Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Choice of transportation means for providing services to a network of clients on the example of the selected business branch

Mariusz Robert Kwiatkowski

Abstract

This diploma thesis aims to describe the right method of choosing transportation means for providing service to the network of fuel stations – abusiness branch operating within the liquefied petroleum gas [LPG] segment. Basing on the example of Orlen Gaz company that has been operating in the a/m business area, one conducted the analysis identifying the company’s clients, identification of the load being transported and legal basis applied for transporting hazardous substances. Next, attention was paid to shipping containers in the analysed branch of business, any hazards that may arise due to LPG shipping, and physio-chemical characteristics of the freight. Further part of the paper was devoted to indicating, on the basis of average size of daily and weekly demand and with applying Emapa Transport+ program, the route that serves the purpose of operating a part of the analysed network, and two transportation means of various storing capacity, for which fixed costs and variable costs were indicated with empirical method to compare the execution of the task on the a/m analysed route within the following periods of time: within a month, within a year’s time, and within the three-year time. Furthermore, costs of accomplishing the shipment task were specified. Analysing the received results of both the transportation means at the same route enabled to choose a more efficient variant of shipment, which was beneficial in terms of costs, workload, safety of sales continuity, and possibilities of network development. The most difficult stages that appeared while writing the diploma thesis were due to narrow scope of literature devoted to liquefied petroleum gas [LPG] shipment, and when it comes to difficulties in acquiring information on the liquefied petroleum gas [LPG] in Poland, and positioning Orlen Gaz company against its competition. Data on the Polish liquefied petroleum gas market were received from the Polish LPG Association, and from the financial report of the company for 2014 year published at the Internet website i.e. www.orlengaz.pl. Quite a significant assistance in scheduling the route was received due to the non-payable lease of the Emapa Transport+ application for the purpose of this thesis paper by Emapa SA work with which based on natural variables resulting from technical class of the routes, bandwidth, speed limits, traffic, and when taking account of the means of transport. In the chapter 2 legal regulations relating to shipment of gas in bulk were described. In the chapter 3 the following were analysed: the characterized company, the fright being shipped, clients, and applied means of transportation. In the chapter 4 the transportation route was defined, which was ascribed to the part of the analysed network, what is more – two variants of transportation means were added. In the chapter 5 fixed and variable costs for both variants of the analysed route were indicated. In the chapter 6 results were analysed, and consequently the most efficient option of shipment, in terms of costs, was chosen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Robert Kwiatkowski (FT) Mariusz Robert Kwiatkowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dobór środków transportowych do obsługi sieci klientów na przykładzie wybranej branży
Supervisor
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Logistyka, transport, koszty, materiały, niebezpieczne, gaz. sieć, obsługa, klienci, ADR.
Keywords in English
Logistics, transport, costs, materials, hazardous, gas, network, servicing, clients, ADR.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wybór właściwej metody doboru środków transportowych do obsługi sieci stacji paliw branży działającej w segmencie dystrybucji gazu płynnego LPG. Na przykładzie spółki Orlen Gaz działającej w rozpatrywanej branży, dokonano identyfikacji jej klientów, przewożonego ładunku oraz uwarunkowań prawnych stosowanych przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Następnie uwagę poświęcono naczyniom transportowym, środkom przewozowym stosowanym w analizowanej branży a także zagrożeniom wynikającym z transportu LPG oraz właściwościom fizykochemicznym przewożonego ładunku. W dalszej części wyznaczono trasę obsługującą część analizowanej sieci oraz wybrano dwa typy środków przewozowych o różnej pojemności. Następnie wyznaczono koszty realizacji zadania przewozowego. Analiza uzyskanych wyników obu środków przewozowych na tożsamej trasie umożliwiła wybór korzystniejszego wariantu przewozu, ze względu na koszty, nakłady pracy, bezpieczeństwo ciągłości sprzedaży i możliwości rozwoju sieci. Największe trudności, które wystąpiły trakcie przygotowywania pracy dyplomowej wynikały ze skąpej literatury dotyczącej przewozu gazu LPG oraz uzyskaniu informacji dotyczących rynku LPG w Polsce oraz pozycjonowania spółki Orlen Gaz na tle konkurencji. Informację o rynku gazu płynnego w Polsce uzyskano z Polskiej Organizacji Gazu Płynnego oraz z opublikowanego na stronie www.orlengaz.pl sprawozdania finansowego spółki za 2014 rok. Dużą pomoc w zaplanowaniu trasy w oparciu o naturalne zmienne wynikające z klasy technicznej dróg, przepustowości, dopuszczalnych prędkości, natężenia ruchu i przy uwzględnieniu zastosowanych środków przewozowych uzyskano dzięki bezpłatnemu użyczeniu programu Emapa Transport + przez firmę Emapa S.A. na potrzeby niniejszej pracy dyplomowej. W rozdziale 2 opisano uwarunkowania prawne dotyczące przewozu gazu luzem. W rozdziale 3 scharakteryzowano analizowaną firmę przewożony ładunek, klientów oraz stosowane środki transportu. W rozdziale 4 zdefiniowano trasę przewozu przyporządkowaną do części analizowanej sieci a także dobrano dwa warianty środków przewozowych. W rozdziale 5 wyznaczono koszty stałe i zmienne dla obu wariantów analizowanej trasy. W rozdziale 6 przeanalizowano wyniki a także wybrano najkorzystniejszy ze względu na koszty wariant przewozu.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska_M_Kwiatkowski .pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9596

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT430652ed958944c18705745bcbb55158/
URN
urn:pw-repo:WUT430652ed958944c18705745bcbb55158

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page