Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej małych i średnich przedsiębiorstw

Aleksandra Natalia Żmuda

Abstract

The Internet is a revolutionary invention, it allowed to many areas of science has achieved a higher degree of development. Marketing is one of those areas which has burgeon. the phenomenon can be observed the progress of web promotion, which is a part of the marketing. All companies use the Internet as a medium of promotion, but it gives a special benefits to small and medium-sized enterprises. It helping to reduce the distance and opportunities against to large enterprises. In Bachelor Thesis was discussed SMEs, determinants of classification and its specific features. Each company have to fight for success, wherefore the issue of the marketing has been discussed and all its elements of marketing mix with special consideration to promotion. There was presented a history of the Internet, which it initially have completely different applied that these days. It served to military activity in the US. It was shown the differences between traditional and online marketing. Internet marketing is often treated as a complement to the traditional marketing and doubling its effects. Because of its advantages, including low cost and long range it is often chosen by companies as a promotional tool. There were discussed forms of online promotion, their types, functions, features and effects. There was carried out the survey about using Internet in the promotional activities of small and medium-sized enterprises. In the questionnaire was included questions about behaviour and decisions of entrepreneurs. Several companies said that they use the Internet as a promotion tool. Enterprises usually use web sites, but they said that the most effective form of web promotion is display. Half of the companies have decided to use this form of web promotion. Determinant of using this form of promotion is mainly a wide range and relatively low cost. Enterprises during designing graphic forms of promotion focused on the visual part, because the recipient deciding whether an ad is worth attention, which is determined by the aesthetic feelings. Research confirmed the hypothesis that the Internet is an indispensable part of enterprise promotion and dominates among other media promotion.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Aleksandra Natalia Żmuda (KNEiS) Aleksandra Natalia Żmuda Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor
Irena Bielecka (KNEiS) Irena Bielecka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Włodzimierz Puliński (KNEiS) Włodzimierz Puliński Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Irena Bielecka (KNEiS) Irena Bielecka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Marketing, Internet, Promocja, Sektor MSP
Słowa kluczowe w języku angielskim
Marketing, Internet, Promotion, SMEs
Streszczenie w języku polskim
Internet jest bardzo rewolucyjnym wynalazkiem, dzięki niemu wiele dziedzin nauki mogło wkroczyć na nowy poziom rozwoju. Marketing jest jedną z tych dziedzin, która dzięki Internetowi przybrała na sile. Można zaobserwować szczególny rozwój promocji internetowej, która elementem marketingu. Wszystkie przedsiębiorstwa korzystają z Internetu jako nośnika promocji, jednak szczególne korzyści daje on małym i średnim przedsiębiorstwom. Pozwala im zmniejszyć dystans i szanse wobec dużych przedsiębiorstw. W pracy scharakteryzowany został sektor MSP, determinanty klasyfikacji do tego sektora oraz jego specyficzne cechy. Każda firma musi walczyć o swój sukces, dlatego też zostało omówione zagadnienie marketingu, jego instrumenty ze szczególnym uwzględnieniem promocji. Przedstawiona została historia powstania Internetu, który w pierwotnej formie miał zastosowanie całkowicie inne niż dziś, służył działalności wojskowej w USA. Ukazane zostały różnice pomiędzy marketingiem tradycyjnym i internetowym. Marketing internetowy traktowany jest często jako uzupełnienie tradycyjnego podwajając efekty działania. Ze względu na jego zalety, między innymi niski koszt oraz daleki zasięg jest często wybierany przez przedsiębiorców jako narzędzie promocji. Omówione zostały formy promocji internetowej, ich rodzaje, funkcje, cechy charakterystyczne i działanie. Przeprowadzona została ankieta dotycząca wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. W kwestionariuszu ankiety znalazły się pytania dotyczące opinii przedsiębiorców oraz ich zachowań i decyzji. Bardzo wiele przedsiębiorstw zdeklarowało używanie Internetu jako narzędzia promocji. Przedsiębiorstwa najczęściej stosują internetowych stron WWW, lecz na najbardziej skuteczną formę promocji internetowej przedsiębiorstwa uznały reklamę display. Połowa przedsiębiorstw zdecydowało się na wykorzystanie tej formy promocji w sieci. Determinantą wykorzystania tej formy promocji są przede wszystkim szeroki zasięg oraz stosunkowo niski koszt. Przedsiębiorstwa podczas tworzenia koncepcji graficznych form promocji w sieci szczególną uwagę zwraca na jej wizualną część, gdyż odbiorcy na podstawie estetycznych odczuć decydują, czy reklama jest warta uwagi. Badania wykonane wśród małych i średnich firm potwierdziły hipotezę, która zakładała, że Internet jest nieodzowną częścią promocji przedsiębiorstw, dominuje wśród pozostałych nośników promocji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    262153_lic_ek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11273

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT400b14468dc94c52ad5e412d0f69ecbc/
URN
urn:pw-repo:WUT400b14468dc94c52ad5e412d0f69ecbc

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony