Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System functions of the Sejm of the Republic of Poland

Mateusz Ireneusz Buks

Abstract

The subject of this thesis is to describing the organ which is the Sejm of the Republic of Poland, focusing mainly on the functions that it has in its scope. The Sejm of the Republic of Poland is one of the most important bodies appearing in the Polish system of power, as it is an integral part of the legislative capacity which it wields together with the Senate. The given work includes the political position of the lower house of the parliament, the organizational structure and the manner of functioning of individual bodies of the given chamber. Through the systematization of given issues, it was possible to define and describe the functions and powers that result from legal acts in relation to the Sejm. The purpose of the work is to describe and approximate the essence of power, which the Sejm of the Republic of Poland performs. The description of a given organ allows to make everyone aware of how a given authority influences what is happening in the state as a result, how it affects the life of every citizen. Furthermore, it shows how each citizen influences the given power and consequently his daily life.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Ireneusz Buks (FASS) Mateusz Ireneusz Buks,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Funkcje ustrojowe Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, izba niższa parlamentu, funkcja, trójpodział władzy, Konstytucja, organ, zasada, władza ustawodawcza
Keywords in English
Sejm of the Republic of Poland, lower house of parliament, function, separation of powers, constitution, organ, principle, legislative capacity
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest opisaniu organu jakim jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, koncentrując się w głównej mierze na funkcjach, które posiada on w swoim zakresie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z najważniejszych organów występującym w polskim systemie władzy, stanowi on bowiem integralną część władzy ustawodawczej, którą dzierży wspólnie z Senatem. W danej pracy uwzględniono pozycję ustrojową izby niższej parlamentu, strukturę organizacyjną oraz sposób funkcjonowania poszczególnych organów danej izby. Poprzez usystematyzowanie danych zagadnień możliwe było przejście do określenia i opisania funkcji oraz uprawnień jakie wynikają z aktów prawnych w stosunku do Sejmu. Celem pracy jest opisanie jak również przybliżenie istoty władzy, którą pełni Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Opis danego organu umożliwia uświadomienie każdemu człowiekowi w jaki sposób dana władza wpływa na to co dzieje w państwie a co za tym idzie jak oddziałuje to na życie każdego obywatela. Ponadto, ukazuje w jaki sposób każdy obywatel ma wpływ na daną władzę a co za tym idzie na swoje codzienne życie.
File
  • File: 1
    Mateusz_Buks_praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34608

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT42f69b3faacb4c0d8477d4d304e212c3/
URN
urn:pw-repo:WUT42f69b3faacb4c0d8477d4d304e212c3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page