Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza możliwości modyfikacji wybranego dźwigara cienkościennego obciążonego silą krytyczną

Łukasz Smal

Abstract

This engineering thesis concerns the modification of a thin-walled girder, the aim of which is to eliminate the load relief holes from the cover and to reduce weight. At the beginning the subject of thin-walled constructions, the phenomena of buckling in these constructions and the applicability of the relief holes and their influence on the behaviour of the structure were discussed. The fourth chapter contains information on MES methods and tools used in the modification process. After determining the assumptions of the MES analyses, an analysis of the size of elements and preliminary analyses were carried out in order to determine the point of reference for designing a better structure. An attempt was made to design a girder without holes of less weight and better strength properties. The paper contains a number of analyses to check the influence of the size and number of individual elements of the structure on the critical force, reduced stresses and mass of the girder. After designing the final structure, it was checked whether cutting out the relief holes, such as in the original structure, would have a positive impact on the strength properties of the structure.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Łukasz Smal (WSiMR) Łukasz Smal Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Analiza możliwości modyfikacji wybranego dźwigara cienkościennego obciążonego silą krytyczną
Promotor
Jarosław Mańkowski (WSiMR/IPBM) Jarosław Mańkowski Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Michał Hać (WSiMR/IPBM) Michał Hać Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-01-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
72
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2038
Recenzenci
Jarosław Mańkowski (WSiMR/IPBM) Jarosław Mańkowski Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Piotr Żach (WSiMR/IPBM) Piotr Żach Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
konstrukcja cienkościenna, wyboczenie, otwory odciążające, dźwigar dwupasowy, pole ciągnień
Słowa kluczowe w języku angielskim
thin-walled construction, buckling, relief holes, double-belt girder, tension field
Streszczenie w języku polskim
Praca dotyczy modyfikacji dźwigara cienkościennego, której celem jest zlikwidowanie otworów odciążających z pokrycia oraz zmniejszenie masy. Na początku omówiono temat konstrukcji cienkościennych, zjawisk wyboczenia w tych konstrukcjach oraz stosowalność otworów odciążających wraz z ich wpływem na zachowanie konstrukcji. Rozdział czwarty zawiera informacje na temat metod i narzędzi MES użytych w procesie modyfikacji. Po określeniu założeń przeprowadzanych analiz MES wykonano analizę wielkości elementów oraz wstępne analizy pozwalające określić punkt odniesienia do zaprojektowania lepszej konstrukcji. Przeprowadzono próbę zaprojektowania dźwigara bez otworów o mniejszej masie i lepszych własnościach wytrzymałościowych. W pracy zawarto szereg analiz sprawdzających wpływ rozmiaru i liczby poszczególnych elementów konstrukcji na siłę krytyczną, naprężenia zredukowane oraz masę dźwigara. Po zaprojektowaniu ostatecznej konstrukcji sprawdzono czy wycięcie otworów odciążających takich jak w konstrukcji pierwotnej miałoby pozytywny wpływ na własności wytrzymałościowe tej konstrukcji.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 30295

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44c4d97b9df04819a9a671f9700cc374/
  URN
  urn:pw-repo:WUT44c4d97b9df04819a9a671f9700cc374

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek