Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reconstruction of a car body element, using modern manufacturing technologies

Marcin Piotrowski

Abstract

The work titled "Reconstruction of a car body element, using modern manufacturing technologies" illustrates the problem faced by car repair workshops dealing with the restoration of classic cars. Since this "classic car" automotive department in Poland is just developing, problems arise with acquiring the right parts that are necessary for the reconstruction of cars. The work illustrates the problem that needs to be faced to reproduce some elements and details for a car. One item was bought via Ebay, unfortunately the other was not available anywhere. The problem was that the detail was produced for the car only in the production year in which the car was produced. It is an element belonging to the Cadillac De Ville Convertible 1951 series 62. It was shown how to reconstruct the car's decorative element using the classical method, and how the same effect can be achieved using the modern method and 3D printing. In the classical method, the decorative element was first thoroughly made of modeling clay, and then cast from brass. The detail prepared in this way was suitable for manual processing before the final chrome plating of the detail. This method is usually chosen by workshops and people involved in car reconstruction. It is simple and publicly available. In the modern method, you can use the CAD program and draw the element, or scan the damaged fragment with a 3D scanner that needs to be processed in the CAD program. The project prepared in this way can be printed on a 3D printer and tried on to other elements of the car. Both the use of the traditional method and the method based on 3D modeling allowed to achieve the intended goal, which was the precise reproduction of detail. In the case of restoration of the decorative element of a historic car from 1951, better results were obtained using the traditional method. The detail was made only twice and it took less time than drawing it in a CAD program. When writing the engineering thesis, various possibilities of using scanners located at the Warsaw University of Technology at the SIMR Faculty were used. Various details were scanned: smaller, larger, of a complicated shape as well as less complex.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Piotrowski (FACME) Marcin Piotrowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Rekonstrukcja elementu nadwozia samochodu, z wykorzystaniem współczesnych technologii wytwarzania
Supervisor
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2234
Reviewers
Radosław Nowak (FACME/IMDF) Radosław Nowak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Odtworzenie elementu dekoracyjnego 2. Metoda tradycyjna rekonstrukcji detalu 3. Skanowanie 3D4. Drukowanie 3D
Keywords in English
1. Restoration of the decorative element2. Conventional method of detail reconstruction3. 3D scanning4. 3D printing
Abstract in Polish
Praca pod tytułem „Rekonstrukcja elementu nadwozia samochodu, z wykorzystaniem współczesnych technologii wytwarzania„ obrazuje problem z jakim spotykają się warsztaty samochodowe zajmujące się odrestaurowaniem samochodów klasycznych. Ponieważ w Polsce ten dział motoryzacji samochodów „classic car” dopiero się rozwija, pojawiają się problemy z pozyskaniem odpowiednich części, które są niezbędnych do odbudowy samochodów. W pracy zobrazowano problem z jakim należy się zmierzyć, aby odtworzyć niektóre elementy i detale do samochodu. Jeden element udało się kupić za pośrednictwem portalu Ebay, niestety drugi nie był nigdzie dostępny. Problem polegał na tym że, detal był produkowany do samochodu tylko w roku produkcyjnym, w którym wyprodukowano samochód. Jest to element należący do samochodu Cadillac De Ville Convertible 1951 seria 62. Ukazano jak za pośrednictwem metody klasycznej można odtworzyć element dekoracyjny samochodu, a jak za pomocą metody współczesnej i druku 3D można osiągnąć ten sam efekt. W metodzie klasycznej element dekoracyjny został najpierw dokładnie wykonany z modeliny, a następnie odlany z mosiądzu. Tak przygotowany detal nadawał się do obróbki ręcznej przed ostatecznym chromowaniem detalu. Tą metodę przeważnie wybierają warsztaty i osoby zajmujące się odbudową samochodów. Jest ona prosta i ogólnie dostępna. W metodzie współczesnej można skorzystać z programu CAD i narysować element, bądź też zeskanować skanerem 3D zniszczony fragment, który należy obrobić w programie CAD. Tak przygotowany projekt można wydrukować na drukarce 3D i przymierzyć do pozostałych elementów samochodu. Zarówno zastosowanie metody tradycyjnej jak i metody opartej na modelowaniu 3D, pozwoliło uzyskać zamierzony cel, jakim było precyzyjne odtworzenie detalu. W przypadku odtworzenia elementu dekoracyjnego samochodu zabytkowego z 1951 roku, lepsze efekty uzyskano stosując metodę tradycyjną. Detal wykonany był tylko dwa razy i zajęło to mniej czasu niż narysowanie go w programie CAD. Podczas pisania pracy inżynierskiej, korzystano z różnych możliwości zastosowania skanerów znajdujących się na Politechnice Warszawskiej na Wydziale SIMR. Skanowano rożne detale: mniejsze, większe, o skomplikowanym kształcie a także te mniej złożone.
File
  • File: 1
    03_11_PD_Piotrowski_Marcin.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36329

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT43942e1a392d429ba96a7b93c1e53b20/
URN
urn:pw-repo:WUT43942e1a392d429ba96a7b93c1e53b20

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page