Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of risk in aviation in world's main geographical regions in years 1996 - 2015

Dobrosława Milena Sulima

Abstract

Thesis title is: „ Analysis of risk in Aviation in World’s main geographical regions in 1996 – 2015”. In this diploma, risk analysis of the accidents taking place in different regions of the world was performed. Following regions were considered: Asia, Africa, North America, South America, Central America, Europe and Oceania. In order to prepare more detailed analysis, I specify 3 main accident causes, which lead to the accident or incident: Human error, Technical issue and Environmental factor. The analysis was performed over 20-year period: 1996 – 2015. It will be divided into 4 subperiods to analyze the changes that occurred in time. Flights chosen for analysis were both domestic and international commercial passengers flights according to aviation safety.net. Each flight was assigned to corresponding region based on accident location. The thesis consists of 5 main parts. First one is a theoretical introduction of the most important topics concerning aviation safety. Then statistical data about air traffic will be presented: number of passengers carried worldwide and worldwide number of flights. Chapter 4 contains probability analysis for each region considered. Next chapter presents concept of risk and useful equations. Based on previous chapter, risk analysis is performed in chapter 6. For purpose of the risk analysis, 4 categories of loss will be introduced. Each accident or incident is assigned to appropriate loss category. Hence, the incident or accident, in which there were no fatalities – people who died in an accident or as a direct result of an accident – will represent loss category “c1”. Accident with at least 1 fatality, but with no more than 70% of the passengers died will be given category “c2”. Loss category “c3” stands for accidents during which between 70% and 100% of the passengers died, but with at least one survivor. The last category “c4” represents accidents with no survivors. After choosing loss criteria, risk analysis will be performed. Risk of accident per flight and per year is calculated, total and for time periods considered – for each accident cause. In the conclusions, I sum up all the results and analyze them, show some tendencies together with their causes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dobrosława Milena Sulima (FPAE) Dobrosława Milena Sulima,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza ryzyka w lotnictwie w głównych regionach świata w latach 1996 - 2015
Supervisor
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
109 + załączniki
Internal identifier
MEL; PD-5151
Reviewers
Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Bezpieczeństwo w lotnictwie, bezpieczeństwo powietrzne, ruch lotniczy, wypadek lotniczy, wypadek powietrzny, ryzyko wypadku, analiza ryzyka, wypadek, incydent
Keywords in English
Aviation safety, air safety, air traffic, air accidents, aviation accidents, risk of accident, risk analysis, accident, incident
Abstract in Polish
Moja praca nosi tytuł: „Analiza ryzyka w lotnictwie w głównych regionach świata w latach 1996 - 2015”. W pracy przygotowana została analiza ryzyka wypadków lotniczych w różnych regionach świata: Azji, Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej, Europie, Oceanii. Aby analiza była bardziej szczegółowa, wprowadzam 3 główne przyczyny wypadków: błąd ludzki, problemy techniczne, czynnik środowiskowy. Analiza zostanie przeprowadzona na 20-letnim okresie, pomiędzy 1996 a 2015 rokiem. Okres ten zostanie podzielony na cztery 5-letnie podrozdziały, aby ukazać zmiany zachodzące w tym czasie. Poddane analizie zostały zarówno krajowe jak i międzynarodowe loty pasażerskie, zgodnie z portalem aviation-safety.net. Każdy lot został przydzielony do odpowiedniego regionu na podstawie miejsca wypadku. Praca składa się z 5 głównych części. Pierwsza z nich to teoretyczne wprowadzenie głównych wątków dotyczących bezpieczeństwa w lotnictwie. Następna część to przedstawienie danych statystycznych na temat liczby pasażerów i liczby odbytych lotów w każdym z regionów. Kolejny rozdział zawiera analizę prawdopodobieństwa wypadku dla każdego regionu. Następny rozdział wprowadza pojęcie ryzyka i wzory, na podstawie których w kolejnym rozdziale zostanie przeprowadzona analiza ryzyka. Na potrzeby tego rozdziału wprowadzone zostają 4 kategorie strat. Każdy wypadek lub incydent zostaje przydzielony do odpowiedniej kategorii strat. Zatem, wypadek lub incydent, podczas którego nie ma ofiar śmiertelnych (ludzi, którzy ponieśli śmierć w, lub jako bezpośrednie następstwo wypadku) ma przypisaną kategorię „c1”. Wypadek, w którym zginęła przynajmniej jedna osoba, ale nie więcej niż 70% wszystkich pasażerów otrzymuje kategorię „c2”. Kategoria strat „c3” odpowiada wypadkom, w których ofiar śmiertelnych jest powyżej 70%, jednak jest chociaż jeden ocalały. Ostatnia kategoria „c4” jest przydzielona wypadkom, podczas których wszyscy pasażerowie zginęli. Po wybraniu kategorii strat, zostanie przeprowadzona analiza ryzyka. Ryzyko wypadku na 1 lot oraz na 1 rok jest obliczone, całkowite i przypadające na konkretny okres czasu – dla wszystkich przyczyn wypadku. W podsumowaniu gromadzę wyniki obliczeń, wraz z analizą oraz wyciągam wnioski.
File
  • File: 1
    Thesis_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34856

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT400562bda6ae47cd8fb1c28676a2b07d/
URN
urn:pw-repo:WUT400562bda6ae47cd8fb1c28676a2b07d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page