Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of the quality of the concrete base and curing conditions on the adhesion of cement- lime mortar

Artur Emilian Zawadzki

Abstract

Adhesion is a fundamental property of the mortar, which allows the mortar to fulfill their functions. Therefore, the key importance to analyze the factors that have an impact on the property mortars. In this engineering work are discussed factors related to the concrete surface and conditions of maturing mortars and the analysis of their impact on adhesion. The first group of factors include contamination of the substrate and surface roughness. The second group is the temperature and humidity so that the conditions of maturation mortars. As a result of laboratory tests has been shown different effects of mechanical methods of surface preparation for adhesion of mortars. The increase in surface roughness, as a result of the applied mechanical working, at the same time led to weakening of the mechanical properties of the concrete surface and to improve the conditions of adhesion to concrete slabs. Aggressive mechanical methods of preparing the surface had a negative effect on the adhesion of plaster. As a result of laboratory tests confirmed that the greater the importance of the adhesion of the mortar to the concrete surface was air humidity than the ambient temperature during aging mortar. As shown by the results of the study, adverse effect on the adhesion surface was chemical contamination, which are commonly used in construction for instance release agents or emulsions primer. The result of the study are the recommendations for the use of plaster LW under the circumstances, to obtain the best qualities of adhesion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Emilian Zawadzki (FCE) Artur Emilian Zawadzki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ jakości podłoża betonowego oraz warunków dojrzewania na przyczepność zaprawy cementowo - wapiennej
Supervisor
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4237
Reviewers
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
tynk, warunki dojrzewania, zaprawa, chropowatość, przyczepność
Keywords in English
plaster, curing conditions, mortar, surface roughness, adhesion
Abstract in Polish
Przyczepność jest podstawową własnością zaprawy, dzięki której to, zaprawa może spełniać swoją funkcję. W związku z tym, kluczowego znaczenia nabiera analiza czynników, które mają wpływ na tą własność tynków. W niniejszej pracy zostały omówione czynniki związane z podłożem betonowym i warunkami środowiskowymi oraz przeprowadzono analizę ich wpływu na przyczepność. Do pierwszej grupy czynników zaliczono zanieczyszczenie podłoża oraz chropowatość powierzchni, do drugiej temperaturę i wilgotność powietrza, czyli warunki dojrzewania zapraw. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazano zróżnicowany wpływ mechanicznych metod przygotowania podłoża na przyczepność tynku. Wzrost chropowatości powierzchni, będący skutkiem zastosowania mniej agresywnych obróbek mechanicznych, spowodował, co prawda osłabienie własności wytrzymałościowych podłoża betonowego, ale jednocześnie poprawił warunki przyczepności tynku. Agresywne metody mechaniczne przygotowania podłoża miały ujemny wpływ na przyczepność zaprawy. Równocześnie potwierdzono, że większe znaczenie na przyczepność zapraw do podłoża miała wilgotność powietrza, niż temperatura otoczenia w okresie dojrzewania zapraw. Jak wykazały wyniki badania, niekorzystny wpływ na przyczepność miało zanieczyszczenie podłoża środkami chemicznymi, które powszechnie stosuje się w budownictwie, jak środki antyadhezyjne czy emulsje gruntujące. Efektem pracy są zalecenia dotyczące stosowania tynku LW w danych warunkach, celem uzyskania najlepszych cech przyczepności.
File
  • File: 1
    praca inżynierska-Zawadzki Artur-239249.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9286

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT43fbc920515a4e01b613b86378647e95/
URN
urn:pw-repo:WUT43fbc920515a4e01b613b86378647e95

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page