Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Design of demountable warehouse of steel construction with a span of 24 meters

Rafał Boczkowski

Abstract

The theme of this engineering thesis is the design of steel hall made of lattice girder and columns. Dimension of this single-naive hall is 24,0 x 60,0m. Maximum height of the object is 8,79m. Construction was designed with the view to dual purpose of the hall – as a temporary storage materials, garage for vehicles and assembly facilities. The main system supporting the hall is a flat frame with columns fixed with foundation and connected by a hinge with a truss on which is lattice girder founded. Horizontal lower flange and sloping top flange of girder, purlins and its bracings are designed as a double-T beam and as the lattice rods assumed steel square pipes. Gable roof with a slope of 5%. The roofing is made by insulated panels mounted on purlin. The envelope is made by insulated panels, which is mounted to wall purlins. The structural insulated panel thickness is 10cm with a polystyrene foam core. Static calculations and dimensioning were made using the program Soldis Projektant. Dimensioning of the most strenuous elements because of its serviceability limit state and ultimate limit state was made according to Eurocode . Computer calculations were verified by manual calculations for the most strenuous elements. The thesis includes 6 chapters. Chapter 1st and 2nd contains technical description with information about the purpose utility, the impact of climate, location of the object, dimensions, static scheme, connection types and specifications of components. Chapters 3-5 Include the results of static calculations, dimensioning of elements and drawings. The chapter 6 contains a bibliography. To this thesis were also added summary for steel and construction drawings: lattice girders, purlins, columns and wiring diagram of the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Boczkowski (FCEMP) Rafał Boczkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt hali magazynowej rozbieralnej o konstrukcji stalowej o rozpiętości 24m
Supervisor
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
hala stalowa rozbieralna, płatwie i słupy pełnościenne, dźwigar kratowy
Keywords in English
demountable warehouse of steel construction, transmural purlins and columns, lattice girder
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt konstrukcji stalowej hali rozbieralnej składającej się z dźwigarów kratowych oraz słupów. Wymiary jednonawowej hali w osiach wynoszą 24,0m x 60,0m. Wysokość maksymalna obiektu to 8,79 m. Konstrukcję obiektu zaprojektowano, mając na uwadze dwojakie przeznaczenie hali – jako tymczasowe składowisko materiałów, garaż dla pojazdów i zaplecze montażowe. Głównym układem nośnym hali jest rama płaska, o słupach sztywnych w fundamencie i przegubowych w wiązarze na których opiera się dźwigar kratowy. Poziomy pas dolny i nachylony pas górny dźwigara, płatwie oraz ich usztywnienia, a także słupy zaprojektowane zostały z dwuteowników, zaś jako pręty wykratowania przyjęto rury kwadratowe. Dwuspadowy dach o nachyleniu 5%. Pokrycie dachu składa się z płyty warstwowej mocowanej do płatwi. Obudowa ścian stanowi płyta warstwowa, która jest mocowana do rygli ściennych. Płyta warstwowa jest o grubości 10cm z rdzeniem ze styropianu. Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano za pomocą programu Soldis Projektant . Wymiarowanie najbardziej wytężonych elementów ze względu na stan graniczny użytkowalności i stan graniczny nośności wykonano zgodnie z normą Eurokod. Obliczenia komputerowe zweryfikowano obliczeniami ręcznymi dla najbardziej wytężonych elementów. W skład pracy wchodzi 6 rozdziałów. W rozdziale 1 i 2 przygotowano opis techniczny, w którym znajdują się informacje dotyczące przeznaczenia użytkowego, oddziaływań klimatycznych, usytuowania obiektu, gabarytów, schematu statycznego, rodzajów połączeń i specyfikacji elementów. Rozdziały 3 – 5 zawierają rezultaty wyliczeń statycznych, wymiarowanie elementów oraz rysunki. W rozdziale 6 zamieszczono bibliografię. Do pracy zostały załączone zestawienie stali oraz rysunki konstrukcyjne: dźwigarów kratowych, płatwi, słupów oraz schemat montażowy budynku.
File
  • File: 1
    245769_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4270

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4180d375cb99483fb6111644c95e7226/
URN
urn:pw-repo:WUT4180d375cb99483fb6111644c95e7226

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page