Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of improvement of the production line changeovers in the food enterprise

Aleksandra Nowicka

Abstract

The diploma thesis presents a project of changeovers improvement on production line in a food enterprise. The following work is the result of the author’s collaboration with the food sector company the aim of which is continuous improvement, searching and implementing solutions to streamline the production engineering. The motivation to write this paper were long setup times identified by the enterprise, which contributed to extending the unproductive time of machinery and generated costs. The introduction of the study indicates the client and his ever-growing and changing needs as the main determinant of affecting the performance of manufacturing companies. It has been noticed that enterprises must accurately respond to requirements set by society in order to stay on market and make a profit. The necessity of continuous improve has been identified as a factor conditioning the achievement of the above goal. The first chapter of the engineering thesis contains the analysis of the subject in the light of the source literature. The basic issues in the area of production management have been explained. The part of the paper focuses on the defining of changeover problem. This section contains a description Lean Manufacturing philosophy and indicates its main techniques, tools and solutions that determine the effective managing a company. The next chapter characterises the company for which the project of improvement of changeovers has been developed. This part of the thesis describes the problem of long setup times and includes an analysis of the production line which has been optimized. The third section opens the design part of this study. The most important information has been gathered as a basis for further actions. The next chapter of the thesis includes the selection of the changeovers which has been streamlined, in-depth analysis of the process and improvement proposals. The setup time reduction has been carried out according to SMED method. In the fifth section the economic and organization assessment of the project has been made. The chapter presents comparison between changeover after the SMED implementation and the original process and identifies benefits for the factory that had achieved due to streamlining measures. The summary of the thesis confirms achievement of the goal that was development of improvement of changeovers in the food industry enterprise. The section summarizes the most important conclusions that the author made during the project implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Nowicka (FoM) Aleksandra Nowicka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia przezbrojeń linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego
Supervisor
Anna Kosieradzka (FoM/CIE) Anna Kosieradzka,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Zieliński (FoM/CMP) Tomasz Zieliński,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Anna Kosieradzka (FoM/CIE) Anna Kosieradzka,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
przedsiębiorstwo, produkcja, przemysł spożywczy, przezbrojenie, SMED, elastyczność, klient, projekt
Keywords in English
production, enterprise, changeover, SMED, setup time, flexibility, customer, project
Abstract in Polish
Niniejsza praca prezentuje projekt usprawnienia przezbrojeń w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Opisany projekt jest wynikiem współpracy autorki opracowania z firmą sektora spożywczego kierującą się w swojej działalności ideą ciągłego doskonalenia, poszukującej i wdrażającej rozwiązania mające na celu poprawę organizacji produkcji. Motywację do napisania niniejszej pracy stanowiły długie czasy przezbrojeń identyfikowane przez przedsiębiorstwo, które przyczyniały się do wydłużenia nieproduktywnego czasu pracy maszyn oraz generowały koszty. We wstępie opracowania wskazano klienta oraz jego ciągle rosnące i zmieniające się potrzeby jako główną determinantę mającą wpływ na funkcjonowanie firm produkcyjnych. Zauważono, że przedsiębiorstwa, aby utrzymać się na rynku i wypracować zysk, muszą trafnie odpowiadać na wymagania stawiane przez rynek. Potrzeba ciągłego doskonalenie organizacji produkcji została wyodrębniona jako czynnik warunkujący osiągnięcie powyższego celu. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest analizie tematu w świetle literatury. Wyjaśniono w nim podstawowe zagadnienia z obszaru organizacji i zarządzania produkcją, zdefiniowano pojęcie przezbrojenia oraz wskazano jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych. W rozdziale tym znajduje się opis filozofii szczupłego wytwarzania – Lean Manufacturing ze wskazaniem jej głównych technik, narzędzi i rozwiązań, warunkujących efektywne prowadzenie firmy. Kolejny rozdział zawiera charakterystykę przedsiębiorstwa, dla którego opracowano projekt usprawnienia przezbrojeń. W części tej opisano identyfikowany przez zakład problem długich czasów przygotowawczo-zakończeniowych i dokonano analizy linii produkcyjnej podlegającej optymalizacji. Rozdział trzeci otwiera część projektową niniejszego opracowania. Określono w nim założenia projektowe i skompletowano najistotniejsze informację będące bazą do dalszych działań. Kolejną część pracy rozpoczęto od dokonania wyboru przezbrojenia wymagającego optymalizacji, by następnie przejść do dogłębnej analizy procesu, zaproponowania działań doskonalących i wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań. Redukcję czasu przygotowawczo-zakończeniowego przeprowadzono według metody SMED. Rozdział piąty to ocena ekonomiczna i organizacyjna zrealizowanego projektu. Porównano w nim proces przezbrojenia po wdrożeniu praktycznych rozwiązań redukujących czas przygotowawczo-zakończeniowy linii produkcyjnej ze stanem pierwotnym oraz wskazano korzyści dla firmy, jakie udało się uzyskać dzięki działaniom optymalizującym. Podsumowanie potwierdza osiągnięcie celu, jaki postawiono niniejszej pracy, a więc opracowanie usprawnienia przezbrojeń w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. W zakończeniu zestawiono najistotniejsze wnioski, jakie nasuwały się autorce podczas realizacji projektu.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Nowicka_Aleksandra_278599.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26871

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT419e3397d2c14f96bbebade39b2207c9/
URN
urn:pw-repo:WUT419e3397d2c14f96bbebade39b2207c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page