Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Motion detection system based on laser-ranging sensors

Grzegorz Maciej Gugała

Abstract

Nowadays, motion detection is becoming commonplace, and its applications cover more and more areas of life. The thesis introduces an idea of a motion detection system based on laser-ranging sensors. The system was developed by the author. Motion detectors are usually simple electronic systems that can detect movement in their surroundings and send information about it to an external control device. The device created during this project works exactly in the same way. The system consists of several modules, the most important of which are laser-ranging sensors. They are able to measure the distance to objects in their surrounding using invisible infrared radiation. Because of high precision of measurements and high sensitivity they are able to accurately detect the movement of such objects. The system is equipped with the Wi-Fi module, designed to connect to WLAN networks and send information about movement in its surroundings to other devices in the network. The thesis describes the process of designing, implementing and testing the system. The introductory chapter presents the general concept and classification of sensors for motion detection. It also discusses the problem of radio communication with such systems. Next, the concept of created system is described. The individual components of the device and their impact on the functioning of the entire system are presented. A printed circuit board design has been included and the device assembly process has been described. The fourth chapter of the thesis refers to microcontroller software controlling the device. It presents the implemented algorithm and describes the ways of communication between individual modules. The device was tested to determine its capabilities and its limitations. The thesis discusses the scope and methodology of the tests, presents their results and the conclusions drawn therefrom. Based on the results of the tests, it can be concluded that the system implements the requirements of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Maciej Gugała (FEIT/IRMT) Grzegorz Maciej Gugała,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Układ do detekcji ruchu wykorzystujący laserowe czujniki zbliżeniowe
Supervisor
Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Buchowicz (FEIT/IRMT) Andrzej Buchowicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Detekcja ruchu, czujnik laserowy, układ elektroniczny, Wi-Fi, płytka drukowana, mikrokontroler
Keywords in English
Motion detection, laser-ranging sensor, electronic system, Wi-Fi, printed circuit board, microcontroller
Abstract in Polish
W dzisiejszym świecie detekcja ruchu staje się codziennością, a jej zastosowania obejmują coraz więcej dziedzin życia. Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie układu do detekcji ruchu wykorzystującego laserowe czujniki zbliżeniowe. Układ ten został zaprojektowany i wykonany przez autora. Detektory ruchu są zazwyczaj prostymi układami elektronicznymi potrafiącymi wykryć ruch w swoim otoczeniu i wysłać informację o tym do zewnętrznego urządzenia kontrolnego. W taki właśnie sposób działa urządzenie powstałe w ramach pracy. Układ składa się z kilku modułów, z których najważniejszymi są laserowe czujniki zbliżeniowe. Potrafią one zmierzyć odległość od otaczających je obiektów za pomocą niewidzialnego dla człowieka promieniowania podczerwonego, a dzięki wysokiej precyzji pomiarowej i dużej czułości są w stanie dokładnie zarejestrować ruch takich obiektów. Układ posiada również moduł Wi-Fi, z wykorzystaniem którego może łączyć się z sieciami WLAN i wysyłać informacje o ruchu w swoim otoczeniu do innych urządzeń sieciowych. W pracy opisany został proces projektowania, realizacji i badań układu. W rozdziale wprowadzającym do tematyki pracy przedstawiono ogólną koncepcję i klasyfikację czujników do detekcji ruchu. Omówiono w nim również problem komunikacji radiowej z takimi układami. Następnie opisano koncepcję opracowywanego układu, przedstawiono poszczególne komponenty urządzenia, sposób ich działania oraz ich wpływ na funkcjonowanie całego układu. Zamieszczono projekt płytki drukowanej oraz opisano proces montażu urządzenia. Rozdział czwarty pracy poświęcono oprogramowaniu mikrokontrolera sterującego urządzeniem. Przedstawiono w nim algorytm działania programu, opisano sposoby komunikowania się ze sobą poszczególnych modułów. Opracowany układ poddano badaniom, które określiły jego możliwości i ograniczenia. W pracy omówiono zakres i metodologię badań, zaprezentowano wyniki wykonanych testów oraz wypływające z nich wnioski. Na podstawie rezultatów badań można stwierdzić, że układ realizuje założenia pracy.
File
  • File: 1
    Układ_do_detekcji_ruchu_wykorzystujący_laserowe_czujniki_zbliżeniowe.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36007

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44c8fb303f914cccb170eed8a8d68ab2/
URN
urn:pw-repo:WUT44c8fb303f914cccb170eed8a8d68ab2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page