Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cost accounting of patient treatment on the example of the surgical ward of the Provincial Hospital in Płock

Piotr Suliński

Abstract

The purpose of the work is to present principles of the cost accounting and undertake the attempt to calculate unit costs of the patient on the example of the surgical ward of the Provincial Hospital in Płock. In the theoretical part of the work, a subject of the cost accounting of patient treatment was presented. The concept of cost was definied and it was a base for further deliberations. Then the concept of cost accounting was presented as the basis for the calculation of unit costs. The first chapter of the work presents also the JGP system (homogeneous groups of Patients), which was implemented to solve the problem of costs of hospital treatment and the debts of hospitals. The JGP system qualifies the completed hospitalization to one of diagnostic groups, distinguished according to cohesion criterion of medical proceedings, comparable degree of consuming resources, standardized time of the hospital stay and other of recognised parameters. In order to solve a problem of the debt at healthcare centres, the hospitals should apply modern methods and tools of the cost management used already in enterprises. The paper presents one of such modern cost accounting system - activity-based costing (ABC). The ABC system can be used in hospital to improve the efficiency of using. The research part of the work presents cost accounting of patient treatment on the surgical ward. It contains: identification of indispensable resources of the ward, separation of the activities carried out in the ward and linking the resources consumed in the ward with separated activities. The next stage indicates the way that is necessary to assign costs of activities carried out on the ward to treated patients. The appriopriate cost drives were identified and used in this stage. There were presented parameters reflecting the degree of the patient's autonomy, the patient's level of consciousness, the way of medication and required diet. Determining the consumption of economic resources in connection with the general state of the patient takes place through analysis of the level of costs, that are incurred in the connection with the treatment and the care of the patient. The achieved results indicate that: 1) highest costs are incurred for treating the patients suffering for cancer of the digestive system. 2) the second highest costs concern a breast cancer 3) the lowest costs of medical procedures are connected with the hospitalization of patients suffering from problems with varicose veins and with herniae.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Suliński (CESS) Piotr Suliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rachunek kosztów leczenia pacjenta na przykładzie oddziału chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
Supervisor
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Koszt, kalkulacja rachunek kosztów, Jednorodne Grupy Pacjentów, rachunek kosztów ABC.
Keywords in English
Cost calculation, cost accounting, Diagnosis Related Groups, Activity-Based Costing, hospitals.
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie zasad rachunku kosztów i podjęcie się próby wyliczenia kosztów przypadających na jednego pacjenta na przykładzie oddziału chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W części literaturowej pracy poruszono tematykę rachunku kosztów leczenia pacjenta. Zdefiniowano pojęcie kosztu, który jest podstawą do dalszych rozważań. W celu analizy kosztów, a także ich planowania, ewidencji i kalkulacji stosuje się rachunek kosztów. W części teoretycznej przedstawiono również sposób rozliczenia organizacji ochrony zdrowia w lecznictwie szpitalnym w oparciu o system JGP (Jednorodne Grupy Pacjentów), który kwalifikuje zakończoną hospitalizację do jednej z grup, wyodrębnionych według kryterium spójności postępowania medycznego, porównywalnego stopnia zużycia zasobów, standaryzowanego czasu pobytu i innych uznanych parametrów. W ostatnim punkcie części teoretycznej pracy przedstawiono rachunek kosztów działań. Należy on do grupy nowoczesnych systemów rachunku kosztów. Zastosowanie rachunku kosztów ABC może prowadzić do poprawy efektywności wykorzystania zasobów lub założonych efektów klinicznych przy ściśle określonych środkach finansowych. W części badawczej zaprezentowano rachunek kosztów leczenia pacjenta na oddziale chirurgii. Zawiera on: identyfikację zasobów niezbędnych do realizacji zadań, wyodrębnienie działań realizowanych na oddziale oraz powiązanie zasobów zużywanych na oddziale z wyodrębnionymi tu działaniami. Kolejny etap wskazuje w jaki sposób trzeba przypisać koszty działań realizowanych na oddziale do pacjentów, którzy są tam leczeni. W tym celu użyto nośników kosztów działań. Zaprezentowano parametry odzwierciedlające stopień samodzielności pacjenta, stopień przytomności pacjenta, możliwość podawania leków oraz wymaganą dietę. Ustalenie zużycia zasobów ekonomicznych w powiązaniu z ogólnym stanem pacjenta odbywa się przez analizę poziomu odpowiednich kosztów ponoszonych w związku z leczeniem i opieką nad pacjentem różniącymi się przedstawionymi parametrami. Analizując uzyskane wyniki stwierdza się iż: 1) najwyższe koszty ponoszone są na leczenie pacjenta cierpiącego na nowotwór układu pokarmowego. 2) Na drugim miejscu pod względem kosztów leczenia znajduje się nowotwór piersi. 3) Jeżeli chodzi o koszty procedur medycznych to najniższy koszt ponosi szpital przy hospitalizacji pacjentów cierpiących na problemy z żylakami oraz przepuklinami.
File
  • File: 1
    245609_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2711

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44d50e2b6b254967955191919b9c3dcb/
URN
urn:pw-repo:WUT44d50e2b6b254967955191919b9c3dcb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page