Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of vision systems and artificial intelligence algorithms to detect fires on video images

Paweł Włodarczyk

Abstract

The aim of this diploma thesis entitled "The use of vision systems and artificial intelligence algorithms to detect fires on video images" is an analysis of existing solutions that were created to enable the detection of fire hazards based on video images and implementation of models to solve this problem. This work includes a theoretical introduction to the analysis of images and neural networks and a review of currently available literature in which the subject matter coincides with the analyzed issue. In order to verify the correctness of the used solutions and compare the methodologies I have collected a set of data containing fires images and implemented them using the Python programming language and libraries such as OpenCV, TensorFlow or Keras, five models, of which two use only classical vision methods and the remaining three neural networks and machine learning. For the learning process I used a completed by myself set of data. The work contains an analysis of the correctness of operation of each of the implemented models in terms of the effectiveness of fire detection and the frequency of false alarms, a comparison of these models and a summary and conclusions based on this analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Włodarczyk (FPAE) Paweł Włodarczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wykorzystanie systemów wizyjnych oraz algorytmów sztucznej inteligencji w celu wykrywania pożarów na obrazach wideo
Supervisor
Mateusz Żbikowski (FPAE/IHE) Mateusz Żbikowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
49
Internal identifier
MEL; PD-4930
Reviewers
Mateusz Żbikowski (FPAE/IHE) Mateusz Żbikowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
wykrywanie pożarów, analiza obrazów, metody wizji komputerowej, sieci neuronowe
Keywords in English
fire detection, images analysis, computer vision methods, neural networks
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej o tytule „Wykorzystanie systemów wizyjnych oraz algorytmów sztucznej inteligencji w celu wykrywania pożarów na obrazach wideo” była analiza istniejących rozwiązań, które powstały w celu umożliwienia wykrywania zagrożenia jakim jest pożar na podstawie obrazów wideo oraz implementacja modeli pozwalających na rozwiązanie tego problemu. Ów praca zwiera wstęp teoretyczny do analizy obrazów i sieci neuronowych oraz przegląd obecnie dostępnej literatury w których tematyka pokrywa się z analizowanym zagadnieniem. Celem weryfikacji poprawności wykorzystywanych rozwiązań oraz porównania metodyk zgromadziłem zbiór danych zawierający obrazy pożarów oraz zaimplementowałem, wykorzystując język programowania Python oraz biblioteki takie jak m.in. OpenCV, TensorFlow czy Keras, pięć modeli z czego dwa wykorzystują tylko klasyczne metody wizyjne a pozostałe trzy sieci neuronowe i uczenie maszynowe – do procesu nauki wykorzystałem skompletowany zbiór danych. Praca zawiera analizę poprawności działania każdego z zaimplementowanych modeli pod kątem skuteczności wykrywania pożarów oraz częstości występowania fałszywych alarmów, porównanie tychże modeli oraz podsumowanie i wnioski wysnute na podstawie niniejszej analizy.
File
  • File: 1
    Wykorzystanie_systemów_wizyjnych_oraz_algorytmów_sztucznej_inteligencji_w_celu_wykrywania_pożarów_na_obrazach_wideo.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31391

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4369c896dc0b4e02a2388963bf8a8dec/
URN
urn:pw-repo:WUT4369c896dc0b4e02a2388963bf8a8dec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page