Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Parameters selection of control system, which can provide passengers comfort during elevator ride

Mateusz Pierzankowski

Abstract

The thesis aims to design of a hydraulic passenger lift with an indirect drive - 2:1, allowing for convenient passenger travel. The initial chapters present the history of lifts as well as their functionality and performance in contemporary times. They define which devices are qualified as elevators and how they are divided. Afterwards, the issues of comfort are presented, which allow to determine the requirements of the lift work. The functional model of the hydraulic elevator and calculations of the dynamics of the actuator controller along with the rigging system and the lifted cab were included. Thereafter preliminary calculations describing the designed hydraulic crane were carried out. Requirements for the rigging system were computed, and the lift’s lifting cables were selected on their basis. The next step was the calculation of the actuator regarding the parameters defining its construction. Forces and pressures prevailing in the system, allowing the selection of hydraulic hoses, were computed. Strength issues of the actuator and cables in the system were investigated. Based on the previously computed system parameters and assumptions regarding the hydraulic system, the required parameters of the hydraulic pump and the motor driving it were calculated. Further part of the thesis contains the process of system design in the Amesim environment. In the first place, the elevator operation cycle and the course of individual floors were determined. Afterwards, the hydraulic system was designed. Next, the control system was planned, selecting the controller settings that meet the thesis assumptions. In conclusion of the thesis the simulation results of the designed elevator were presents and subjected to conformity assessment with the calculations and initial assumptions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Pierzankowski (FACME) Mateusz Pierzankowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór parametrów układu sterowania, które zapewnią komfort jazdy pasażerom dźwigu
Supervisor
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2131
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
przyspieszenia, dźwigi, osobowe, regulator, komfort, pasażerowie, przeciążenia, siłownik, hydraulika
Keywords in English
acceleration, elevator, lift, regulator, comfort, passenger, overload, actuator, hydraulics
Abstract in Polish
Zagadnieniem pracy dyplomowej było wstępne zaprojektowanie dźwigu hydraulicznego o napędzie pośrednim - 2:1 pozwalającego na komfortową jazdę pasażerów. Początkowe rozdziały pracy przybliżają historię dźwigów oraz ich funkcjonalność i osiągi we współczesnych czasach. Precyzują jakie urządzenia definiuje się jako dźwigi i jak wygląda ich podział. Następnie przedstawiono zagadnienia komfortu, pozwalające określić wymagania pracy dźwigu. Zawarto model funkcjonalny dźwigu hydraulicznego oraz obliczenia dynamiki układu siłownika wraz z układem olinowania i unoszoną kabiną. W następnej kolejności przeprowadzono wstępne obliczenia opisujące projektowany dźwig hydrauliczny. Obliczono wymagania dotyczące układu olinowania, a na ich podstawie dobrano liny nośne dźwigu. Kolejnym krokiem były obliczenia siłownika dotyczące parametrów określających jego budowę. Wyliczono siły i ciśnienia panujące w układzie, pozwalające na dobór przewodów hydraulicznych. Zbadano kwestie wytrzymałościowe siłownika i przewodów w układzie. Bazując na wcześniej obliczonych parametrach układu i założeniach dotyczących układu hydraulicznego, obliczono wymagane parametry pompy hydraulicznej oraz napędzającego ją silnika. Kolejna część pracy zawiera przebieg projektowania układu w środowisku Amesim. W pierwszej kolejności określono cykl pracy dźwigu oraz przebieg obsługi poszczególnych pięter. Następnie zaprojektowano układ hydrauliczny. W następnej kolejności zaprojektowano układ sterujący, dobierając nastawy regulatora spełniające założenia pracy. Na koniec pracy przedstawiono wyniki symulacji pracy zaprojektowanego dźwigu oraz poddano je ocenie zgodności z przeprowadzonymi obliczeniami i wstępnymi założeniami.
File
  • File: 1
    Mateusz_Pierzankowski_275178_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33971

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT424ca6bff3d34d5495c70225058457ec/
URN
urn:pw-repo:WUT424ca6bff3d34d5495c70225058457ec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page