Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Detection of copper ions using nanomaterial-based sensors

Anna Maria Wasyńczuk

Abstract

The aim of this study was to examine the possibility of detecting copper ions using an electrochemical sensor based on graphene modified with amine groups (G-NH2). Copper as an important ingredient in the human body and in the environment, which should be closely monitored using accurate, but relatively cheap methods. Electrochemical techniques seem to be perfect for this purpose. The first part of the paper presents the applications of pure copper as well as the role of copper ions in living organisms. Then it was shown why it is necessary to detect ions of this metal. Graphene and polyaniline (i.e. materials used in this paper) were characterized and their applications in electrochemistry were described in the following parts of this paper. At the end of the literature section, voltammetric techniques used during the research were outlined. The experimental part of this study discusses the methods of modification of electrodes made of glass carbon (Glassy Carbon Electrode). In this work, aminated graphene (G-NH2), which was obtained in cooperation with the Graphene Laboratory of the Warsaw University of Technology, and polyaniline (PANI) were used as a receptor layer of sensors. During the research, the most beneficial type of electrode surface modification was determined, as well as the influence of the redox marker and its lack on the current response of the set. Moreover, the response of the prepared sensor to the presence of different concentrations of copper ions in the solution was checked. Cyclic, square wave, pulse differential voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy were the measuring techniques used to carry out the research. As a result of the conducted research, it was possible to confirm the influence of copper ions with amine groups, coming both from polyaniline and aminated graphene. Unfortunately, the sensor prepared only on the basis of G-NH2, as a detection element, requires further research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Wasyńczuk (FC) Anna Maria Wasyńczuk,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Wykrywanie jonów miedzi z wykorzystaniem sensorów na bazie nanomateriałów
Supervisor
Robert Ziółkowski (FC/CMB) Robert Ziółkowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Ziółkowski (FC/CMB) Robert Ziółkowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Urszula Wawrzyniak (FC/CMB) Urszula Wawrzyniak,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
detekcja jonów miedzi, grafen, tlenek grafenu, woltamperometria, elektrochemia
Keywords in English
copper ions detection, graphene, graphene oxide, voltammetry, electrochemistry
Abstract in Polish
Celem tej pracy było sprawdzenie możliwości wykrywania jonów miedzi wykorzystując sensor elektrochemiczny na bazie grafenu zmodyfikowanego grupami aminowymi (G-NH2). Miedź jako ważny składnik w organizmie ludzkim oraz w środowisku powinien być ściśle monitorowany przy użyciu dokładnych, ale stosunkowo tanich metod. Idealne do tego celu wydają się być techniki elektrochemiczne. W pierwszej części pracy przedstawiono zastosowania zarówno czystej miedzi jak również charakter występowania oraz rolę jonów miedzi w organizmach żywych. Następnie zaprezentowano czemu niezbędne jest wykrywanie jonów tego metalu. W kolejnych częściach pracy scharakteryzowano grafen oraz polianilinę (czyli materiały wykorzystywane w niniejszej pracy) oraz przedstawiono ich zastosowania w elektrochemii. Na koniec wstępu literaturowego przybliżono czytelnikowi techniki woltamperometryczne wykorzystywane podczas badań. W części doświadczalnej zaprezentowano sposób modyfikacji elektrod wykonanych z węgla szklistego (ang. Glassy Carbon Electrode). W niniejszej pracy jako warstwę receptorową sensorów wykorzystywano grafen aminowany (G-NH2), otrzymany we współpracy z Laboratorium Grafenowym Politechniki Warszawskiej, oraz polianilinę (PANI). Podczas badań określono możliwie najkorzystniejszy rodzaj modyfikacji powierzchni elektrody jak również zbadano wpływ znacznika redoks jak i jego braku na odpowiedź prądową układu. Ponadto sprawdzono odpowiedź przygotowanego czujnika na obecność różnych stężeń jonów miedzi w roztworze. Technikami pomiarowymi zastosowanymi do wykonania badań były woltamperometria cykliczna, fali prostokątnej, impulsowa różnicowa oraz spektroskopia impedancyjna. W wyniku przeprowadzonych badań udało się potwierdzić oddziaływanie jonów miedzi z grupami aminowymi, pochodzącymi zarówno z polianiliny jak i grafenu aminowanego. Niestety czujnik przygotowany wyłącznie na podstawie G-NH2, jako elementu detekcyjnego, wymaga prowadzenia dalszych badań.
File
  • File: 1
    praca-inż-Wasyńczuk-Anna-270288.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29826

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3f809c7948974ae8a4a226948bb44e67/
URN
urn:pw-repo:WUT3f809c7948974ae8a4a226948bb44e67

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page