Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A system of ejection CanSat from TuCAN rocket

Tadeusz Arnold Górnicki

Abstract

This construction is placed in TuCAN rocket witch was designed and build in Rocket Section of Students' Space Association. TuCAN rocket have a goal of branding experiments to a small altitude. This experiments designed in CanSat standard is small construction of the size of a 330ml soda can. They are most often used as platforms in science competition or as technology testers. After reaching the maximum altitude they are thrown from the rocket decks and continue the mission alone. Most often they fall on parachutes or use a anoder recovery system and during the descent they perform a planed program of research or experiment. The described system is designed to secure CanSat during the flight to the maximum ceiling and then release them. The designed system can contain up to 8 experiments on board. Canats can have protruding elements such as antennas and a parachute that can be placed outside the body of the experiment (parachute attached to the can). The containers in which the experiments are located are closed with 2 flaps blocked by pyrotechnic bolts. After shooting the bolts, the flaps open the cargo space and a set of small stretchable rubber pushes CanSats out of the containers. The supporting structure of the system is the case made of aluminum pipe with cut out the necessary holes. It transfers loads during flight and provides a supporting frame for other components. The experiments are placed in elongated gutter containers made of bent sheet metal with welded barriers. The containers are located inside the case and are bolted to it. In the upper part of the system there is a set of pyrotechnical screws and a camera filming the throwing of CanSats. The whole structure is closed with two composite half-round flaps. All mentioned components were subjected to strength analysis. During the design, attention was paid to the ease of assembly and the availability of construction elements. The system was tested during ground tests at the Institute of Thermal Technology. These tests showed the reliability of the structure and made it possible to detect minor defects that could lead to failure of the flight mission. The TuCAN rocket took 2 flights during the Rocket Section polygonal tests. In both cases, the system worked properly, releasing all experiments. During the first firing due to failure of the rocket recovery, the ejection system was destroyed after fall. During the second flight, the slightly modified structure fell safely to the ground without destroying the components.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tadeusz Arnold Górnicki (FPAE) Tadeusz Arnold Górnicki,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
System wyrzucania CanSatów rakiety TUCAN
Supervisor
Łukasz Mężyk (FPAE/IHE) Łukasz Mężyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
44 + rysunki
Internal identifier
MEL; PD-5262
Reviewers
Jan Kindracki (FPAE/IHE) Jan Kindracki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Łukasz Mężyk (FPAE/IHE) Łukasz Mężyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Rakieta, CanSat, System Wyrzucania, Sekcja Rakietowa, Metoda Elementów Skonczonych, Zawody CanSat.
Keywords in English
Rocket, CanSat, Ejection System, Rocket Section, Finite Element Method, CanSat Competition.
Abstract in Polish
Konstrukcja ta jest modułem umieszczonym w rakiecie zaprojektowanej i zbudowanej w Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego. Rakieta TuCAN ma za zadanie wynieść na niewielką wysokość eksperymenty naukowe w standardzie CanSat. CanSaty są to niewielkie zasobniki rozmiarów puszki napoju 330 ml. Najczęściej używane są jako platformy w konkursach naukowych lub jako testery technologii. Po osiągnięciu pułapu maksymalnego są one wyrzucane z pokładu rakiety i kontynuują misję samodzielnie. Najczęściej opadają na spadochronie lub używają innego systemu odzysku i w trakcie spadku realizują zaplanowany program badań lub eksperyment. Opisany w ramach pracy system ma za zadanie zabezpieczyć je podczas lotu do pułapu maksymalnego i następnie je uwolnić. Zaprojektowany system może pomieścić na swoim pokładzie do 8 eksperymentów. CanSaty mogą mieć wystające elementy takie jak anteny oraz spadochron który może być umieszczony poza korpusem eksperymentu (spadochron przymocowany do puszki). Kontenery w których znajdują się eksperymenty zamknięte są 2 klapami blokowanymi śrubami pirotechnicznymi. Po odstrzeleniu śrub klapy otwierają przestrzeń ładunkową i zestaw niewielkich rozciągliwych gum wypycha CanSaty z zasobników. Konstrukcją nośną systemu jest korpus wykonany z rury aluminiowej z wyciętymi niezbędnymi otworami. Przenosi ona obciążenia podczas lotu i stanowi ramę nośną dla pozostałych podzespołów. Eksperymenty umieszczone są w podłużnych rynnowatych zasobnikach wykonanych z giętej blachy ze wspawanymi przegrodami. Zasobniki znajdują się wewnątrz korpusu i są do niego przykręcone. W górnej części systemu znajduję się zestaw śrub pirotechnicznych oraz kamera filmująca wyrzucanie CanSatów. Cała konstrukcja zamknięta jest kompozytowymi półokrągłymi klapami. Wszystkie wspomniane komponenty były poddane analizie wytrzymałościowej. Podczas projektowania zwrócono również uwagę na łatwość montażu i dostępność technologii wykonania elementów konstrukcyjnych. System był testowany podczas prób naziemnych na terenie Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Badania wykazały poprawne działanie konstrukcji oraz umożliwiły wykrycie drobnych usterek które mogły doprowadzić do niepowodzenia misji lotnej. Rakieta TuCAN odbyła 2 loty podczas prób poligonowych Sekcji Rakietowej. W obu przypadkach system zadziałał prawidłowo uwalniając wszystkie eksperymenty. Podczas pierwszego strzału z powodu awarii odzysku rakiety, system wyrzucania uległ zniszczeniu. W trakcie drugiego lotu delikatnie zmodyfikowana konstrukcja opadła bezpiecznie na ziemię bez zniszczenia podzespołów.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Tadeusz_Gornicki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36201

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3fcaa963deae4b5aa826b3b76f26693e/
URN
urn:pw-repo:WUT3fcaa963deae4b5aa826b3b76f26693e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page