Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Opracowanie zestawienia i analiza przedmiotowa dokumentów odnoszących się do oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemu sterowania ruchem kolejowym

Stanisław Zygmunt Bujnowski

Abstract

Presented thesis treats about documents concerned with reliability and safety of railway traffic control system. In the introduction the general outline of local and international legislation structure is presented. Afterwards there is described the law structure in relation to the „control-command and signalling” subsystem of the rail system. The main point of the text is compilation of documents. It is divided into three parts. The first part treats about international regulations, the second one about local and the last one describes the regulations of infrastructure manager. Documents are compared in following aspects: safety and reliability requirements, safety and reliability measures, certification, verification and receiving, safety assessment, personel requirements, body requirements. Then the most representative documents are presented: six international and three local ones. Moreover, the profile of engineer of railway control system is presented in context of knowledge of technical ang legal regulations. The conclusions relate to present legal situation and possibility of its development.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Stanisław Zygmunt Bujnowski (WT) Stanisław Zygmunt Bujnowski Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Opracowanie zestawienia i analiza przedmiotowa dokumentów odnoszących się do oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemu sterowania ruchem kolejowym
Promotor
Wiesław Zabłocki (WT/WTSRiIT) Wiesław Zabłocki Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (WT/WTSRiIT)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (WT/WTSRiIT)
Kierunek / specjalność studiów
Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
10-04-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Piotr Woźnica (WT/WTSRiIT) Piotr Woźnica Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (WT/WTSRiIT)Wydział Transportu (WT) Wiesław Zabłocki (WT/WTSRiIT) Wiesław Zabłocki Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (WT/WTSRiIT)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
niezawodność, bezpieczeństwo, kolej, struktura prawna
Słowa kluczowe w języku angielskim
reliability, safety, railway, law structure
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca traktuje o dokumentach dotyczących zagadnień związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem systemu sterowania ruchem kolejowym. We wprowadzeniu przedstawiono zarys ogólnej struktury prawodawstwa, zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Następnie pokazano strukturę prawną w odniesieniu do podsystemu „Sterowanie” systemu kolei. Głównym punktem pracy jest zestawienie dokumentów. Jest ono podzielone na trzy części. W pierwszej dokonano zestawienia przepisów międzynarodowych, w drugiej krajowych, a na koniec przepisów zarządcy infrastruktury. Dokumenty zestawiono pod kątem następujących zagadnień: wymagania bezpieczeństwa i niezawodności, środki bezpieczeństwa i niezawodności, certyfikacja, weryfikacja i odbiory, ocena bezpieczeństwa, wymagania wobec personelu oraz wymagania wobec jednostek. Następnie omówiono najbardziej reprezentatywne dokumenty: sześć międzynarodowych i trzy krajowe. Przedstawiono także sylwetkę inżyniera sterowania ruchem kolejowym w kontekście znajomości regulacji techniczno-prawnych. Na podstawie analizy dokumentów opracowano wnioski na temat obecnej sytuacji prawnej i możliwości jej rozwoju.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PRACA_INŻ.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32157

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ed3b64403f04260adb242760ec30701/
URN
urn:pw-repo:WUT3ed3b64403f04260adb242760ec30701

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony