Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of financing of listed companies Polimex-Mostostal S.A., Budimex S.A., Mostostal Warszawa S.A

Paulina Aleksandra Chmielewska

Abstract

The basic aim of this study is to identify the sources of financing of listed construction companies, for example, Polimex-Mostostal SA, Budimex SA and Mostostal Warszawa SA. The specific objectives of work are: to examine the capital structure of these companies; analysis of selected measures useful in assessing their financing; check whether the financing of these companies meets theoretical standards and how compliance with these standards in the best performing companies in the capital market, together with the identification resulting from the financing of benefits and risks. To achieve the primary objective and specific objectives of the analysis of the literature, made an analysis of the stock exchange and analysis of liabilities, which were used the data contained in the financial statements of companies with fiscal years 2014-2015, an analysis indicator and benchmarking. This thesis consists of four chapters. The first part was devoted to the analysis of literature issues, namely financing. The second chapter is devoted to the presentation of listed companies Polimex-Mostostal, Budimex and Mostostal Warszawa.In this part of the work brought closer to the origins and basic data about these companies. In addition, resetting the situation of selected publicly traded companies taking into account issues of shares, meters stock exchange price of the stock in the years 2011-2016 and the shareholding structure. Also presented the impact of the surveyed companies trading on trading stock indices to which these companies belong. In this part of the work brought closer to the origins and basic data about these companies. In addition, resetting the situation of selected publicly traded companies taking into account issues of shares, meters stock exchange price of the stock in the years 2011-2016 and the shareholding structure. The final element of the presentation was to characterize companies of the business.The third chapter analyzes the financing of the surveyed companies. In the last part of the work, the fourth chapter, it focuses on a comparison of companies in terms of the structure of liabilities, financing and indicators of stock markets. Thanks to the fact that the company belong to the same industry, which is the construction, it is possible to show what forms of financing are specific to this sector. On the basis of the analysis it may be noted that the investigated company slightly finance assets with equity and benefit mainly from capital originating from foreign sources. It is worth noting that Budimex SA covers its assets largely short-term liabilities, which in the long term can lead to difficulties in financing these assets due to the relatively stable source of funding. Apart from credits and loans, which are the source of funding for all companies, but Polimex-Mostostal finances its activities through bonds issued. On the other hand, financial leasing is a form of financing only in the companies Budimex SA and Mostostal Warszawa SA.In most of the foreign capital used Polimex-Mostostal, because the size indicators on the debt in the biggest greatly exceed the desired size. One should note that in recent years the company went through financial problems. For this reason, were it implemented various strategies aimed at reducing debt and improving financial condition, which manifests itself in a decrease in the value of indicators evaluating the debt and the financing structure of the company in 2015. However, based on your calculations, you can see that it is still at a very difficult situation and foreign capital far exceeds its size equity. On the basis of the measurements in this study, it is concluded that neither company finances its assets in a theoretically adequate, which is mainly conditioned by the specificity of the industry, which largely used foreign funding sources.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Aleksandra Chmielewska (FoM) Paulina Aleksandra Chmielewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza finansowania spółek giełdowych Polimex - Mostostal S.A., Budimex S.A., Mostostal Warszawa S.A
Supervisor
Ewa Komajda (FoM/FRMD) Ewa Komajda,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Ewa Komajda (FoM/FRMD) Ewa Komajda,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
kapitał, finansowanie, źródła finansowania, analiza finansowania, bilans, pasywa, wskaźniki finansowania, akcje, wskaźniki giełdowe, akcjonariat, zadłużenie, obligacje
