Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a storage hall with the steel structure

Jakub Szulgit

Abstract

The aim of this study is to design storage hall with steel construction located in the Warsaw area. The dimensions of this structure are 43,4x63x24m in works axis. The main supporting structure consists of lattice grider with width of 43,4m and height of 8m supported by steel lattice collumns. This is an arched element.The following parts of lattice girder can be distinguished - the top and bottom chord designed as wide flange beams and cross braces made of R.K. sections. Steel lattice collumns bear loading from steel lattice girders to foundations, which are made of concrete C20/25. There are cross braces, made of RK sections, freely connected with steel lattice collumns. Designed base of steel lattice collumns allow for rotation in both planes. The stability of whole construction is ensured by lateral and longitudinal bracing system. Roofing consists of trapezoid sheet with thermal and waterproof insulation. Forces from the roof are taken over by purlins made from wide flange beams HEA. Connections between two single purlin were designed as screw connections. The scope of the study includes - technical description, specification of loads acting on purlins and the main supporting structure, dimensioning of the components, dimensioning of selected connections, dimensioning of bracing system, attachments, structural drawings and specifications of steel elements. In following calculations and dimensioning of the components was used program Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. The drawings of a storage hall with details was carried out using Autodesk Autocad 2015.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Szulgit (FCE) Jakub Szulgit,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Hala magazynu o konstrukcji stalowej
Supervisor
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4272
Reviewers
Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala magazynowa, dźwigar kratowy, słup dwugałęziowy, stal, dach łukowy, stężenia połaciowe, stężenia pionowe
Keywords in English
storage hall, steel, lattice truss, lattice column, lateral bracing system, arched roof
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt stalowej konstrukcji hali magazynowej usytuowanej pod Warszawą. Wymiary budynku w osiach konstrukcyjnych wynoszą 43,4x63x24m. Główną konstrukcję nośną stanowi dźwigar kratowy o szerokości 43,4m i wysokości 8m oparty na słupach dwugałęziowych. Jest on elementem łukowatym. Możemy wyróżnić następujące elementy dźwigara kratowego: pas górny i dolny zaprojektowane jako ciągłe dwuteowniki gorącowalcowane oraz skratowania o przekrojach z rur kwadratowych. Słupy dwugałęziowe, o zbieżnych na dole gałęziach, przenoszą obciążenia z dźwigaru na stopy fundamentowe wykonane z betonu klasy C20/25. Pomiędzy gałęziami słupów są połączone przegubowo słupki oraz skratowania o przekrojach z RK. Podstawy słupa zamodelowano jako przegubowe w obydwu płaszczyznach. Stateczność konstrukcji zapewniona została poprzez zastosowanie stężeń połaciowych poprzecznych dachowych, stężeń połaciowych podłużnych, stężeń pionowych i poziomych słupów. Pokrycie dachowe stanowi blacha trapezowa odpowiednio zaizolowana termicznie oraz przeciwwodnie. Obciążenia z dachu przenoszone są przez płatwie wykonane z dwuteowników HEA. Połączenie dwóch pojedynczych płatwi zaprojektowano jako śrubowe, doczołowe. Zakres opracowania obejmuje: opis techniczny, zestawienie obciążeń na płatwie i główny układ nośny, wymiarowanie przekrojów, wymiarowanie wybranych połączeń, wymiarowanie stężeń, załączniki oraz rysunki konstrukcyjne wraz z zestawieniem stali. Przy poniższych obliczeniach oraz wymiarowaniu przekrojów wspomagano się programem Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. Rysunki hali magazynowej oraz detali wykonano w programie Autodesk Autocad 2015.
File
  • File: 1
    praca inż-Jakub Szulgit-243688.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4651

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT413716969cc54167b96c0159af08031c/
URN
urn:pw-repo:WUT413716969cc54167b96c0159af08031c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page