Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Compilation and subject analysis of documents related to the assessment of reliability and safety of the railway traffic control system

Stanisław Zygmunt Bujnowski

Abstract

Presented thesis treats about documents concerned with reliability and safety of railway traffic control system. In the introduction the general outline of local and international legislation structure is presented. Afterwards there is described the law structure in relation to the „control-command and signalling” subsystem of the rail system. The main point of the text is compilation of documents. It is divided into three parts. The first part treats about international regulations, the second one about local and the last one describes the regulations of infrastructure manager. Documents are compared in following aspects: safety and reliability requirements, safety and reliability measures, certification, verification and receiving, safety assessment, personel requirements, body requirements. Then the most representative documents are presented: six international and three local ones. Moreover, the profile of engineer of railway control system is presented in context of knowledge of technical ang legal regulations. The conclusions relate to present legal situation and possibility of its development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Stanisław Zygmunt Bujnowski (FT) Stanisław Zygmunt Bujnowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie zestawienia i analiza przedmiotowa dokumentów odnoszących się do oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemu sterowania ruchem kolejowym
Supervisor
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
niezawodność, bezpieczeństwo, kolej, struktura prawna
Keywords in English
reliability, safety, railway, law structure
Abstract in Polish
Niniejsza praca traktuje o dokumentach dotyczących zagadnień związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem systemu sterowania ruchem kolejowym. We wprowadzeniu przedstawiono zarys ogólnej struktury prawodawstwa, zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Następnie pokazano strukturę prawną w odniesieniu do podsystemu „Sterowanie” systemu kolei. Głównym punktem pracy jest zestawienie dokumentów. Jest ono podzielone na trzy części. W pierwszej dokonano zestawienia przepisów międzynarodowych, w drugiej krajowych, a na koniec przepisów zarządcy infrastruktury. Dokumenty zestawiono pod kątem następujących zagadnień: wymagania bezpieczeństwa i niezawodności, środki bezpieczeństwa i niezawodności, certyfikacja, weryfikacja i odbiory, ocena bezpieczeństwa, wymagania wobec personelu oraz wymagania wobec jednostek. Następnie omówiono najbardziej reprezentatywne dokumenty: sześć międzynarodowych i trzy krajowe. Przedstawiono także sylwetkę inżyniera sterowania ruchem kolejowym w kontekście znajomości regulacji techniczno-prawnych. Na podstawie analizy dokumentów opracowano wnioski na temat obecnej sytuacji prawnej i możliwości jej rozwoju.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32157

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ed3b64403f04260adb242760ec30701/
URN
urn:pw-repo:WUT3ed3b64403f04260adb242760ec30701

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page