Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of modernization in the area of Młynarska, Puławska, Chyliczkowska, Warszawska streets in Piaseczno

Anna Wojda

Abstract

Engineering diploma thesis entitled „The concept of modernization in the area of Młynarska, Puławska, Chyliczkowska, Warszawska streets in Piaseczno” aims to give new esthetic and functional values to the existing urban unit, taking into account the current needs of residents, maintaining the principles of sustainable development and spatial order. Currently, the area that is the subject of the thesis is developed through service and housing development, and accompanying utility and technical buildings. It was also noticed a significant percentage of hardened surface and a small area of public greenery space, which contribute to improving the visual reception of urban spaces. The introduction to the project of land modernization was to analyze the characteristics of the Piaseczno Municipal and Communal, which included its location, analysis of historical conditions affecting the present spatial structure of the city and the existing demographic situation together with the analysis of the socio-economic situation. A number of studies were carried out, taking into account the conditions of the entire Piaseczno commune, where the focus was on functional, communication and natural-cultural characteristics as well as acquainted with available planning and strategic documents. Then, in more detail the links between the study area and the surrounding areas were developed. The final stage of this part of the thesis was to examine the condition of buildings located within the area of study and their current use. In addition, the quality of greenery in the immediate vicinity has been taken into account. The inventory of the existing state made it possible to define problem areas that required modernization and constitute the essence of the following diploma thesis. On the basis of the analyzes, a draft was proceeded, whose main goal is to make the space more attractive.It has a direct impact on the standard of living: both quarters located directly within the examined area, as well as residents of nearby buildings and people using the services available here.Due to the characteristics of the area and the layout of the existing buildings, a concept for a new development of individual yards in the area of Młynarska, Puławska, Chyliczkowska, Warszawska streets was created, which would become neighborhood spaces, and, due to the location in the downtown area, would encourage visitors to visit the city. The basic objective of the presented concept of land development was to create public spaces, which will be a showcase of the city of Piaseczno.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Wojda (FGC) Anna Wojda,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja modernizacji terenu w rejonie ulic Młynarska, Puławska, Chyliczkowska, Warszawska w Piasecznie
Supervisor
Adrianna Czarnecka (FGC/CSMES) Adrianna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adrianna Czarnecka (FGC/CSMES) Adrianna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
wnętrze urbanistyczne, modernizacja, zabudowa miejska
Keywords in English
urban interior, modernization, urban development
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska pt. „Koncepcja modernizacji terenu w rejonie ulic Młynarska, Puławska, Chyliczkowska, Warszawska w Piasecznie” ma na celu nadanie nowych wartości estetycznych oraz użytkowych istniejącemu zespołowi zabudowy z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania mieszkańców, zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Obecnie obszar będący przedmiotem niniejszej pracy zagospodarowany jest poprzez zabudowę usługową, mieszkaniową oraz towarzyszące im budynki gospodarcze i techniczne. Odnotowano również znaczny procent powierzchni utwardzonej oraz niewielką powierzchnię terenów zieleni publicznej, które przyczyniają się do poprawy odbioru wizualnego przestrzeni miejskich oraz wpływają na poprawę warunków mikroklimatycznych i przyrodniczych. Wstępem do podjęcia projektu modernizacji terenu było przeanalizowanie charakterystyki Miasta i Gminy Piaseczno, która obejmowała jego położenie, analizę uwarunkowań historycznych mających wpływ na dzisiejszą strukturę przestrzenną miasta oraz istniejącą sytuację demograficzną wraz z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej. Przeprowadzono szereg badań uwzględniających uwarunkowania całej gminy Piaseczno, gdzie skupiono się na charakterystyce funkcjonalnej, komunikacyjnej oraz przyrodniczo-kulturowej oraz zapoznano się z dostępnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Następnie bardziej szczegółowo opracowano powiązania obszaru opracowania z okolicznymi terenami. Ostatnim etapem tej części pracy było zbadanie stanu znajdujących się budynków w granicach obszaru opracowania oraz ich obecnego wykorzystania. Dodatkowo pod uwagę wzięto jakość zieleni znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie. Sporządzona inwentaryzacja stanu istniejącego pozwoliła na zdefiniowanie obszarów problemowych, które wymagały modernizacji i stanowią istotę poniższej pracy dyplomowej. Na podstawie dokonanych analiz przystąpiono do sporządzenia projektu, którego głównym celem jest uatrakcyjnienie przestrzeni. Ma to bezpośredni wpływ na standard życia mieszkańców: zarówno kwartałów znajdujących się bezpośrednio w obrębie badanego obszaru, jak i mieszkańców okolicznych budynków i osób korzystających z dostępnych tu usług. Z uwagi na charakterystykę obszaru oraz układ znajdującej się zabudowy stworzono koncepcję nowego zagospodarowania poszczególnych podwórek w rejonie ulic Młynarska, Puławska, Chyliczkowska, Warszawska, które stałyby się przestrzeniami sąsiedzkimi oraz, z uwagi na położenie w obszarze śródmieścia, zachęcałyby osoby przyjezdne do odwiedzenia miasta. Podstawowym celem przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu było stworzenie przestrzeni publicznych, które będą stanowić wizytówkę miasta Piaseczno.
File
  • File: 1
    Tresc.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27402

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT446d9edcf034401ebf09a2807d1c5237/
URN
urn:pw-repo:WUT446d9edcf034401ebf09a2807d1c5237

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page