Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The construction design of a four-storey office building

Sława Irena Chądzyńska

Abstract

The engineering diploma thesis contains a construction design for a four-storey office building. The building plan is rectangular. The designed building is a free-standing, four-storey building, without a basement, with a three-track layout. The system ceilings (inter-story and flat roofs) are designed as multi-bay, reinforced concrete, monolithic, cross-reinforced. The load-bearing skeleton of the building is made of supporting beams of ceilings which are resting directly on columns. The spatial stiffening of the building will be made of masonry walls. The thesis consists of two basic parts: technical description and static and strength calculations of selected structural elements. Technical description contains description of the subject of the study, purpose and scope of the study. The second part of the work consists of static – strength calculations and structure analysis. Calculations of the flat roof (slab and support beams) and inter-storey ceiling (slab with support beams) are included in them. The ABC Płyta program was used to calculate the floor slabs. In addition, the behavior of support columns (external and internal) of the structural system and inter-story stairs was analyzed. All analyzed structural elements were designed as reinforced concrete. All elements were correctly designed in accordance with current regulations and literature sources. At the end of the work there is a summary and bibliography as well as lists of drawings and tables included in the work. Selected architectural and construction drawings and necessary attachments were attached to the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sława Irena Chądzyńska (FCEMP) Sława Irena Chądzyńska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny czterokondygnacyjnego budynku biurowego
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
czterokondygnacyjny budynek biurowy, konstrukcja żelbetowa, projekt konstrukcyjny
Keywords in English
four-storey office building, reinforced concrete structure, construction design
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska zawiera projekt konstrukcyjny czterokondygnacyjnego budynku biurowego. Plan budynku wykonano na rzucie prostokąta. Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o układzie trzytraktowym. Stropy układu (międzykondygnacyjne i stropodach) przewidziano jako wielopolowe, żelbetowe, monolityczne, krzyżowo zbrojone. Szkielet nośny budynku stanowiąbelki podporowe stropów, które oparto bezpośrednio na słupach. Usztywnienie przestrzenne obiektu stanowić będąściany murowane. Praca dyplomowa składa się z dwóch zasadniczych części: opisu technicznego oraz obliczeństatyczno-wytrzymałościowych wybranych elementów konstrukcyjnych. Opis techniczny zawiera opis przedmiotu opracowania, cel pracy oraz zakres opracowania. Drugą część pracy stanowią obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i analiza konstrukcji. Zawarto w nich obliczenia stropodachu (płyty oraz belek podporowych) oraz stropu międzykondygnacyjnego (płyta wraz z belkami podporowymi). Do obliczeń płyt stropowych użyto programu ABC Płyta. Ponadto analizie poddano zachowanie się słupów podporowych (zewnętrznych i wewnętrznych) układu konstrukcyjnego oraz schodów międzykondygnacyjnych. Wszystkie analizowane elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako żelbetowe. Wszystkie elementy zaprojektowano poprawnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i źródłami literaturowymi. Na końcu pracy znajduje się podsumowanie oraz bibliografia, a także spisy rysunków i tabel zamieszczonych w pracy. Do pracy dołączono wybrane rysunki architektoniczno-konstrukcyjne oraz niezbędne załączniki.
File
  • File: 1
    256206_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11486

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4461bad92d654209940b48df983dff89/
URN
urn:pw-repo:WUT4461bad92d654209940b48df983dff89

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page