Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of implementation of belt grate in the "PRODEKO - EŁK" company

Mykyta Kovalevskyy

Abstract

The subject of the engineering diploma thesis is implementation in the company, as well as on the market of a new product - belt grate. Cooperation with the company "PRODEKO - EŁK", which deals with the design and production of equipment for wastewater treatment at various stages, enabled the project to be carried out. In this thesis an analysis was carried out that takes into account the requirements of technological, organizational, market preparation of production. The management of the company strives for the most effective way to implement the project, so that at the lowest costs get the largest income. The work is divided into four chapters. The first chapter will analyse the literature in the problem area. This chapter consists of the following subsections: characteristics of the wastewater treatment process, the concept of a new product, stages of developing a new product, perception of a new product by consumers, classification of new products, and ways of placing on the market. The next chapter describes the company "PRODEKO - EŁK", the legal status of the company, the production profile, its organization and financial status. Due to the fact that the market of devices used for wastewater treatment is constantly developing, it is also important to describe the company's environment. In the third chapter, the project part of the diploma thesis will be presented. Particular aspects of the introduction of the belt grate will be formulated in detail. The chapter will include a SWOT analysis, 5 porter forces, an analysis of the necessary material resources for the production and implementation of the belt grate, human resource management of the project, project communication management. An analysis of the costs of individual stages of the implementation of a new product will be carried out, an analysis of the risks associated with the project. The implementation schedule will be a summary of this chapter. The fourth chapter will contain an assessment and analysis of the effectiveness of the implementation of the product. The amount of necessary investment outlays will be specified, the total budget of the project will be given, the expected results obtained from the project, the efficiency assessment (simple rates, IRR, NPV). The work will end with a summary of the entire project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mykyta Kovalevskyy (FPE) Mykyta Kovalevskyy,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wdrożenia kraty taśmowej w przedsiębiorstwie „PRODEKO - EŁK”
Supervisor
Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Chyba (FPE/IOPS) Zbigniew Chyba,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Nowy produkt, krata taśmowa, projekt, proces, produkcja, wdrożenie, wprowadzenie, rynek.
Keywords in English
New product, belt grate, project, process, production, implementation, introduction, market.
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest wdrożenie w przedsiębiorstwie, a także na rynek nowego wyrobu – kraty taśmowej. Współpraca z przedsiębiorstwem „PRODEKO – EŁK”, które zajmuje się projektowaniem oraz produkcją urządzeń służących do oczyszczania ścieków na różnych etapach, pozwoliła na wykonanie tego projektu. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę, która uwzględnia wymogi technologicznego, organizacyjnego, rynkowego przygotowania produkcji. Kierownictwo przedsiębiorstwa dąży do jak najbardziej skutecznego sposobu wdrożenia projektu, aby przy najmniejszych kosztach uzyskać największe dochody. Praca jest podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale będzie przeprowadzona analiza literatury w obszarze problemowym. Rozdział ten składa się z następujących podrozdziałów: charakterystyka procesu oczyszczania ścieków, pojęcie nowego wyrobu, etapy opracowania nowego wyrobu, postrzeganie nowego wyrobu przez konsumentów, klasyfikacja nowych wyrobów, sposoby wprowadzania na rynek. Następny rozdział opisuje przedsiębiorstwo „PRODEKO – EŁK”, status prawny firmy, profil produkcyjny, jej organizację oraz stan finansowy. W związku z tym, że rynek urządzeń, służących do oczyszczania ścieków ciągle rozwija się, istotnym jest także opisać otoczenie przedsiębiorstwa. W trzecim rozdziale będzie przedstawiona cześć projektowa pracy dyplomowej, będzie zostaną opisane sformułowane aspekty wprowadzenia kraty taśmowej. Rozdział będzie zawierać analizę SWOT, 5 sił Portera, analizę niezbędnych zasobów materialnych do produkcji i wdrożenia kraty taśmowej, zarządzanie zasobami ludzkimi projektu, zarządzanie komunikacją projektu. Będzie przeprowadzona analiza kosztów poszczególnych etapów wdrożenia nowego wyrobu, analiza ryzyka związanego z projektem. Harmonogram wdrożenia będzie podsumowaniem tego rozdziału. Czwarty rozdział będzie zawierać ocenę i analizę efektywności wdrożenia produktu. Będą określone wysokości niezbędnych nakładów inwestycyjnych, będzie podany całkowity budżet projektu, oczekiwane efekty uzyskane z projektu, ocena efektywności (stopy proste, IRR, NPV). Praca będzie zakończona podsumowaniem całego projektu.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Mykyta_Kovalevskyy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28693

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT41adc93a9531421d8c5266103cbf1e9c/
URN
urn:pw-repo:WUT41adc93a9531421d8c5266103cbf1e9c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page