Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

IMPROVING THE FUNCTIONING OF SERVICE AND TRADE COMPANY USING THE THEORY OF CONSTRAINTS

Ewelina Cichocka

Abstract

The aim of thesis was the improvement of service and trade company TK Maxx in a competetive market. As a part of the work was completed the project of changing the function of company with using tools and methods of TOC. It includes introduction to transport services company as well as the tailor’s, application to the system containing a database of products and customers information, as well as development plan for staffs. As a result, the company should gain a better deal. It will provide that the level of customer satisfaction will increase, as well as the importance of the company on the market. The thesis contains of 7 chapters, which are described brefly below: 1. Information about the company This chapter presents the main information about the company, its activities, missions and history. It also contains a descriptions of the business model of the company, organisational structure and SWOT analysis. 2. Analysis of the company with using the tools of TOC It this part of thesis was conducted the analysis of current activities of the company, was also found the main constrains and proposed solutions. The logical trees was used for that: Current Reality Tree, Future Reality Tree, Prerequisite Tree, Transition Tree and Negative Branch and Cloud Diagram. 3. Design assumptions This chapter provides a descriptions of the changes, which will be introduced in frames of project. 4. Project of solution of question and initiating In this part of thesis was presented a project that realization should influence on improvement the functioning of the company. 5. Assessment of solution In this chapter were compared expeditures of the project with influences, which should be bring and the results obtained by the introduction of the proposed solution. 6. The Process of Ongoing Improvement The project must be constantly improved in order to brings effects. In this part of thesis was presented the Process of Ongoing Improvement, which can be detected new constrains and thus can be work on. 7. Recapitulation The last part is a recapitulation of the work and its effects
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Cichocka (FoM) Ewelina Cichocka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Usprawnienie funkcjonowania firmy handlowo-usługowej z wykorzystaniem narzędzi Teorii Ograniczeń
Supervisor
Wojciech Żebrowski (FoM/PMD) Wojciech Żebrowski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Production Management Department (FoM/PMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Żebrowski (FoM/PMD) Wojciech Żebrowski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM) Ryszard Rafalski (FoM/PMD) Ryszard Rafalski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
teoria ograniczeń, drzewo logiczne, proces ciągłego doskonalenia, firma handlowa, ograniczenie
Keywords in English
theory of constraints, logical tree, process of ongoing improvement, trade company, constraint
Abstract in Polish
Celem pracy było usprawnienie działania firmy handlowo-usługowej TK Maxx w warunkach konkurencji rynkowej. W ramach pracy zrealizowany został projekt zmiany funkcjonowania firmy z wykorzystaniem narzędzi i metod TOC. Obejmuje on wprowadzenie do firmy usług transportowych oraz krawieckich, aplikacji do systemu zawierającej bazę produktów oraz dane klientów, jak również plan rozwoju pracowników. Dzięki temu firma powinna zyskać bogatszą ofertę. To sprawi, że wzrośnie zadowolenie klientów oraz znaczenie firmy na rynku. Praca składa się z 7 rozdziałów, które zostały opisane pokrótce poniżej: 1. Informacje o firmie Rozdział ten przedstawia główne informacje o firmie, jej działalności, misji oraz historii. Zawiera również opis modelu handlowego firmy, strukturę organizacyjną oraz analizę SWOT. 2. Analiza funkcjonowania firmy przy pomocy narzędzi TOC W tej części pracy przeprowadzono analizę dotychczasowego działania firmy, wykryto główne ograniczenia oraz zaproponowano rozwiązania. Wykorzystano do tego drzewa logiczne: obecnej rzeczywistości, przyszłej rzeczywistości, przeszkód, przejścia oraz negatywną gałąź i diagram konfliktu. 3. Założenia projektowe Ten rozdział przedstawia opis zmian, które mają zostać wprowadzone w ramach projektu. 4. Projekt rozwiązania zagadnienia i wdrożenie W tej części pracy został przedstawiony projekt, którego realizacja powinna wpłynąć na poprawę funkcjonowania firmy. 5. Ocena rozwiązania W tym rozdziale zostały porównane nakłady na projekt z wpływami, jakie powinien przynieść oraz rezultaty uzyskane dzięki wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania. 6. Proces Ciągłego Doskonalenia Projekt, aby stale przynosił efekty musi być ciągle udoskonalany. W tej części pracy został przedstawiony Proces Ciągłego Doskonalenia, dzięki któremu na bieżąco można wykrywać nowe ograniczenia i dzięki temu pracować nad nimi. 7. Podsumowanie Ostatnia część to podsumowanie pracy oraz jej efektów
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Cichocka_Ewelina_251078.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12216

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4200d6c6a36c4447ab35da0189c4930a/
URN
urn:pw-repo:WUT4200d6c6a36c4447ab35da0189c4930a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page