Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the possibility of modification of a selected thin-walled girder loaded with critical force

Łukasz Smal

Abstract

This engineering thesis concerns the modification of a thin-walled girder, the aim of which is to eliminate the load relief holes from the cover and to reduce weight. At the beginning the subject of thin-walled constructions, the phenomena of buckling in these constructions and the applicability of the relief holes and their influence on the behaviour of the structure were discussed. The fourth chapter contains information on MES methods and tools used in the modification process. After determining the assumptions of the MES analyses, an analysis of the size of elements and preliminary analyses were carried out in order to determine the point of reference for designing a better structure. An attempt was made to design a girder without holes of less weight and better strength properties. The paper contains a number of analyses to check the influence of the size and number of individual elements of the structure on the critical force, reduced stresses and mass of the girder. After designing the final structure, it was checked whether cutting out the relief holes, such as in the original structure, would have a positive impact on the strength properties of the structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Smal (FACME) Łukasz Smal,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza możliwości modyfikacji wybranego dźwigara cienkościennego obciążonego silą krytyczną
Supervisor
Jarosław Mańkowski (FACME/IMDF) Jarosław Mańkowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Michał Hać (FACME/IMDF) Michał Hać,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
72
Internal identifier
SIMR; D-2038
Reviewers
Jarosław Mańkowski (FACME/IMDF) Jarosław Mańkowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Żach (FACME/IMDF) Piotr Żach,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
konstrukcja cienkościenna, wyboczenie, otwory odciążające, dźwigar dwupasowy, pole ciągnień
Keywords in English
thin-walled construction, buckling, relief holes, double-belt girder, tension field
Abstract in Polish
Praca dotyczy modyfikacji dźwigara cienkościennego, której celem jest zlikwidowanie otworów odciążających z pokrycia oraz zmniejszenie masy. Na początku omówiono temat konstrukcji cienkościennych, zjawisk wyboczenia w tych konstrukcjach oraz stosowalność otworów odciążających wraz z ich wpływem na zachowanie konstrukcji. Rozdział czwarty zawiera informacje na temat metod i narzędzi MES użytych w procesie modyfikacji. Po określeniu założeń przeprowadzanych analiz MES wykonano analizę wielkości elementów oraz wstępne analizy pozwalające określić punkt odniesienia do zaprojektowania lepszej konstrukcji. Przeprowadzono próbę zaprojektowania dźwigara bez otworów o mniejszej masie i lepszych własnościach wytrzymałościowych. W pracy zawarto szereg analiz sprawdzających wpływ rozmiaru i liczby poszczególnych elementów konstrukcji na siłę krytyczną, naprężenia zredukowane oraz masę dźwigara. Po zaprojektowaniu ostatecznej konstrukcji sprawdzono czy wycięcie otworów odciążających takich jak w konstrukcji pierwotnej miałoby pozytywny wpływ na własności wytrzymałościowe tej konstrukcji.
File
  • File: 1
    Dyplom_-_Analiza_możliwości_modyfikacji_wybranego_dźwigara_cienkościennego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30295

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44c4d97b9df04819a9a671f9700cc374/
URN
urn:pw-repo:WUT44c4d97b9df04819a9a671f9700cc374

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page