Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis and the evaluation of the small enterprises management on the example of the service company in food and catering sector

Anna Dłuska

Abstract

The B.A. thesis concerns the analysis and the evaluation of the small enterprises management on the example of the service company in food and catering sector. The subject was chosen due to the author’s interest in the management process of the small enterprises, and also, due to the fact that the author considers starting her own small enterprise in the future. The main purpose of the thesis was to analyse the specific character of the small enterprises management and to evaluate the process with the use of the example of the chosen company. The literature, on which the author bases the theoretical part of the thesis, refers to the following terms: the management processes, the specifity of the management, the strengths and the weaknesses of small enterprises and the solutions to some arising problems.The purpose of the study was to identify the arising problems in management, and the suggestion concerning solving them for the needs of the company development. The thesis is the summary of the gained experience and a measure undertaken to broaden the knowledge of small enterprises management. In the first chapter, small enterprises are described. Their definition is the introduction to the topic. The characteristic of small enterprises is presented as the basic subject of the market economy. Then, there are described: the meaning of the team work in small enterprises, organisational culture, and innovation. The author also underlines the importance of the good organisation of the team work and the cooperation between its members. These two aspects have advantages not only in the personal relations, but first of all, as far as work effectiveness is concerned. Also, organisational culture may shape the activity of the enterprise either in positive or negative sense. The analysis was prepared on the basis of the reports of the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) and the Polish Statistical Office (GUS). In the description of the environment, the role of micro- and macro-environment are provided, and also, the author stresses the role of the competitive environment and the strategies which may help small enterprises to achieve and maintain the high position on the market. The second chapter expands the topic of the small enterprises. There are the explanations of the most important terms, the characteristics and the functions of the management process, which are: planning, organising, deciding, conveying, motivating, and controlling. The final subchapter concerns the specific character of small enterprises management. To demonstrate it better, the characteristics of small and big enterprises are contrasted with each other. The third chapter is empirical and includes the event study analysis and the evaluation of the small enterprises management on the example of the service company in food and catering sector. This part of the thesis characterises the company, its environment, its organisational culture, the analysis of the management process described in the second chapter. The study conducted for the purpose of this thesis helped to identify the problems related to the company management. Finally, the suggestion concerning solving the problems, the action plan, the schedule of the plan, and possible costs, and profits are presented. In the final part of the thesis, there are works cited, both literature and virtual sources, which were helpful during writing. Also, there is the list of the tables and the figures provided.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Dłuska (FoM) Anna Dłuska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena zarządzania małym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy usługowej z branży gastronomicznej
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Grażyna Gierszewska (FoM/SMD) Grażyna Gierszewska,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
proces zarządzania, małe przedsiębiorstwa, motywowanie, kultura organizacyjna, praca zespołowa.
Keywords in English
the management process, small enterprises, motivating, organisational culture, team work.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa licencjacka dotyczy analizy i oceny zarządzania małym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy usługowej z branży gastronomicznej. Wybór tematu wynika z zainteresowania autora pracy procesem zarządzania małym przedsiębiorstwem oraz tym, że rozważa założenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Niniejsza praca pozwoliła na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, poznanie atutów małych firm oraz problemów z jakimi można mieć do czynienia. Głównym celem pracy była analiza specyfiki zarządzania małym przedsiębiorstwem oraz ocena tego procesu na wybranej firmie. Zgromadzona literatura dotyczy: procesów zarządzania, specyfiki zarządzania, mocnych i słabych stron małych przedsiębiorstw oraz rozwiązywania występujących problemów. Ponadto korzystałam z informacji na temat wybranej firmy, historii jej rozwoju, problemów w niej występujących etc., które zgromadziłam przez przeprowadzone badania tj. kwestionariusze ankiety z pracownikami firmy, wywiad z właścicielem i obserwacje własne podczas odbywania praktyk. Celem badań była identyfikacja problemów zarządzania oraz propozycja ich rozwiązania na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa. Praca dyplomowa jest podsumowaniem zdobytych doświadczeń oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. Pierwsze dwa dotyczą zagadnień teoretycznych, natomiast trzeci ma charakter empiryczny. W pierwszym rozdziale scharakteryzowałam małe przedsiębiorstwa jako podstawowy podmiot gospodarki rynkowej, przedstawiłam pojęcie i cechy małego przedsiębiorstwa, w tym formy prawne. Następnie opisałam znaczenie pracy zespołowej w małych firmach, kulturę organizacyjną oraz innowacyjność. Czynniki te bowiem mają kluczowe znaczenie na jakość funkcjonowania firmy i bezpośredni wpływ na jej rozwój. Chciałam zwrócić uwagę na to, jak istotną kwestią jest dobra organizacja pracy w grupie i współpraca między jej członkami. Ma to swoje korzyści w relacjach między ludźmi, ale przede wszystkim w efektywności prac. Także kultura organizacyjna może pozytywnie bądź negatywnie kształtować działania organizacji. W ostatnich dwóch podrozdziałach opisałam znaczenie małych firm na tle gospodarki rynkowej oraz ich otoczenie. Analizę przygotowałam w oparciu o raporty PARP i GUS. W opisie otoczenia zestawiłam rolę mikro- i makrootoczenia, ale również zwróciłam uwagę na otoczenie konkurencyjne i strategię, która może pomóc małym firmom w osiągnięciu i utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku. Rozdział drugi stanowi rozszerzenie tematu dotyczącego małych przedsiębiorstw. Skupiono się w nim na specyfice procesu zarządzania. W tym celu określono definicję zarządzania i jego cele. Wyjaśniono najistotniejsze pojęcia, cechy i funkcje procesu zarządzania, tj. planowanie, organizowanie, decydowanie, przewodzenie i motywowanie oraz kontrolowanie. Skupienie uwagi na specyfice małych przedsiębiorstw umożliwiło swobodne przejście do trzeciego rozdziału. Zatrzymano się nad podrozdziale dotyczącym motywowania, dlatego że jakość stosunków w firmie, czynniki motywowania mają kluczowy wpływ na efektywność prac. Ostatni podrozdział dotyczy specyfiki zarządzania małą firmą. W celu lepszego zobrazowania skontrastowano cechy małych i dużych firm. Trzeci rozdział ma charakter empiryczny i stanowił studium przypadku analizy i oceny zarządzania małym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy usługowej z branży gastronomicznej. Zawiera charakterystykę wybranego przedsiębiorstwa, jego otoczenie i kulturę organizacyjną, analizę procesu zarządzania, opisanego w teorii w rozdziale drugim. Przeprowadzone badania pozwoliły na wykrycie problemów zarządzania w firmie. Na koniec przedstawiona została propozycję rozwiązania problemów, plan działań, harmonogram wdrożenia oraz potencjalne koszty i korzyści. Na koniec pracy zestawione są w bibliografii wszystkie pozycje literaturowe i źródła internetowe, pomocne przy pisaniu pracy oraz spis tabel i rysunków.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Dluska_Anna_261794.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13023

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT43a1a6fda2a041968cb8a7ae1287a77e/
URN
urn:pw-repo:WUT43a1a6fda2a041968cb8a7ae1287a77e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page