Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Control of an administrative decision concering a public purpose investment by the administrative courts

Dorota Baran

Abstract

The subject of my thesis is „Control of an administrative decision concering a public purpose investment by the administrative courts”. Research problem is the analysis of control of decision which is exercise by the administrative courts. The competent authority issue an administrative decision. If the person is not satisfied with the solution he may lodge an appeal. The person may lodge a complaint with the competent administrative court to verify the activities of the authority and the legality of the decision. The administrative courts may repeal the decision, annul the decision, or order the administrative authority to behave in an orderly manner in in order to close the case. The all thesis shows that the administrative proceedins concering public purpose investments are comleted with an investment decision. The authority issuing the decision acts in accordance with the provisions of constitutional, material and procedural law. The person interested in verifying whether the procedurę and the decision are appropriate shall use legal remedy. The purpose of the control is to improve the operation of illeagl activities. Such contro lis exercised by administrative courts, the first instance is the Provincial Administrative Courts, the second one which recognizes appeals and exercises supervision is the Supreme Administrative Court. The jurisdiction of the courts is contained in the first chapter, together with an explanation of the essence of the judicial control, starting with the term "control", its division and role. The second chapter starts with the clarification of the concept of "decision", its content and its constituent elements. It justifies and classifies investments belonging to public purpose investments and explains the requirements to be met in order for an investment to qualify as a public purpose investment. It also explains the course in which an administrative decision is made. The third chapter discusses examples of judgments in which the court ruled on cases concerning the location of an investment on a private plot of land, including the limitation of the use of real estate and the issuance of a decision on the basis of an incomplete application. Subsequent judgments indicate: mistakes made by the authorities during the decision making process, the decision of two instances, that is the decision of the provincial court and the Supreme Administrative Court concerning the same case, the existence of a requirement to issue an environmental decision before the location decision, the issuance of a decision on development conditions instead of a decision on public purpose investment, incorrect notification of the parties to the proceedings and the decision.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dorota Baran (FASS) Dorota Baran,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kontrola decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego przez sady administracyjne
Supervisor
Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Sądy Administracyjne, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, decyzja inwestycji celu publicznego, decyzja lokalizacyjna, właściwości sądów administracyjnych, postępowanie administracyjne, kontrola sądowa, cel publiczny, inwestycja dotycząca inwestycji celu publicznego, powstawanie decyzji, prawo administracyjne, decyzja o warunkach zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Keywords in English
Administrative Courts, Provincial Administrative Court, Supreme Administrative Court, public purpose investment decision, location decision, jurisdiction of administrative courts, administrative proceedings, judicial control, public purpose, investment concerning public purpose investment, formation of decisions, administrative law, decision on development conditions, Spatial Planning and Land Development act
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest „Kontrola decyzji administracyjnej dotyczącej inwestycji celu publicznego przez sądy administracyjne”. Problemem badawczym jest analiza kontroli decyzji jaką sprawują sądy administracyjne nad decyzją. Właściwy organ wydaje decyzję administracyjną, zainteresowany podmiot, który nie jest usatysfakcjonowany rozwiązaniem, może wnieść zaskarżenie. Podmiot może wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego, aby sprawdzić działania organu i zgodność z prawem wydanej decyzji. Sąd administracyjny uchyla, stwierdza nieważność lub nakazuje organowi administracyjnemu do ustalonego zachowania się, aby zakończyć sprawę. Cała praca pokazuję, że postepowanie administracyjne dotyczące inwestycji celu publicznego zakończone jest decyzją inwestycyjną. Organ wydający decyzję działa zgodnie z przepisami prawa ustrojowego, materialnego i proceduralnego. Podmiot zainteresowany sprawdzeniem czy postępowanie i wydanie decyzji jest właściwe wykorzystuje do tego środki odwoławcze. Kontrola ma na celu poprawienie działań niezgodnych z przepisami prawa. Taką kontrolę sprawują sądy administracyjne, pierwsza instancja to wojewódzkie sądy administracyjne, druga która rozpoznaje środki odwoławcze i sprawuje nadzór to Naczelny Sąd Administracyjny. Właściwości sądów zawarte są w rozdziale pierwszym, wraz z wyjaśnieniem istoty kontroli sądowej, zaczynając od samego terminu „kontrola”, jej podziałem i rolą. Drugi rozdział rozpoczyna się od wyjaśnienia pojęcia „decyzja”, jej treści oraz elementów z jakich się składa. Uzasadnia i klasyfikuje inwestycje należące do inwestycji celu publicznego, oraz objaśnia jakie wymagania trzeba spełnić, aby inwestycję można było zaliczyć do inwestycji celu publicznego. Wyjaśniony jest również przebieg w jakim decyzja administracyjna powstaje. W trzecim rozdziale omówione zostały przykłady wyroków, w których sąd orzekał w sprawach dotyczących zlokalizowania inwestycji na działce prywatnej, w tym ograniczenie korzystania z nieruchomości i wydanie decyzji na podstawie niepełnego wniosku. Kolejne wyroki wskazują: błędy popełniane przez organy podczas wydania decyzji, orzeczenia dwóch instancji, czyli orzeczenie sądu wojewódzkiego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej tej samej sprawy, istnienie wymóg wydania decyzji środowiskowej przed decyzją lokalizacyjną, wydanie decyzji o warunkach zabudowy zamiast decyzji o inwestycji celu publicznego, niepoprawne zawiadomienie stron o postępowaniu i wydaniu decyzji.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34675

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4213557164324a49966549cd533e1e5f/
URN
urn:pw-repo:WUT4213557164324a49966549cd533e1e5f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page