Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of carriage of perishable foodstuffs

Anna Dobrowolska

Abstract

The purpose of thesis was to analyze the costs of implementing two variants of the transport task consisting of perishable food products transport. The analysis was created for the existing company XYZ, specialized in the transport of food at controlled temperature. In chapter 1 was created the list of the most important legal regulations applicable to the road transport of perishable food products. Acts of international and national law were specified and described. In Chapter 2, the XYZ transport company was characterized. The structure, location, staff and employee duties were described. The means of transport belong to company were presented. The transport task was determined. It was international transport of perishable foodstuffs. Two different routes, in different directions but with similar length were chosen. In option I, the carriage of citrus fruits from Spain to Poland was described. In variant II, the carriage of white headed cabbage from Poland to Russia was accepted. Both variants were adopted using the same vehicle combination: a tractor unit and a refrigerated semi-trailer. The driver's working time schedule was prepared for both variants of the transport task. In chapter 3 was created the list of the most important costs of transport task. Fixed, variable and additional costs were listed. In chapter 4 fixed, variable, additional and total costs of each of the transport task variants were calculated. The unit cost per vehicle kilometer was used as the assessment criterion. It was calculated that the unit cost per vehicle kilometer for variant I amounts to 3.47 PLN, while for variant II 3.28 PLN.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Dobrowolska (FT) Anna Dobrowolska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
przewóz artykułów żywnościowych, zadanie przewozowe, koszty realizacji zadania przewozowego
Keywords in English
transport of food, transport task, costs of transport task
Abstract in Polish
Celem pracy była analiza kosztów realizacji dwóch wariantów zadania przewozowego polegającego na transporcie artykułów żywnościowych szybko psujących się. Analizy dokonano na podstawie istniejącej firmy XYZ specjalizującej się w przewozach żywności w temperaturze kontrolowanej. W rozdziale 1 wymieniono i opisano najważniejsze regulacje prawne obowiązujące w drogowym przewozie artykułów żywnościowych szybko psujących się. Wyszczególniono akty prawa międzynarodowego oraz krajowego. W rozdziale 2 scharakteryzowano przedsiębiorstwo transportowe XYZ realizujące przewozy artykułów żywnościowych. Opisano jego strukturę, lokalizację, kadrę pracowniczą oraz obowiązki pracowników. Przedstawiono środki transportu wykorzystywane przez przedsiębiorstwo oraz podano ich parametry. Określono zadanie przewozowe, które polegało na międzynarodowym przewozie artykułów żywnościowych szybko psujących się. Scharakteryzowano dwa warianty realizacji zadania przewozowego na dwóch odmiennych trasach, w różnych kierunkach, lecz o podobnej długości. w wariancie I założono przewóz owoców cytrusowych z Hiszpanii do Polski. w wariancie II przyjęto przewóz kapusty białej głowiastej z Polski do Rosji. Przyjęto realizację obu wariantów z wykorzystaniem tego samego zespołu pojazdów: ciągnika siodłowego i naczepy siodłowej typu chłodnia. Opracowano harmonogram czasu pracy kierowcy dla obu wariantów zadania przewozowego. W rozdziale 3 wymieniono koszty występujące w drogowym transporcie ładunków. Wyszczególniono koszty stałe, zmienne oraz dodatkowe. W rozdziale 4 wyliczono koszty stałe, zmienne, dodatkowe oraz całkowite realizacji każdego z wariantów zadania przewozowego. Jako kryterium oceny przyjęto jednostkowy koszt wozokilometra. Obliczono że koszt jednostkowy jednego wozokilometra dla wariantu I wyniósł 3,47 złotych, natomiast dla wariantu II 3,28 złotych.
File
  • File: 1
    Anna_Dobrowolska_Analiza_przewozu_artykułów_żywnościowych_szybko_psujących_się.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30877

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT43108f59dd8d4e7db187ad048b56664c/
URN
urn:pw-repo:WUT43108f59dd8d4e7db187ad048b56664c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page