMPYR][TCB]. The differential scanning calorimetry (DSC) and the phase equilibrium in binary systems with water and 2-phenylethanol has been measured for [HMMOR][NTf2] and [HMIM][TCB].; data for [BMPYR][TCB] was found in literature. For all ionic liquids, ternary systems {ionic liquid (1) + 2-phenylethanol (2) + water (3)} were investigated at temperature T = 308,15 K. Additionally density, viscosity and surface tension were measured for [HMMOR][NTf2] as a function of temperature. Each ionic liquid showed complete miscibility with 2-phenylethanol at temperature T = 298,15 K; the immiscibility gap was observed in binary systems with water. The solubility of ionic liquids in water increases in the following order: [HMMOR][NTf2] < [BMPYR][TCB] < [HMIM][TCB]. In ternary systems the immiscibility area also shows advantage of [HMMOR][NTf2] as it decreases in the following order: [HMMOR][NTf2] > [HMIM][TCB] > [BMPYR][TCB]. The correlation of tie-lines in ternary systems was undertaken with the NRTL model. The average root mean square deviation was acceptable. Studied ionic liquids show possibility of use in extraction of 2-phenylethanol from aqueous phase and could be further investigated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julita Agnieszka Pachla (FC) Julita Agnieszka Pachla,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Ekstrakcja 2-fenyloetanolu
Supervisor
Urszula Domańska-Żelazna (FC/DPC) Urszula Domańska-Żelazna,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Urszula Domańska-Żelazna (FC/DPC) Urszula Domańska-Żelazna,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC) Leszek Niedzicki (FC/CofIC) Leszek Niedzicki,, Chair Of Inorganic Chemistry (FC/CofIC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
ciecze jonowe, 2-fenyloetanol, równowagi fazowe, ekstrakcja in situ
Keywords in English
ionic liquids, 2-phenylethanol, phase equilibria, in situ extraction
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy były badania równowag fazowych w układach dwu- i trójskładnikowych na potrzeby ekstrakcji 2-fenyloetanolu ze środowiska wodnego in situ w procesie biokonwersji. Doświadczenia obejmowały roztwory z udziałem cieczy jonowych w roli ekstrahentów. W eksperymentach wykorzystano trzy ciecze jonowe: bis(trifluorometylosulfonylo) imidek 1-heksylo-1-metylomorfoliniowy, [HMMOR][NTf2]; tetracyjanoboran 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy, [HMIM][TCB] oraz tetracyjanoboran 1-butylo-1-metylopirolidyniowy, [BMPYR][TCB]. Dla [HMMOR][NTf2] i [HMIM][TCB] przeprowadzono badania różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz równowag fazowych w układach binarnych ciecz - ciecz z wodą i 2-fenyloetanolem; dane dla [BMPYR][TCB] zostały odnalezione w literaturze. Dla wszystkich trzech cieczy zbadano równowagi w układach trójskładnikowych {ciecz jonowa (1) + 2-fenyloetanol (2) + woda (3)} w temperaturze T = 308,15 K pod ciśnieniem atmosferycznym. Dodatkowo dla [HMMOR][NTf2] przeprowadzono pomiary gęstości, lepkości i napięcia powierzchniowego w funkcji temperatury. Wszystkie ciecze wykazały pełną mieszalność z 2-fenyloetanolem w temperaturze T = 298,15 K; w układach z wodą we wszystkich przypadkach występuje luka mieszalności. Badane ciecze można uporządkować pod względem rozpuszczalności w wodzie w następujący sposób: [HMMOR][NTf2] < [BMPYR][TCB] < [HMIM][TCB]. Obszar niemieszalności w układach trójskładnikowych również wskazuje na przewagę cieczy morfoliniowej, ponieważ maleje następująco: [HMMOR][NTf2] >[HMIM][TCB] > [BMPYR][TCB]. Przeprowadzono korelację cięciw równowagi dla układów trójskładnikowych stosując model NRTL. Uzyskane z równania odchylenia standardowe były akceptowalne. Badane ciecze wykazują potencjał do celów ekstrakcji 2-fenyloetanolu z roztworów wodnych i mogą stanowić przedmiot dalszych analiz.
File
  • File: 1
    1029225.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8472

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4524019d22e149788f3e824cf51ecdac/
URN
urn:pw-repo:WUT4524019d22e149788f3e824cf51ecdac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page