Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Supporting the development of micro, small and medium enterprises through European Funds - analysis and evaluation

Małgorzata Ewa Karp

Abstract

The subject of the thesis is supporting the development of micro, small and medium enterprises through European Funds - analysis and evaluation. The aim of this study is to determine whether and how the European Funds and more specifically, the Submeasure 3.2.2. Credit for technological innovation affect the development of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs). The first step to achieve the described objective will be literature analysis in the field of SMEs and innovation and an attempt to systematise knowledge in the basic issues in this area. In this chapter I will show the definitions of these enterprises, statistics of their numbers in Poland, their classification, but also their role and importance. Next, I will present the definition and division of innovations, and I will also show why innovation is so important in the context of small and medium-sized enterprises. The second chapter is the literature analysis of European Funds. I will present the basic information - to whom funds from the European Union are directed to, what they are allocated for, what are the goals of their application, to what extent Poland, after joining the European Union structures, is their beneficiary. I will describe what Operational Programmes have been established in Poland under the current financial perspective. Then I will focus on the Operational Program Innovative Development – I will show what actions are being made and how the money has been divided into individual ones. The third chapter will be devoted to describing Submeasure 3.2.2. Credit for technological innovations - I will present what co-financing can be obtained, what determines its amount, I will describe the principles of submitting the application and the process of its evaluation. The goal will be to analyze the fourth call for proposals for Submeasure 3.2.2. Credit for technological innovations in the fourth chapter to illustrate the number of currently supported enterprises and the analysis of achieved revenues in several completed projects. I want to analyze the number of applications submitted in individual rounds, how many companies have finally received funding, what amount of funding they received, what voivodships and industries they represent. The expected result is to determine whether European Funds have contributed to the development of Polish micro, small and medium enterprises, how much money has been spent on implementing innovative solutions in these enterprises and what revenues the enterprises have achieved as a result of the implementation of the project under Submeasure 3.2.2. Credit for technological innovations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Ewa Karp (FoM) Małgorzata Ewa Karp,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przez fundusze europejskie. Analiza i ocena
Supervisor
Jan Monkiewicz (FoM/CFFS) Jan Monkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/CFFS) Lech Gąsiorkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Jan Monkiewicz (FoM/CFFS) Jan Monkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Fundusze Europejskie, kredyt na innowacje technologiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjność
Keywords in English
European Funds, Credit for technological innovation, small and medium enterprises, innovation
Abstract in Polish
Temat pracy to wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze europejskie – analiza i ocena. Celem niniejszego opracowania jest określenie, czy i jaki wpływ mają fundusze europejskie, a dokładniej Podziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pierwszym krokiem do realizacji opisanego celu będzie analiza literaturowa z zakresu MŚP oraz innowacyjności i próba usystematyzowania wiedzy z zakresu podstawowych w tym temacie zagadnień. W tym rozdziale pokażę definicje tych przedsiębiorstw, statystyki ich liczebności w Polsce, sposób ich klasyfikacji, ale też ich rolę i znaczenie. Następnie przedstawię definicję i podział innowacji, pokażę również, dlaczego innowacyjność jest tak ważna w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. Drugi rozdział to analiza literaturowa funduszy europejskich. Zaprezentuję podstawowe informacje - do kogo skierowane są środki z Unii Europejskiej, na co są przeznaczane, jakie są cele ich stosowania, w jakim stopniu Polska po wstąpieniu do struktur Unii Europejskiej jest ich beneficjentem. Opiszę jakie programy operacyjne zostały utworzone w Polsce w ramach obecnej perspektywy finansowej. Potem skupię się na Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój – pokażę z jakich działań się składa oraz jak zostały podzielone pieniądze na poszczególne z nich. Trzeci rozdział będzie poświęcony na opisanie Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – przedstawię na co można uzyskać dofinansowanie, od czego zależy jego kwota, opiszę zasady składania wniosku oraz proces jego oceny. Środkiem do uzyskania celu będzie analiza czwartego naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w rozdziale czwartym, aby zobrazować liczbę wspieranych przedsiębiorstw oraz analiza osiągniętych przychodów w kilku zakończonych projektach. Chcę przeanalizować liczbę złożonych wniosków w poszczególnych rundach, ile przedsiębiorstw finalnie otrzymało dofinansowanie, jaką wielkość dofinansowania otrzymały, jakie województw oraz branże reprezentują. Przewidywanym wynikiem ma być określenie czy fundusze europejskie przyczyniły się do rozwoju polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ile pieniędzy zostało przekazanych na wdrażanie w tych przedsiębiorstwach rozwiązań innowacyjnych oraz jakie przychody przedsiębiorstwa osiągnęły w wyniku wdrożenia projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Karp_Malgorzata_278575.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27575

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3e68a5128d134bdcbc72b4f483b73f57/
URN
urn:pw-repo:WUT3e68a5128d134bdcbc72b4f483b73f57

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page