Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the method of extraction small-molecule organic compounds from amber fine

Monika Katarzyna Królik

Abstract

Amber is a fossil resin derived from various types of conifers and some flowering trees. Amber belongs to the mineraloids. This variation of substance differs from the mineral by the lack of a crystalline structure, which consequently is responsible for the high variability of physical properties (density, hardness) and chemical (chemical composition, water content). Amber compounds are used as a valuable source in the food or chemical industry. It is therefore important to determine its composition. The purpose of the work was to determine the composition of the extraction mixture for the analysis of amber. Most research techniques require compounds to be made into a homogeneous solution. Extraction is the most commonly used method. When choosing a solvent for this process, the solubility of the extracted substance and the ease of removing the solvent from the extract should be especially taken into account. This process can be assisted by microwave radiation or sonication. The homogeneous sample, after previous filtration, can be analyzed by reversed-phase liquid chromatography (RPLC) coupled with electrospray ionization mass spectrometry (ESI MS) or gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). In the engineering study, the combination of RPLC - ESI MS was used. The study of the proper extracts was preceded by a flow-injection analysis that allowed to determine the optimal working conditions of the apparatus. Three samples were obtained by extracting amber-fine compounds with methanol with the addition of ammonia water or sulfuric acid (VI) and a mixture of ether and water. Signals derived from succinic acid were observed in the extraction with a mixture of ether and water. It was a molecular ion with m / z 117 and fragmentation ions obtained as a result of loss of a water molecule and carbon dioxide
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Katarzyna Królik (FC) Monika Katarzyna Królik,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Opracowanie metody ekstrakcji małocząsteczkowych związków organicznych z miału bursztynowego
Supervisor
Katarzyna Pawlak (FC/CAC) Katarzyna Pawlak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Pawlak (FC/CAC) Katarzyna Pawlak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC) Michał Chudy (FC/CMB) Michał Chudy,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
bursztyn, małocząsteczkowe związki organiczne, ekstrakcja, chromatografia cieczowa, odwrócony układ faz, spektrometria mas, jonizacja poprzez elektrorozpraszanie
Abstract in Polish
Bursztyn to żywica kopalna pochodząca z różnych rodzajów drzew iglastych i niektórych kwitnących drzew. Bursztyn zalicza się do mineraloidów. To odmiana substancji różniąca się od minerału brakiem struktury krystalicznej, co w konsekwencji odpowiada za dużą zmienność właściwości fizycznych (gęstości, twardości) oraz chemicznych (składu chemicznego, zawartości wody). Związki bursztynu są wykorzystywane jako cenne źródło w przemyśle spożywczym czy chemicznym. Ważne jest zatem określenie jego składu. Celem pracy było określenie składu mieszaniny ekstrakcyjnej do analizy miału bursztynowego. Większość technik badawczych wymaga przeprowadzenia związków do jednorodnego roztworu. Najczęściej stosowaną metodą jest ekstrakcja. Przy wyborze rozpuszczalnika do tego procesu należy szczególnie brać pod uwagę rozpuszczalność substancji ekstrahowanej oraz łatwość usunięcia rozpuszczalnika z ekstraktu. Proces ten może być wspomagany za pomocą promieniowania mikrofalowego lub sonikacji. Jednorodna próbka, po uprzednim przesączeniu, może być poddana analizie za pomocą chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RPLC) sprzężonym ze spektrometrią mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie (ESI MS) lub chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). W badaniach do pracy inżynierskiej wykorzystano połączenie RPLC – ESI MS. Badania właściwych ekstraktów poprzedzono wykonaniem analizy przepływowo-wstrzykowej, która umożliwiła określenie optymalnych warunków pracy aparatu. Analizowano trzy próbki uzyskane poprzez ekstrakcję związków z miału bursztynowego za pomocą metanolu z dodatkiem wody amoniakalnej, lub kwasu siarkowego(VI) oraz mieszaniny eteru i wody. Sygnały pochodzące od kwasu bursztynowego zaobserwowano w przypadku ekstrakcji mieszaniną eteru i wody. Był to jon cząsteczkowy o m/z 117 oraz jony fragmentacyjne uzyskane w wyniku utraty cząsteczki wody i ditlenku węgla.
File
  • File: 1
    1107946.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14621

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT43ec67d38b5f40eaaa9094568bcc6430/
URN
urn:pw-repo:WUT43ec67d38b5f40eaaa9094568bcc6430

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page