Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ochrona danych osobowych w świetle RODO

Tomasz Piotr Szcześniak

Abstract

The subject of present thesis is Personal Data Protection in the light of the General Data Protection Regulation. The main purpose of thesis was to show that under the new regulations of the EU General Data Protection Regulation, the data of all persons, classified as personal data, via adjustment the existing rules and introducing new ones, in my opinion will be much better and more effectively protected. An additional purpose of thesis, was to identify and describe popular attacks, that may be targeted to obtain personal data illegally, and to present methods of protection against these attacks. The thesis contains three chapters. The first, which is of an explanatory and descriptive nature, describes and explains the three main concepts, namely “data”, “Information” and “knowledge”, in order to distinguish between them and to dispose of the data. Above all, a classification of data concerning different categories, which are protected in different ways and regulated in separate legal documents, has also been done. The second chapter, which is mainly descriptive and comparative nature, is devoted to the presentation of the most important legal documents on the subject of personal data protection. Above all, the Personal Data Protection Act was compared to the General Data Protection Regulation and the most important provisions were presented, which in particular show that data subjects gain more rights to control the processing and protection of their personal data. The last, third chapter, of a technical and practical nature, was devoted to the presentation of the two most popular attacks on systems and personal data, as well as to the presentation of some of the most important and practical methods of protection against these attacks by incompetent persons, such as hackers or unauthorized users.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Tomasz Piotr Szcześniak (WAiNS) Tomasz Piotr Szcześniak Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Ochrona danych osobowych w świetle RODO
Promotor
Krzysztof Urbaniak (WAiNS/ZNAiBA) Krzysztof Urbaniak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Krzysztof Urbaniak (WAiNS/ZNAiBA) Krzysztof Urbaniak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jarosław Zalewski (WAiNS/ZNAiBA) Jarosław Zalewski Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Rozporządzenie ODO, Ustawa ODO, dane osobowe, ochrona danych, przetwarzanie danych, szyfrowanie danych, informacja, wiedza.
Słowa kluczowe w języku angielskim
General Data Protection Regulation, Personal Data Protection Act, Personal Data, Data Protection, Data Processing, Data Encryption, Information, Knowledge.
Streszczenie w języku polskim
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia ODO. Głównym celem niniejszej pracy było pokazanie, że na gruncie nowych przepisów Unijnego Rozporządzenia ODO, dane osób, klasyfikowane, jako dane osobowe, poprzez uporządkowanie dotychczasowych zasad oraz wprowadzenie nowych, mogą być znacznie lepiej i efektywniej chronione. Dodatkowym celem pracy, było zidentyfikowanie i opisanie popularnych ataków, których działanie może być skierowane w celu pozyskania w sposób nielegalny danych osobowych a także przedstawiono metody ochrony przed tymi atakami. Praca zawiera trzy rozdziały. W pierwszym z nich, który ma charakter wyjaśniająco – opisowy, przedstawiono i wyjaśniono trzy główne pojęcia, czyli „Dane”, „Informacja” oraz „wiedza”, na potrzebę rozróżniania ich oraz rozporządzania danymi. Przede wszystkim zrobiono także klasyfikację danych dotyczących różnych kategorii, które są na różny sposób chronione oraz regulowane w odrębnych dokumentach prawnych. Drugi rozdział, który ma charakter w głównej mierze opisowo – porównujący, poświęcony został przedstawieniu najważniejszych dokumentów prawnych dotyczących tematyki ochrony danych osobowych. Przede wszystkim została porównana Ustawa ODO do Rozporządzenia ODO oraz przedstawione zostały najważniejsze przepisy, które w szczególności pokazują, że osoby, których dane dotyczą, zyskują więcej praw pozwalających na kontrolowanie przetwarzania i ochronę ich danych osobowych. Ostatni, trzeci rozdział posiadający charakter techniczno – praktyczny, został poświęcony pokazaniu dwóch, najbardziej popularnych ataków na systemy oraz dane osobowe, a także przedstawieniu jednych z najważniejszych oraz praktycznych metod ochrony przed atakami przez niepowołane osoby, czyli np. hakerów bądź nieautoryzowanych użytkowników.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Tomasz_Szcześniak_praca_dyplomowa_-_licencjat-JSA.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34673

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3dcfe54a6ba24396bd8bb460f77ef3f9/
URN
urn:pw-repo:WUT3dcfe54a6ba24396bd8bb460f77ef3f9

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony