Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Surveying post-completion stocktaking of a selected object

Martyna Paulina Wodzyńska

Abstract

The topic of this thesis is „Surveying post-completion stocktaking of a selected object”. The subject matter of scrutiny was documentation did at years 2013-2014 which involved surveying post-completion stocktaking of building with land use and sewerage, waterspout, heating pipe systems. In theoretical part I took general conception out of land survey and the idea of survery inventory. Afterwards I discussed effective in survey law rules. I described 3 databases component geodesy and cartogfaphy civil system. Separate chapter I gave up to describe accuracy expectation what measurement had to fulfil. Also, in thesis I included information about survery control. In detail I took measurement techniques out which field party used: GNNS system, tacheometry and spirit leveling. On second part I detailed described surveyor movements at realization survery inventory. In details I show all phases: from reporte to documentation centre to accept documentation to geodesy and cartogfaphy civil system and take maps. I wrote about field and office work. The thesis ended chapter in which I included my own conlusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Paulina Wodzyńska (FGC) Martyna Paulina Wodzyńska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybranego obiektu
Supervisor
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, baza danych obiektów topograficznych, ewidencja gruntów i budynków
Keywords in English
Surveying post-completion stocktaking, surveying national development record, database of topographic objects, ground and building record
Abstract in Polish
Temat niniejszej pracy to „Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybranego obiektu”. Analizie został poddany operat wykonany w latach 2013-2014, którego celem była geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz sieciami i przyłączami kanalizacyjnymi, wodociągowymi oraz ciepłowniczymi. W części teoretycznej zostały przedstawione ogólne założenia dotyczące pomiarów terenowych oraz pojęcie inwentaryzacji geodezyjnej. Omówiłam obowiązujące w geodezji przepisy prawne przydatne podczas realizacji tego rodzaju prac. Szeroko opisałam 3 bazy danych wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: ewidencję gruntów i budynków, geodezyjne sieci uzbrojenia terenu oraz bazę danych obiektów topograficznych zapewniającą opracowanie mapy w skali 1:500. Oddzielny rozdział poświęciłam na opisanie wymagań dokładnościowych jakie musiał spełniać przeprowadzony pomiar. W pracy zawarłam również informacje na temat wykorzystywanej osnowy geodezyjnej. Szczegółowo opisałam technologie pomiarowe, z których korzystano podczas prac terenowych: precyzyjne pozycjonowanie za pomocą GNSS, tachimetrię oraz niwelację geometryczną. Na drugą część pracy składa się dokładna analiza działań geodety przy realizacji wybranej inwentaryzacji geodezyjnej. Szczegółowo przedstawiłam wszystkie etapy inwentaryzacji powykonawczej - od zgłoszenia pracy do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do przyjęcia przygotowanej dokumentacji do państwowego zasobu oraz odebrania map poinwentaryzacyjnych. Opisane są zarówno prace terenowe, związane z pomiarami geodezyjnymi, kameralne - obliczenia i kompletowanie operatu technicznego oraz czynności administracyjne. Praca zakończona jest rozdziałem, w którym zawarłam własne wnioski na temat wykonanej inwentaryzacji.
File
  • File: 1
    Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybranego obiektu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 3893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT432387b533bf4b48b30dadf8bcd092dc/
URN
urn:pw-repo:WUT432387b533bf4b48b30dadf8bcd092dc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page