Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation on aqueous dispersions of biodegradable polymers

Edyta Celej

Abstract

The goal of the thesis was the review of patent and scientific literature which was about methods of forming biodegradable aquous polymer dispersions. Research on dispersion forming process was also made. For this purpose, several methods are used: method of emulsion and phase separation method. During the process of forming aquous dispersions, the microspheres are forming. Microspheres are small balls sized under 1mm. Depending to application there are few methods to obtain it. In this thesis selected methods were discussed. The most common is the emulsion method which leads to obtain simple or multiple emulsion. The solvent is removed by vaporization, extraction or dilution. The next method is wide scale used, mainly in industry, spray-drying method. Its very important feature is simplicity of increasing the process scale and ability to use for hydrophilic and hydrophobic medicines. Other method is membraneus SPG – emulsification technique, wchich is also used for hydrophilic and hydrophobic medicines. Besides listed methods, there are few others, like: phase separation method (coacervation), method of using liquid carbon dioxide, method of using liquid nitrogen and ethanol (prolease), extraction method, extrusion method, method of fusible dispersion, method of networking, deleting of the solvent method. Some medications are often made by using combination of few methods. Three experiments were performed, which resulted to microspheres obtainment. Obtained dispersion was examined by Malvern Zetasizer Nano ZS. The dry mass was also determined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Celej (FC) Edyta Celej,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badania nad otrzymywaniem wodnych dyspersji z polimerów biodegradowalnych
Supervisor
Paweł Parzuchowski (FC/CPCT) Paweł Parzuchowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Parzuchowski (FC/CPCT) Paweł Parzuchowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Paweł Falkowski (FC/CChT) Paweł Falkowski,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
polimery biodegradowalne, dyspersja,emulsja, metoda emulsyjna, suszenie rozpyłowe, SPG membranowa technika emulgowania sieciowanie, metoda separacji faz, Prolease,
Keywords in English
biodegradable polymers, dispersion,emulsion, emulsion method, spray drying, SPG membrane emulsification technique, crosslinking,phase separation method,Prolease,
Abstract in Polish
Celem pracy był przegląd literatury patentowej oraz naukowej dotyczącej metod wytwarzania dyspersji wodnych z polimerów biodegradowalnych. Przeprowadzone zostały również badania nad otrzymywaniem dyspersji. W tym celu posłużono się kilkoma metodami: metodą emulsyjną oraz metodą separacji faz. Podczas tworzenia dyspersji wodnych powstają mikrosfery. Są to kulki posiadające wielkość poniżej 1 mm. W zależności od zastosowania mikrosfer wyróżnia się kilka sposobów ich otrzymania. W pracy zostały omówione wybrane metody. Najpowszechniejszą jest metoda emulsyjna, w wyniku której można uzyskać prostą emulsję lub wielokrotną. Rozpuszczalnik usuwany jest przez odparowanie, ekstrakcję lub rozcieńczenie. Kolejną metodą stosowaną na szeroką skalę w przemyśle jest suszenie rozpyłowe. Bardzo ważną zaletą tej metody jest łatwość zwiększenia skali procesu oraz możliwość jej stosowania dla leków hydrofilowych oraz hydrofobowych. Następną metodą jest SPG membranowy technika emulgowania, która również stosowana jest dla leków hydrofilowych oraz hydrofobowych. Oprócz wymienionych metod istnieją również inne takie jak: metoda separacji faz (koacerwacja), metoda wykorzystująca ditlenek węgla w stanie ciekłym, metoda wykorzystująca ciekły azot i etanol (Prolease), metoda ekstrakcyjna, metoda ekstruzji, metoda topliwej dyspersji, metoda sieciowania oraz metoda usuwania rozpuszczalnika. Dane medykamenty powstają często wykorzystując kombinację kilku metod. Przeprowadzono trzy doświadczenia w wyniku których otrzymano mikrosfery. Uzyskana dyspersja została zbadana za pomocą Malvern Zetasizer Nano ZS oraz określono suchą masę.
File
  • File: 1
    praca pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8414

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3f2fd0fe59854556b5f88128c7084289/
URN
urn:pw-repo:WUT3f2fd0fe59854556b5f88128c7084289

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page