Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Rewitalizacja terenów dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus

Katarzyna Monika Rzymska

Abstract

The purpose of this thesis is analysis and evaluation of the revitalization of former areas of The Ursus Factory and elaboration of the own concept of developing the postindustrial area. The thesis deals with the history of district and The Ursus Factory, which from the beginning had an influence on the development of the district. Moreover, at the thesis is explained the concept of revitalization process and described legal aspects of revitalization before and after the entry into force of the act “revitalization law” as well as the current possibilities of the financing of the revitalization processes. The theoretical part consists of the description of the revitalization of postindustrial areas and needs for their rehabilitation and the presentation of the successful case studies. Concerning the district and the postindustrial area, several conditions are analyzed, like the ownership of the ground, data on pollution and other environmental conditions, including the quantity and quality of the green areas. Communicational conditions in the district are presented in terms of all types of communication, including the planned extension of metro. Historical aspects are described in terms of main historical facts, existing monuments, their position and influence on the area intended for the revitalization. An analysis of the social conditions concentrates on the population number in the district, its change in recent years and on the development of housing in the district. Next part presents the analysis of the planning documents: Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management, Local Spatial Management Plan, “Micro-Program” of Revitalization for Ursus 2005-2013 and Integrated Program of Revitalization for Warsaw to 2022. Finally, in addition to the report on the current state of the development of the former Ursus Company area, the author presents its own concept of developing of the area, based on the residential, recreational and cultural functions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Katarzyna Monika Rzymska (WGiK) Katarzyna Monika Rzymska Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Rewitalizacja terenów dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus
Promotor
Alina Muzioł-Węcławowicz (WGiK/ZGPNŚP) Alina Muzioł-Węcławowicz Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)
Kierunek / specjalność studiów
, Gospodarka Przestrzenna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
22-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Alina Muzioł-Węcławowicz (WGiK/ZGPNŚP) Alina Muzioł-Węcławowicz Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Jadwiga Szymańska (WGiK/ZGPNŚP) Jadwiga Szymańska Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
rewitalizacja, Zakłady Mechaniczne Ursus, teren poprzemysłowy, analiza uwarunkowań
Słowa kluczowe w języku angielskim
revitalization, The Ursus Factory, postindustrial area, analysis of conditions
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest analiza i ocena rewitalizacji na terenach po dawnych Zakładach Mechanicznych Ursus, a także zaproponowanie własnej koncepcji zagospodarowania. W pracy przedstawiono historię dzielnicy oraz Zakładów Mechanicznych Ursus, które od momentu założenia fabryki wpływały na rozwój dzielnicy. Ponadto wyjaśniono pojęcie rewitalizacji oraz przedstawiono prawne aspekty procesu rewitalizacji obowiązujące w Polsce przed wejściem w życie ustawy o rewitalizacji oraz po, z uwzględnieniem jakie zmiany wprowadziła. Przedstawiono także możliwości współfinansowania procesu rewitalizacji. W części teoretycznej opisano także problem rewitalizacji terenów poprzemysłowych i konieczność ich rekultywacji oraz wskazano przykłady, gdzie taka rewitalizacja zakończyła się sukcesem. W niniejszej pracy szczegółowo przeanalizowano wybrane uwarunkowania. Wskazano właścicieli gruntów przeznaczonych do rewitalizacji, a także przedstawiono dane dotyczące zanieczyszczenia tych terenów. W odniesieniu do całej dzielnicy przeanalizowano uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawiono ilość i rozmieszczenie parków w dzielnicy oraz innych terenów zielonych. Oceniono ich jakość oraz liczbę.. Opisano również uwarunkowania komunikacyjne dzielnicy. Dzielnica jest pod tym względem dobrze rozwinięta, dlatego wskazano możliwości komunikacyjne na drogach kołowych i kolejowych. Wymieniono linie autobusowe i kolejowe, które kursują na terenie dzielnicy oraz wskazano, gdzie docierają. Uwzględniono również planowaną stację metra i wskazano jej położenie względem rewitalizowanego terenu. W pracy przeanalizowane także uwarunkowania historyczne i społeczne. Opisano istniejące zabytki, ich położenie i wpływ na obszar przeznaczony do rewitalizacji. W uwarunkowaniach społecznych szczególnie skupiono się na liczbie ludności w dzielnicy i jej zmianie w ostatnich latach, a także rozwoju mieszkalnictwa w dzielnicy. Opisano także liczbę obiektów kultury znajdujących się na terenie Ursusa. W dalszej części pracy przeanalizowano istniejące dokumenty planistyczne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I, Mikroprogram Rewitalizacji dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013 oraz Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. W ostatniej części opisano aktualnie realizowane na analizowanym obszarze inwestycje, oceniono planowane zmiany oraz przedstawiono własną koncepcję zagospodarowania terenu po Zakładach Mechanicznych Ursus z uwzględnieniem planowanych zmian.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_inż_Rzymska_Katarzyna.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 5608

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT416b93c45c2247739f28de8dbce8af17/
URN
urn:pw-repo:WUT416b93c45c2247739f28de8dbce8af17

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony