Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment and Analysis of Fine Art Auction Trading in Poland in 2010-2015

Kamil Witkowski

Abstract

The subject matter of this dissertation is the assessment and analysis of auction trading on the fine art market in Poland in the years 2010 - 2015. The purpose of this dissertation was to present the auction rules applied by analysing data published by such magazines as “Art & Business” and “Rynek i sztuka”. For the purpose of the study, the author used data from “auction yearbooks” published by “Art & Business” and “Fine Art Market” created by “Rynek i Sztuka”. The ‘top-down” analysis was applied in order to present the general rules of organisation of fine art auctions prevailing on the Polish market, followed by a detailed presentation stating the most important information. The tables used in this dissertation provide clarity and transparency to the summarised data, and the diagrams contained herein symbolically concentrate all the information in an accessible manner. The structure of the dissertation is as follows: In Chapters I and II, you will find a review of literature and an understanding of the concept of auction and its types. Auction is defined here both in the economic context and from the point of view of the Civil Code. This is followed by a detailed description of the rules of different types of auctions, from the more popular ones: English or Dutch auctions, to those which are less popular, such as Japanese and American auctions. In this part, you will also find a link between the subjects of auction and game theory. By reference to literature, Chapter III focuses on the purpose of auctions and the manner of their assessment. Due to the many varieties of auctions, a question has been raised: how to select the proper manner of assessment given a specific product. Based on literature, the next chapter, Chapter IV, shows a work of art as an auction product and describes its general assumptions, as well as the market situation and legal aspects related thereto. Chapter V focuses on the characteristics of one of the largest Polish auction houses involved in fine art trading. Chapter VI presents an analysis of the Polish fine art auction market in the years 2010-2015 through its general discussion and a summary of data for each year. Chapter VII contains a summary of the dissertation and conclusions summarising fine art auctions in Poland. The two appendixes attached to this dissertation present types of documents used during the auction process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamil Witkowski (FoM) Kamil Witkowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena handlu aukcyjnego dziełami sztuki w Polsce w latach 2010-2015
Supervisor
Ewa Drabik (FoM/FRMD) Ewa Drabik,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Drabik (FoM/FRMD) Ewa Drabik,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Ewa Komajda (FoM/FRMD) Ewa Komajda,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
dzieła sztuki, analiza rynku, mechanizmy aukcyjny, dom aukcyjny, handel dziełami sztuki
Keywords in English
works of art/fine art, market analysis, auction mechanisms, auction house, trading in works of art/fine art trading
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest ocena i analiza handlu aukcyjnego na rynku dzieł sztuki w Polsce odbywającego się na przełomie lat 2010 i 2015. Celem pracy jest zaprezentowanie reguł aukcyjnych wykorzystywanych. Analizując dane publikowane przez magazyny „Art & Business” oraz „Rynek i sztuka”. Do badania zostały korzystane dane z „roczników aukcyjnych” zamieszczane przez „Art & Business” oraz raportów „Rynek Sztuki” tworzonych przez „Rynek i Sztuka”. Analiza miała charakter „od ogółu do szczegółu” starano się przedstawić ogólne zasady organizacji aukcjach dzieł sztuki, panujące na rynku Polskim, aby następnie kolejno je uszczegółowić podając najważniejsze informacje. W pracy wykorzystano tabele dzięki którym zastawienia są bardziej przejrzyste, oraz schematy, które symbolicznie koncentrują wszystkie informacje w przystępny sposób. Praca jest zredagowana w następujący sposób: Rozdział I i II to przegląd literatury i zrozumienie pojęcia i rodzajów aukcji. Przedstawione zostały określenia aukcji, zarówno w kontekście ekonomicznym jak i z punktu widzenia kodeksu cywilnego. Następnie przybliżono zasady przeprowadzenia różnych typów aukcji, od bardziej popularnych jak: angielska czy holenderska, po mniej jak: japońska, amerykańska. Przedstawia także powiązanie aukcji z tematem teorii gier. W rozdziale III dzięki literaturze, przedstawiono cel przeprowadzenia aukcji oraz sposób jej oceny. Z racji występowania wielu odmian, zadano pytanie jak dobrać ten właściwy przy określonym produkcie. Kolejny rozdział IV na podstawie literatury ukazuje nam dzieło sztuki, jako produkt aukcyjny, omawiając jego ogóle założenia, sytuację na rynku oraz aspekty prawne. W rozdziale V skupiono się na charakterystykę jednego z największych domów aukcyjnych zajmującego się handlem działami sztuk w Polsce. Rozdział VI zawiera analizę rynku aukcyjnego dzieł sztuki w Polsce w latach 2010-2015 poprzez jego ogólne omówienie oraz zestawienie poszczególnych lat. Rozdział VII zawiera podsumowanie pracy oraz wnioski będące podsumowaniem Aukcji dzieł sztuki w Polsce. Do pracy zostały dodane dwa załączniki, które pokazują typ dokumentów, które wykorzystane są w trakcie procesu aukcyjnego.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Witkowski_Kamil_256584.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12055

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ff9423fd27a46b09274d3d3b34f011c/
URN
urn:pw-repo:WUT3ff9423fd27a46b09274d3d3b34f011c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page