Keywords in English
capital, funding, funding, funding analysis, balance sheet, liabilities, funding rates, stocks, stock market indices, shareholders, debt, bonds
Abstract in Polish
Celem podstawowym niniejszej pracy jest rozpoznanie źródeł finansowania giełdowych spółek budowlanych, na przykładzie Polimex-Mostostal SA, Budimex SA i Mostostal Warszawa SA. Celami szczegółowymi pracy są: zbadanie struktury kapitałowej powyższych spółek; analiza wybranych mierników przydatnych w ocenie ich finansowania; sprawdzenie czy finansowanie tych spółek spełnia teoretyczne normy oraz jak wygląda zgodność z tymi normami u spółek najlepiej radzących sobie na rynku kapitałowym wraz z identyfikacją wynikających z finansowania korzyści i zagrożeń. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu podstawowego i celów szczegółowych przeprowadzono analizę literaturową, wykonano analizę giełdową i analizę pasywów bilansu, gdzie posłużono się danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych spółek z lat obrotowych 2014-2015, dokonano analizy wskaźnikowej i analizy porównawczej. Niniejsza praca dyplomowa składa się z czterech rozdziałów. Pierwsza część została poświęcona analizie literaturowej zagadnienia, jakim jest finansowanie. Rozdział drugi został poświęcony prezentacji spółek giełdowych Polimex-Mostostal, Budimex oraz Mostostal Warszawa. W tej części pracy przybliżono genezę i podstawowe dane dotyczące tych spółek. Ponadto przestawiono sytuację giełdową wybranych spółek uwzględniając emisje akcji, mierniki giełdowe, zmiany notowań w latach 2011-2016 oraz strukturę akcjonariatu. Zaprezentowano również wpływ notowań badanych spółek na notowania indeksów giełdowych, do których te spółki należą. Końcowym elementem prezentacji spółek była charakterystyka prowadzonej działalności.W rozdziale trzecim dokonano analizy finansowania badanych spółek. Sporządzono w tym celu analizę pionową i poziomą pasywów bilansów spółek z 2014 i 2015 roku i scharakteryzowano wybrane źródła finansowania. Ostatni element tej części stanowiła analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem mierników opisanych w rozdziale 1. W ostatniej części pracy, rozdziale czwartym, skupiono się na porównaniu spółek pod względem struktury pasywów, wskaźników finansowania i sytuacji giełdowej. Dzięki temu, iż spółki należą do tej samej branży, jaką jest budownictwo, możliwe jest pokazanie jakie formy finansowania są charakterystyczne dla tego sektora, co było przewidywanym wynikiem pracy. Na podstawie dokonanej analizy można zauważyć, iż badane spółki w niewielkim stopniu finansują aktywa kapitałem własnym i korzystają głównie z kapitału pochodzącego z obcych źródeł. Warto zauważyć, iż Budimex SA pokrywa swój majątek trwały w znacznym stopniu zobowiązaniami krótkoterminowymi, co w dłuższym okresie może spowodować trudności w finansowaniu tych aktywów ze względu na mało stabilne źródło finansowania. Poza kredytami i pożyczkami, które stanowią źródło finansowania we wszystkich spółkach, tylko Polimex-Mostostal finansuje swoją działalność za pośrednictwem wyemitowanych obligacji. Z kolei leasing finansowy występuje jako forma finansowania tylko w spółkach Budimex SA i Mostostal Warszawa SA. W największym stopniu z kapitałów obcych korzysta Polimex-Mostostal, ponieważ wielkości wskaźników dotyczących zadłużenia w największym znacznym stopniu przekraczają pożądane wielkości. Należy jedna pamiętać, iż w ostatnich latach spółka przechodziła problemy finansowe. Z tego względu zostały w niej wprowadzone różne strategie mające na celu zmniejszenie zadłużenia i poprawę kondycji finansowej, co przejawia się zmniejszeniem wartości mierników oceniających zadłużenie oraz strukturę finansowania tej spółki w 2015 r., jednakże na podstawie dokonanych wyliczeń widać, iż nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i kapitał obcy znacznie przewyższa swoją wielkością kapitał własny. Na podstawie dokonanych pomiarów w tej pracy wnioskuje się, iż żadna ze spółek nie finansuje swojego majątku w sposób teoretycznie odpowiedni, co jest to uwarunkowane głównie specyfiką branży, w której w znacznym stopniu wykorzystuje się obce źródła finansowania.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Chmielewska_Paulina_250051.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12133

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3f6299a9dcf9415bba741dea08725ec9/
URN
urn:pw-repo:WUT3f6299a9dcf9415bba741dea08725ec9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page