Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The situation in the Polish banking system. Trends in the years 2012-2015

Anna Kobierecka

Abstract

The aim of this study is to present and discuss the situation of the Polish banking system in 2012-2015. The work consists of three chapters: development of the banking system in Poland, the organization of a new banking system in Poland, the situation in the Polish banking system in 2012-2015. The aim of the first chapter is to present a general history of development of the Polish banking sector. It shows the beginnings of the Polish banking sector, as banks worked during the partitions and the I and World War II. It shows the Polish banking system after the Second World War and after 1989. The second chapter describes the banking system, what it consists of, and what functions. It realizes that includes banking law, and what are banking operations. He describes the role of the Polish National Bank, its tasks and what functions. Brings the concept of banking supervision, and what authorities it fullness. The last chapter is to present the situation in the Polish banking system. It shows the structure of the banking sector and the financial results of the banking business. It describes the main directions of development and sources of funding of Polish banking.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Kobierecka (CESS) Anna Kobierecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Sytuacja w polskim systemie bankowym. Kierunki zmian w latach 2012 - 2015
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
system bankowy, dwupoziomowy system bankowy, bank, czynności bankowe, Narodowy Bank Polski, nadzór bankowy
Keywords in English
the banking system, two-tier banking system, bank, banking, Polish Natiolal Bank, banking supervision
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oraz omówienie sytuacji polskim systemie bankowym w latach 2012-2015. Praca składa się z trzech rozdziałów: kształtowanie się systemu bankowego w Polsce, organizacja nowego systemu bankowego w Polsce, sytuacja w polskim systemie bankowym w latach 2012-2015. Celem pierwszego rozdziału jest przedstawienie ogólnej historii kształtowania się polskiej bankowości. Przedstawia początki polskiej bankowości, jak działały banki w okresie zaborów a także podczas I i II wojny światowej. Pokazuje polski system bankowy po drugiej wojnie światowej i po 1989 roku. Rozdział drugi opisuje system bankowy, z czego się składa oraz jakie pełni funkcje. Uświadamia co obejmuje prawo bankowe oraz co to są czynności bankowe. Opisuje rolę Narodowego Banku Polskiego, jego zadania oraz jakie pełni funkcje. Przybliża pojęcie nadzór bankowy oraz jakie organy go pełnią. Rozdział ostatni ma za zadanie ukazanie sytuacji w polskim systemie bankowym. przedstawia strukturę sektora bankowego oraz wyniki finansowe działalności bankowej. Opisuje główne kierunki rozwoju oraz źródła finansowania polskiej bankowości.
File
  • File: 1
    263475_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11243

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4386820a81e64e8b9736d50d5a728dc6/
URN
urn:pw-repo:WUT4386820a81e64e8b9736d50d5a728dc6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page